Formularz zgłoszenia na Konferencję:

 

KREOWANIE TOŻSAMOŚCI SZKOŁY KATOLICKIEJ

Historia – Teraźniejszość – Przyszłość

24-25 kwietnia 2012 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 I 2012 r. na adres jw. albo na mail: eszkolna@kul.pl

 

 

Imię i nazwisko

 

Tytuł / stopień naukowy

 

Uczelnia / Instytucja

 

 

Adres do korespondencji

 

 

Telefon / tel. komórkowy

 

Adres e-mail

 

Forma uczestnictwa

(właściwe zakreślić)

Referat                                   Komunikat      

Sesja plakatowa                    Uczestnictwo bierne

Tytuł wystąpienia

 

 

 

Sprzęt potrzebny do prezentacji

 

 

Proponowana sekcja problemowa

Nr ……….

Przyjazd i nocleg (w cenie Konferencji) – prosimy zaznaczyć (tak – nie)

24/25 IV 2012 r. ……………..

 

Opłata konferencyjna w wysokości 500 zł zostanie przekazana do 15 II 2012 r. na konto KUL

PKO S.A. Lublin Oddział III nr konta:

59 1240 2382 1111 0000 3926 2147

z dopiskiem „Kreowanie tożsamości szkoły katolickiej”

Dane instytucji, na którą wystawiona zostanie faktura VAT za udział w Konferencji

 

 

 

NIP

 

 

 

Upoważniam Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

 

   Imię  i nazwisko                                                                                                                                                                                                                   /podpis uczestnika

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2011, godz. 20:14 - Beata Komorowska