KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w Międzynarodowej Konferencji

Układ z Schengen:
Szanse i zagrożenia dla współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy

Lublin, 28 lutego-01 marca 2007 r.


Imię/imiona:   .......................................................

Nazwisko : ...........................................................


Tytuł, stopień naukowy .....................................

Stanowisko .................................................

Nazwa instytucji: ............................................................................

Telefon: ............................................... ,  fax ...............................

E-mail  ......................................................................


Adres do korespondencji:

Ulica, nr domu ................................................................................

Miejscowość ......................................... Kod pocztowy .......................


Potwierdzam udział w konferencji:    □ tak                □ nie

Rezerwuję nocleg              □  27/28.02.2007 r.    □ 28 lutego/1.03.2007 r.

Zgłaszam wystąpienie referatowe:

Proponowany tytuł:


Podpis uczestnika    ..................................     Data:      ..................

Karty uczestnictwa należy nadsyłać w terminie do dnia 20 lutego 2007 roku na adres: Dział Koordynacji Programów Europejskich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin lub na numer faksu: +48 81 445 41 65, lub e-mail: projekty@kul.lublin.pl wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji - z dopiskiem: Międzynarodowa Konferencja „Schengen".

 

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2007, godz. 15:39 - Tomasz Sieniow