tel. 081/ 445 43 26, 445 44 41
pok. GG-320 (Gmach Główny)

Kierownik   dr hab. Marek Jakubów

                dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL

                dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
              

 

 

Główne obszary badawcze

 

W katedrze prowadzone są wielopłaszczyznowe badania nad sposobami całościowego ujęcia człowieka w literaturze niemieckojęzycznej od jej początków po wiek XIX. Obejmują one kształtowanie się modeli i form opisujących podstawowe relacje między jednostką i sposobami postrzegania świata za pomocą istniejących w danym okresie wzorców światopoglądowych, estetycznych i kulturowych, a także występujące  w ich obrębie zmiany w perspektywie diachronicznej. Dotyczą one m.in. sekularyzacji i wtórnego nacechowania dyskursów religijnych, statusu literatury katolickiej, refleksji metodologicznej.  Zjawiska te porównywane są z analogicznymi procesami w polskiej literaturze, co pozwala uchwycić zarówno specyfikę poszczególnych obszarów językowych, jak i dokonujący się  między nimi transfer kulturowy.

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 17:13 - Sylwia Mitko