Od chwili powstania w 1984 roku do 2000 roku kierownikiem Katedry Historii Najnowszej był prof. dr hab. Czesław Bloch. Jego badania naukowe skupiały się w obrębie takich zagadnień jak: polskie walki niepodległościowe, wielcy mężowie stanu Polski XIX i XX wieku, wielkie ruchy polityczne w Polsce, deportacje ludności polskiej do ZSRR. Po krótkim okresie kurateli, od roku akademickiego 2002/2003 pracami naukowo-dydaktycznymi przewodzi prof. dr hab. Mirosław Piotrowski. W rozległych badaniach nad dziejami Polski i świata w XX wieku wspierają go ks. dr Janusz Kania, dr hab. Jacek Gołębiowski, dr Dariusz Małyszek, dr hab. Jarosław Rabiński oraz dr Ewa Rzeczkowska. Wnikliwe studia prof. Mirosława Piotrkowskiego koncentrują się na: stosunkach polsko-niemieckich w XX wieku, historii chrześcijańskiej demokracji w Europie, dziejach konspiracji niepodległościowej na Lubelszczyźnie od 1944 roku, oddziaływaniu władz komunistycznych i organów bezpieczeństwa PRL na Kościół katolicki.

 

Spośród wielu publikacji tej katedry, na szczególną uwagę zasługują pozycje:

prof. Czesława Blocha
Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850, Warszawa 1974;
Władysław Sikorski – Ignacy Paderewski, red., Lublin 1988;
Powrót Polski na mapy Europy, red., Lublin 1995,

ks. dr Janusza Kani
Unickie Seminarium Diecezjalne w Chełmie w latach 1759-1833,Lublin 1993,

prof. Mirosława Piotrowskiego
Służba idei czy serwilizm? Zygmunt Felczak i Feliks Widy-Wirski w najnowszych dziejach Polski, Lublin 1994;
Ludzie Bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944-1978 - Centrala, oprac., Lublin 1999, [wyd. II – uzupełnione] 2000;
Ludzie Solidarności. Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" - MSW Biuro "C", oprac., Lublin 2002;
Pro Fide et Patriae. Stronnictwo Pracy i Duchowieństwo Kościoła Katolickiego na Lubelszczyźnie po II wojnie światowej, Lublin 2001;
Syndrom PRL-u. Wybór artykułów, Lublin 2004).
Doniosłym ukoronowaniem dorobku naukowego prof. Mirosława Piotrowskiego była nagroda Prezesa Rady Ministrów otrzymana w 2002 roku za rozprawę habilitacyjną pt. Reemigracja Polaków z Niemiec 1918-1939, Lublin 2000,
 
dr. hab. Jarosława Rabińskiego
Konstanty Turowski 1907-1983. Życie, działalność, myśl społeczno-polityczna, Katowice 2008;
Skompromitować Powstanie. Zmagania komunistycznej propagandy z Powstaniem Warszawskim 1953-1956, Lublin 2012;
Stronnictwo Pracy we władzach naczelnych Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1939-1945, Lublin 2012.
 
dr Ewy Rzeczkowskiej

"Bogu, Polsce, Bliźnim". Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956", Lublin 2014.

Nagroda im. Tomasza Strzembosza: http://www.fundacjastrzembosza.pl/

Najlepszy Debiut Historyczny: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,369293,konkurs-na-najlepszy-debiut-historyczny-rozstrzygniety.html

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2015, godz. 20:36 - Ewa Rzeczkowska