Katedra Historii Administracji została powołana w roku 1999 w ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Kierownikiem katedry od początku  jej istnienia do roku akademickiego 2008/2009 był Prof. dr hab. Jerzy Flaga, nadal głęboko zaangażowany w życie katedry. W roku akademickim 2008/2009 kuratorem katedry został dr. hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL.  Od roku akademickiego 2009/2010 kierownikiem katedry został ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL.

 

Zainteresowania badawcze pracowników katedry dotyczą historii administracji i myśli administracyjnej Polski oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Analizowany jest zwłaszcza  rozwój aparatu państwowego i samorządowego w czasach nowożytnych oraz administracji przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji organów administracji i ich wpływu na prawo przemysłowe.

Celem naukowym pracowników katedry jest ukazanie ewolucji historycznej, jaką przebyła administracja w Polsce i na świecie, przedstawiając tym samym tło historyczne dla dzisiejszych rozwiązań przyjętych w szeroko rozumianej administracji publicznej. Do zakresu zainteresowań badawczych pracowników katedry należy również administracja kościelna na ziemiach polskich, której organizacja miała i ma istotny wpływ na kształt państwa i większości jego instytucji.

Stypendia i granty umożliwiają pracownikom katedry prowadzenie kwerend naukowych w uznanych zagranicznych ośrodkach (Biblioteka Brytyjska w Londynie, Biblioteka Kongresu USA).

Pracownicy katedry, upowszechniając wyniki prowadzonych badań naukowych biorą udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach (np. Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa; Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne, British Legal History Conference).

 

W ramach zajęć prowadzonych przez pracowników Katedry Historii Administracji, studenci mają możliwość uczestniczenia przede wszystkim w wykładzie i ćwiczeniach z historii administracji. Studenci starszych lat mogą uczęszczać na proseminarium oraz seminarium licencjackie i magisterskie. Pracownicy katedry prowadzą także wykłady fakultatywne i konwersatoria w języku polskim i angielskim (np. System administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych, Ustrój władz administracyjnych, rządowych i samorządowych w II RP, American Local Government, Administrative agencies of the USA).

Pracownicy Katedry Historii Administracji dzięki swoim szerokim zainteresowaniom naukowym i organizacyjnym, poza prowadzeniem zajęć w ramach Katedry, związani są z działalnością Centrum Prawa Amerykańskiego KUL oraz z Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego.

 

Katedra współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi takimi jak Chicago-Kent College of Law, Center for International Legal Studies z siedzibą w Salzburgu, Delta State University w Cleveland, Mississippi. W ramach rozwijania współpracy z amerykańską uczelnią Delta State University, w dniach 29.09-8.10.2015 r. mgr P. Liszka odbyła wizytę w Cleveland, Mississippi, gdzie miała okazję zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania administracji uczelni wyższej w USA oraz uczestniczyła w spotkaniach z amerykańskimi prawnikami.

 

Katedra Historii Administracji

pokój CI-403, Collegium Iuridicum,
ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin

tel. +48 81 4453039

khadm@kul.lublin.pl

 

 

 

 

 

 
Autor: Paulina Liszka
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2018, godz. 21:03 - Paulina Liszka