Witamy na stronie Katedry Biochemii i Chemii Środowiska KUL

 

 

Badania prowadzone w Katedrze obejmują następujące zagadnienia:

 

A. Rozpoznanie potencjału biotechnologicznego mikroorganizmów uczestniczących w formowaniu (metanogenów) i utlenianiu (metanotrofów) metanu, w tym:

  1. Określenie możliwości biotechnologicznych mikroorganizmów, występujących w środowisku metanowym lub w obecności pochodnych metanu (biosynteza i bioremediacja z udziałem aerobowych metylotrofów; biofiltry metanu).
  2. Optymalizację produkcji paliw ciekłych, kwasu polihydroksymasłowego (PHB) - cennego biodegradowalnego polimeru, ektoiny - ważnego w medycynie i kosmetyce aminokwasu oraz witaminy B12 na bazie substratu metanowego z udziałem aerobowych metanotrofów.
  3. Utlenianie metanu przez endofityczne metanotrofy w ekosystemach torfowiskowych wraz z rozpoznaniem bioróżnorodności  metanotroficznych  endofitów, zasiedlających różne gatunki roślin.
  4. Ustalenie optymalnych warunków metanogenezy z wykorzystaniem różnych podłoży węglowych.

B. Określenie pojemności filtru glebowego w okresach powodziowych i stosowania nawodnień ściekam. Wyznaczenie zmian w składzie mikroflory glebowej jej żywotności i produktów metabolicznych po wprowadzeniu ze spływami powierzchniowymi i ściekami: pestycydów, leków, detergentów lub polimerów. Wykorzystanie roślin wodnych (Azolla caroliniana i Azolla filiculoides, Lemna sp) oraz roślin energetycznych (Salix americana, Salix viminalis) w remediacji zanieczyszczeń.

  1. Biodegradację zanieczyszczeń stałych i ciekłych oraz aktywność mikroorganizmów środowisk wodnych i glebowych w zmiennych warunkach aeracji. Wyznaczenie przynależności taksonomicznej (techniki molekularne) badanych mikroorganizmów. Rozpoznanie czynników działających destrukcyjnie na potencjał biotechnologiczny ekosystemów lub ograniczających ich zdolności do buforowania niekorzystnych zmian.

C. Wyznaczenie potencjalnych możliwości mikroorganizmów w tworzeniu bioogniw paliwowych, konstruowanych na bazie gleby wzbogacanej w energetyczne materiały odpadowe.

D. Wyznaczenie różnorodności konsorcjów metanogenicznych i metanotroficznych oraz przynależności filogenetycznej różnych rodzajów Archea i Proteobakterii, niezwykle ważnych w asymilacji i transformacji związków węgla (włączenie najnowszych technik z zastosowaniem mikroskopii SEM, TEM, FISH oraz zastosowanie programów niezbędnych w analizie filogenetycznej).

E. Rozpoznanie bioróżnorodności  środowisk  glebowych z uwzględnieniem oddziaływań antropogenicznych (w szczególności rolnictwa) z zastosowaniem najnowszych technik molekularnych i metagenomiki (DGGE, sekwencjonowanie nowej generacji).

Autor: Artur Banach
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2019, godz. 15:19 - Leszek Wojtowicz