x_wppkia-tk-20170509-008

Od lewej: dr Małgorzata Ganczar, dr hab. Marcin Szewczak, prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek - Dyrektor Instytutu Administracji, dr hab. Michał Domagała - Kierownik Katedry Nauki Administracji, dr Magdalena Kisała.

 

Początki istnienia Katedry Nauki Administracji sięgają roku 1998, kiedy to powołano na Wydziale Prawa KUL Katedrę Teorii Organizacji i Zarządzania, funkcjonującą w latach 2000-2002 pod nazwą Katedry Administracji Publicznej. W roku 2002 przemianowano ją na Katedrę Nauki Administracji. Organizatorem i kierownikiem Katedry od początku jej funkcjonowania był prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek, związany z uczelnią od 1997 r. Obecnie kierownikiem Katedry jest dr hab. Michał Domagała.

 

 

Nauka

 

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry Nauki Administracji obejmują szerokie spektrum zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a w szczególności jej prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania, jak również zagadnienia dotyczące podziału kompetencji w administracji publicznej oraz procesów jej ewolucji i reformowania, które są związane z przeobrażeniami gospodarczymi, społecznymi i ustrojowymi państwa oraz związanymi z rozwojem technologii komunikacyjno – informacyjnych.

Indywidualne badania naukowe pracowników Katedry prowadzone są w następujących obszarach tematycznych:

 • prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek – współzależność dyscyplin badających administrację publiczną;
 • dr hab. Marcin Szewczak – Europejska Przestrzeń Administracyjna, prawo ochrony zdrowia, prawo łowieckie;
 • dr hab. Michał Domagała – regulacja administracyjnoprawna, usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, organy regulacyjne;
 • dr Małgorzata Ganczar – publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów, zarządzanie bezpieczeństwem informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, prawo informatyczne;
 • dr Magdalena Kisała – struktura samorządu terytorialnego, więzi organizacyjno-prawne w samorządzie terytorialnym, zarządzanie jakością w administracji publicznej.

 

Dydaktyka

 

Działalność dydaktyczna pracowników Katedry Nauki Administracji obejmuje zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, konwersatoryjne i seminaryjne z następujących przedmiotów:

 • Elementy nauki o przedsiębiorstwie
 • Gospodarka komunalna
 • Nauka administracji
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Polityka administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Prawo administracyjne ogólne
 • Prawo energetyczne
 • Prawo ochrony konsumentów
 • Prawo urzędnicze
 • Publiczne prawo konkurencji
 • Ustrojowe prawo administracyjne
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Kruszewska-Gagoś
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2018, godz. 21:28 - Magdalena Kisała