KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

 

w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy

LUBLIN, 13 - 14 września 2007 r.


Imię/imiona: ...............................................

Nazwisko : ..........................................................

Tytuł, stopień naukowy ..........................................................

Stanowisko ....................................................................

Potwierdzam udział w konferencji


Rezerwuję nocleg 13-14 września


Dodatkowy/-e


Nazwa instytucji:Telefon: ............................................... , fax ...........................................,

E-mail ......................................................................

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż powyżej)

Ulica, nr domu ..............................................................

Miejscowość ........................................................ Kod pocztowy .......................

Telefon ..................... , fax ........................, e-mail ..............................................

Podpis

uczestnika ............................................. Data: ..................


Prosimy przesyłać kartę na numer faksu Działu Koordynacji Programów Europejskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: +48 81 445 41 65 lub e-mail: mailto:projekty@kul.lublin.pl wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji.

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2007, godz. 18:33 - Małgorzata Ganczar