nowoczesna_pasek_400

Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 LUBLIN
Gmach Główny (piętro III), p. GG-334 "OLIMP"
tel. 81 445 43 34
 

Katedra powstała 1 października 1974 roku jako Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej. Od 2014 roku, w związku z reorganizacją Instytutu nosi nazwę: Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. Na jej czele stali: prof. dr hab. Andrzej Ryszkiewicz (początkowo jako kurator, po czym w latach 1981-1990 jako kierownik), prof. dr hab. Jacek Woźniakowski (w latach 1974-1981 kierownik), prof. dr hab. Elżbieta Wolicka-Wolszleger (w latach 1990-1992 kurator), prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski (w latach 1992-1999 kierownik) oraz prof. dr hab. Lechosław Lameński (pracownik katedry od 1974, a od 1999 do chwili obecnej jej kierownik).

W Katedrze okresowo byli zatrudnieni następujący pracownicy naukowo-dydaktyczni: mgr Barbara Guściora-Tanana (1971-1974), dr Piotr Rudziński (1976-1981, 1999-2000), dr Jan Wiktor Sienkiewicz (1993-1999), dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL (1987-2011), dr Jacek Jaźwierski (2000-2007) oraz dr Marcin Pastwa (2012-2018). Obecnie jej kadrę stanowią: prof. dr hab. Lechosław Lameński, dr Elżbieta Błotnicka-Mazur (od 2005) i dr Anna Dzierżyc-Horniak (od 2018).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników katedry to wykłady kursowe i monograficzne, ćwiczenia, proseminaria i seminaria, a także konwersatoria w całości poświęcone sztuce polskiej i powszechnej, od XVIII-wiecznego klasycyzmu po sztukę XXI wieku (do współczesności).

Zarówno w latach ubiegłych, jak i obecnie, prace badawcze pracowników Katedry koncentrują się na sztuce polskiej i europejskiej, związkach plastyki z literaturą oraz na wybranych zagadnieniach sztuki i teorii sztuki, od połowy XVIII do współczesności. Pracownicy prezentują wyniki swoich badań w licznych publikacjach oraz podczas ogólnopolskich i międzynarodowych sesji naukowych. Uczestniczą także aktywnie w życiu artystyczno-naukowym miasta i regionu, organizują ogólnopolskie konferencje (m.in. cykliczną sesję Paragone, od 2015).

 

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Lechosław Lameński

Obszar zainteresowań: sztuka polska 2 poł. XIX wieku; malarstwo, rzeźba i architektura 20-lecia międzywojennego; współcześni artyści lubelscy

Aktualnie prowadzone badania: życie i twórczość Stanisława Szukalskiego i członków Szczepu Rogate Serce; Tadeusz Stryjeński – krakowski architekt, budowniczy i konserwator; środowisko współczesnych artystów lubelskich: graficy, malarze i rzeźbiarze

 

dr Elżbieta Błotnicka-Mazur, adiunkt

Obszar zainteresowań: sztuka lat 60. i 70. XX wieku; malarstwo, rzeźba i architektura 20-lecia międzywojennego; architektura modernistyczna

Aktualnie prowadzone badania: twórczość Adama Marczyńskiego z Grupy Krakowskiej; rzeźba w przestrzeni publicznej i zjawiska na pograniczu dyscyplin

Współpraca międzynarodowa (wybrane):

 • 2019 – projekt Mistrzowie Dydaktyki – wizyta studyjna w Uniwersytecie w Gandawie (Belgia) 23-29.06.2019, Cohort 4
 • 2019 – stypendium PROM – projekt pozakonkursowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, nr projektu POWR.03.03.00-00-PN13/18, realizowany w ramach Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, POWER; Instytucja goszcząca: Instituto de História da Arte (ARTIS), Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Portugalia), Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa, 8-14 kwietnia 2019
 • Wybrane publikacje w języku angielskim:
 1. The image of art between ideology and modernity. Elbląg Biennales of Spatial Forms in 1960's Poland, „ARTis ON” t. 9 (2019), s. 97-106.
 2. The taming of space in recovered territories. The participatory aspects of Biennale of Spatial Forms in Elbląg and Visual Arts Symposium Wrocław '70, „Art Inquiry” t. 20 (2018), s. 133-157.
 3. Rethinking Polish assemblages of the 1960s: the re(turn) to things, „Roczniki Humanistyczne” t. 66 (2018), z. 4, s. 131-150.

 

dr Anna Dzierżyc-Horniak, asystent

Obszar zainteresowań: sztuka współczesna po 1945 roku; Galeria Foksal; nowe media; krytyka artystyczna

Aktualnie prowadzone badania: polska sztuka lat 60-80. XX wieku; współczesne praktyki artystyczne w ramach takich kategorii, jak „white cube”, „archiwum”, „architektura pamięci”, „obecność”, „zwrot performatywny”

Współpraca międzynarodowa (wybrane):

 

 • 2019 – międzynarodowa polsko-japońska konferencja „Jikihitsu”. Sygnatura Artysty. Obecność tradycji japońskiej we współczesnej sztuce polskiej / The Signature of the Artist. The Presence of Japanese Tradition in Contemporary Polish Art, Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Stowarzyszenie Architektów Polskich (Warszawa), referat: Potrzebne jest skupienie, wewnętrzna cisza, chęć słuchania. Koji Kamoji w artystycznym dialogu z polskimi artystami.
 • 2019 – międzynarodowa konferencja Artistic contacts between political blocs after World War II in Central Europe: visual arts, power, cultural propaganda, Wydział Pedagogiki i Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Kalisz), referat: “These were interesting adventures and sort of bestowed on us...”. Foksal Gallery in the wide world of British exhibitions [„To były ciekawe przygody i takie jakby darowane…”. Galeria Foksal na brytyjskich „salonach”].
 • 2015 – Interdyscyplinarna konferencja międzynarodowa Tekst a dzieło sztuki, Katedra Historii Sztuki UŁ i Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ, Katedra Historii Sztuki Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk, Ceraneum Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Łódź), referat: Słowo jako obraz i rzeczy w przestrzeni galerii. Konceptualne gry z tekstem na przykładzie wybranych realizacji w Galerii Foksal.
 • 2015 – VI konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu: Paryż i artyści polscy /Paris et les artistes polonais / Paris and the Polish Artists 1945-1989, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, (Toruń) [międzynarodowa] referat: "Interesem jest sztuka polska, ale inaczej jej nie zobaczymy, jak w zestawieniu z tym, co robi się na świecie...”. Galeria Foksal a polsko-francuskie relacje artystyczne.
 • Publikacje w języku angielskim:
 1. What one needs is concentration, inner silence, a willingness to listen: Koji Kamoji in Artistic Dialogue with Polish Artists, [w:] Poland-Japan. Contemporary art and artistic relations, red. M. Durda-Dmitruk, wyd. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Tako, Warszawa-Toruń 2019, s. 43-52.
 2. “Polish art is an interest, otherwise it won’t be seen, as in comparison with what is being done in the world…”. Foksal Gallery and Polish-French artistic relations, [w:] Paris et les artistes polonaise / Paris and the Polish Artists 1945-1989, red. Geron, J. Malinowski, J. W. Sienkiewicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018, s. 259-267.

 

Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 


POCZĄTEK STRONY

IRM_4462_rys_tralki_540_sepia.png

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2020, godz. 13:08 - Elżbieta Błotnicka-Mazur