Kierownik – dr hab. Jan Ptak, prof. KUL
                    dr hab. Andrzej Niewiński, adiunkt
                    dr hab.  Piotr Plisiecki, adiunkt
                      Katedra Historii Średniowiecznej została utworzona w 1973 roku. Od początku aż do 2002 roku kierował nią prof. dr hab. Eugeniusz Wiśniowski. Po jego odejściu na emeryturę funkcję tę sprawował w latach 2002-2004 prof. dr hab. Czesław Deptuła, którego następcą został w październiku 2004 roku dr hab. Jan Ptak. Pracownikami naukowo-dydaktycznymi w tej katedrze byli także: dr hab. Leszek Wojciechowski (w latach 1984-2004) i mgr Artur Kuźma (1995-2004), a obecnie zatrudnieni są w niej dr Piotr Plisiecki (od 1997) oraz dr Andrzej Niewiński (od 2004).

     Wiodącym kierunkiem badań naukowych, podejmowanych i realizowanych przez pracowników katedry, jest historia społeczno-religijna epoki średniowiecza. W zakresie dziejów Kościoła w Polsce powstały prace na temat jego struktur organizacyjnych i terytorialnych, uposażenia i finansowania instytucji kościelnych oraz ich wpływu na funkcjonowanie różnych kręgów i środowisk społecznych (m. in. w miastach). Za szczególne ważne należy uznać syntetyczne ujęcia historii Kościoła w Polsce średniowiecznej opublikowane przez prof. Eugeniusza Wiśniowskiego. Prowadzone były też badania nad episkopatem i ośrodkami zakonnymi (w tym nad Jasną Górą), jak również nad różnymi formami działalności duchowieństwa, m. in. związanymi z posługą duszpasterską w wojsku. Istotnym osiągnięciem było także opracowanie różnych aspektów kultu Krzyża Świętego w Polsce. W kręgu zainteresowań pracowników katedry znalazły się ponadto niektóre zagadnienia z zakresu funkcjonowania polskiej monarchii w wiekach średnich.
Opr. Jan Ptak
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017, godz. 19:29 - Marcin Baranowski