W ramach Katedry powadzone są następujące grupy zajęć dydaktycznych: 1. Samorząd w polskiej i europejskiej myśli społecznej i politycznej; 2. Samorząd terytorialny w teorii i praktyce krajów europejskich; 3. Ekologia społeczna, 4. Ochrona zdrowia.


Pracownicy Katedry Samorządu Terytorialnego opublikowali 18 książek i około 200 artykułów naukowych i recenzji. Katedra zorganizowała następujące konferencje naukowe:
  • „Władysław Grabski – uczony, działacz społeczny i polityczny” (10.XII.2004).
  • "Służba prawdzie wolnności i życiu" (2007)
  • "Zdrowie i choroba w kontekście psycho-socjo-ekologicznym" (2008)

W okresie funkcjonowania Katedry obroniono 140 magisteriów. Na seminarium doktoranckim (5 osób) obroniono do końca czerwca 2008 r. – 6 rozpraw doktorskich. Dotyczyły one takich zagadnień jak: Instytucja sołtysa w Polsce piastowskiej i pierwszych Jagiellonów. Aspekty społeczno-prawne; Samorząd miast II Rzeczypospolitej. Publiczna debata i rozwiązania ustrojowe; Zygmunt Balicki jako polityk i socjolog. Studium socjologii narodu; Gwarancje wolności w brytyjskim systemie prawnym lat 90. XX wieku. Szanse lubelszczyzny w ramach regionalnego prawa europejskiego; Kolejni doktoranci przygotowują prace dotyczące takich kwestii jak: Sejmik podlaski; Problemy ustrojowe i funkcjonalne samorządu powiatu koneckiego; Samorząd terytorialny na Ukrainie;

Istnieje ważny obszar zjawisk politycznych, prawnych, ekonomicznych, historycznych i moralnych we współczesnej Polsce, które powinny podlegać stałej obserwacji socjologicznej i politologicznej. Wiedza o tym jakie wartości, normy i systemy są przez społeczeństwo akceptowane, a jakie są odrzucane w efekcie co warunkuje obecny kształt postaw i zachowań naszego społeczeństwa w kontekście ustroju i funkcjonowania państwa i jego administracji pozwoli lepiej określić stan i możliwości rozwojowe społeczeństwa i państwa polskiego.
Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2008, godz. 11:38 - Janina Zabielska