Od lewej strony: dr Bożena Czech-Jezierska, dr Maciej Gapski, dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL;
dr hab. Wojciech Wytrążek - Kierownik Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego,
dr hab. Rafał Biskup.
Dydaktyka
 
Działalność dydaktyczna pracowników Katedry Administracyjnego Prawa Gospodarczego obejmuje zajęcia wykładowe, konwersatoryjne, ćwiczeniowe i seminaryjne z następujących przedmiotów:
 • Administrowanie oświatą
 • Administracja publiczna i wybrane aspekty prawa administracyjnego
 • Dydaktyka w szkole wyższej
 • Działalność pożytku publicznego i wolontariat w świetle przepisów prawnych
 • Enterprise on the EU Market
 • European Law of Regional Development
 • Fundusze strukturalne
 • Fundusze unijne w administracji publicznej
 • Informatyzacja postępowania sądowego
 • Materialne prawo administracyjne
 • Nauka administracji
 • Nowoczesne środki nauczania
 • Ochrona danych osobowych w administracji publicznej
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Polityka administracyjna
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo celne
 • Prawo informatyczne w administracji publicznej
 • Prawo obrotu instrumentami finansowymi
 • Prawo oświatowe
 • Prawo wobec patologii społecznych
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Publiczne prawo konkurencji
 • Prawo ochrony konsumentów
 • Technologie informacyjne w administracji publicznej
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
 • Zarządzanie publiczne
 
Główne kierunki badań naukowych:
 • Wpływ Państwa na procesy gospodarcze.
 • Publicznoprawne metody oddziaływania administracji na gospodarkę
 • Procedura administracyjna w sprawach gospodarczych
 • Europejskie prawo gospodarcze
 • Administracyjno-prawny aspekt Wspólnej Polityki Rolnej UE
 • Fundusze unijne w administracji publicznej
 • Informatyzacja administracji publicznej
 • Wpływ globalizacji na procesy gospodarcze

Katedra prowadzi badania związane z problematyką wolności gospodarczej i dozwolonych form jej ograniczania. Dotyczą one w szczególności form podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej form reglamentacji tej działalności. Pracownicy Katedry poszukują też odpowiedzi na pytanie o wpływ jaki ma prowadzenie działalności gospodarczej oraz na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności krajowej gospodarki, miało wejście Polski w struktury UE, zjawiska globalizacyjne oraz informatyzacja administracji publicznej. Przedmiotem zainteresowania jest także procedura administracyjna w sprawach gospodarczych oraz działalność gospodarcza państwa i samorządu terytorialnego

 

Zorganizowane konferencje:

 

 

Współpraca zagraniczna:

  

Projekty realizowane przez Katedrę:

Pracownicy Katedry uczestniczyli w projekcie: Współpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego; program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina, INTERREG IIIA/TACIS CBC. Efektem tego uczestnictwa było m.in. opublikowanie w trzech językach pracy Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, R. Biskup, M. Ganczar (red.), Lublin 2007. Katedra zrealizowała dwa projekty unijne w ramach PO KL: pierwszy pt: „Przez ludzi dla ludzi”(efektem min. publikacja: "Społeczna odpowiedzialność biznesu. Etyka-prawo-kominikacja") oraz drugi pt: „Turystyka szansą na pracę w obliczu EURO 2012”(efektem min. publikacja: "Prawne i gospodarcze aspekty działalności w turystyce").

www.projekt.kuria.lublin.pl

www.praca2012.pl

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2019, godz. 20:25 - Wojciech Wytrążek