Katedra_Logo_new.jpg                                   

 

Katedra Psychopedagogiki Rodziny powstała w 2011 roku. Przedmiotem badań katedry jest proces wychowania w rodzinie, przez rodzinę i do rodziny oraz jego zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania. W obrębie zainteresowań badawczych są także kierunki wychowania w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania: społecznego, moralnego, religijnego, patriotycznego, wychowania do  poszanowania przyrody, do odbioru mediów, do wolności oraz wychowania do miłości, traktowanego jako synteza całego procesu wychowania, jak również problematyka i profilaktyka nowych uzależnień, rola szkoły w procesie wychowania i profilaktyce uzależnień.

Badania Katedry mają charakter interdyscyplinarny, co wynika ze złożoności samej rodziny i procesu wychowania w rodzinie.

Katedra organizuje sympozja, konferencje naukowe, sesje warsztatowe oraz angażuje się w inicjatywy edukacyjne, celem podwyższenia kultury pedagogicznej nauczycieli, wychowawców i rodziców, co ma służyć optymalizacji procesu wychowania w rodzinie, oraz podwyższeniu jakości współpracy wychowawczej między rodziną i pozarodzinnymi czynnikami wychowania.  

Katedra na stałe organizuje trzy cykle konferencyjne:

  • cykl konferencyjny Gra o życie (edycja I: Hazard i uzależnienia wirtualne – 1.06.2011r., edycja II: Człowiek w l@biryncie Sieci – 23.05.2012r.),
  • cykl konferencyjny Dialog w rodzinie (edycja I: Dialog w rodzinie. Dobre praktyki – 16.01.2013r.),
  • cykl konferencyjny  Dni rodziny (edycja I: Samotne macierzyństwo. Między zainteresowaniem naukowców a troską polityki społecznej).

Katedra Psychopedagogiki Rodziny współpracuje z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, w tym: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Pogotowiem Opiekuńczym, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo, Stowarzyszeniem Rodzina z Puław, Fundacją Dzieci Niczyje z Warszawy, Mazowieckim Centrum Profilaktyki Uzależnień; jak również  ośrodkami naukowo - badawczymi w kraju i za granicą, m.in.: Uniwersytetem Medycznym w Lublinie,  Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach, Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Opolu, Uniwersytetem Katolickim w Ružomberku.

 

Stroną Katedry Psychopedagogiki Rodziny KUL opiekuje się:

 Redaktor: K. Komsta-Tokarzewska

 

Autor: Karolina Komsta
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 14:29 - Leszek Wojtowicz