Katedra Pedagogiki Opiekuńczej

 

Skład Katedry Pedagogiki Opiekuńczej

 

 

       Katedra Pedagogiki Opiekuńczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II realizuje działania zmierzające do wzbogacenia dorobku ciągle jeszcze młodej subdyscypliny pedagogicznej, jaką jest pedagogika opiekuńcza. Aktywność naukowo-badawcza Katedry wpisuje się w ożywioną w ostatnich latach ogólnopolską dyskusję nad kondycją polskiego systemu opieki i wychowania. W Katedrze poszukuje się skutecznych metod przeciwdziałania i rozwiązywania problemów związanych z wykluczeniem i niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży.

 

       Dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny Katedry Pedagogiki Opiekuńczej jest bogaty. Aktualnie, cele naukowe pracowników Katedry koncentrują się na szeroko rozumianej aktywności opiekuńczej i resocjalizacyjnej. Podejmowane są badania dotyczące teorii, metodyki i praktyki opiekuńczej i resocjalizacyjnej. Zadania naukowe pracowników ogólnie określić można jako działania ukierunkowane na wzbogacenie wiedzy na temat opieki oraz wypracowanie dyrektyw doskonalenia działań opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Pracownicy systematycznie poszerzają zakresu swoich badań i analiz dotyczących działań opiekuńczych, pomocowych i resocjalizacyjnych, odpowiadając tym samym na aktualne potrzeby społeczne.

 

    W ramach aktywności dydaktycznej Katedra Pedagogiki Opiekuńczej prowadzi i planuje wykłady, konferencje, sesje i międzynarodowe sympozja naukowe zmierzające do upowszechnienia wiedzy i nowatorskich rozwiązań w dziedzinie pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej. Poszukiwanie nowych obszarów refleksji i badań naukowych z zakresu zaspokajania zróżnicowanych potrzeb w dynamicznie przeobrażającym się polskim i europejskim społeczeństwie, staje się obecnie jednym z priorytetowych zadań Katedry Pedagogik Opiekuńczej.

 

     Pracownicy Katedry szczególnie zaangażowani są w kształcenie studentów w ramach prowadzonej specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja. W warstwie formacyjnej dąży się do budzenia zainteresowań studentów szeroko rozumianą opieką oraz działaniami resocjalizacyjnymi, a także kieruje się ich procesem zdobywania wiedzy w tym zakresie i kształtowania postaw opiekuńczych. 

Autor: Marcin Brzozowiec
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2015, godz. 09:08 - Marta Antoniuk-Zych