Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej powstała w 1997 r. w ramach Instytutu Socjologii KUL. Od 1 października 2009 r. stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Instytutu Politologii KUL (od 2013 r. Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL).

 

W Katedrze prowadzi się badania nad państwem i demokracją oraz myślą samorządową i historią samorządności. Są one poświęcone z jednej strony historii samorządności, myśli samorządowej w Polsce, współczesnemu ustrojowi oraz funkcjonowaniu samorządu terytorialnego  i prowadzone w  duchu personalizmu społeczno-politycznego, który jest rozwijany przez Kierownika Katedry, prof. zw. dra hab. Stanisława Wójcika (m.in. samorząd stanowy, ziemski, samorządy miast II w RP, ekonomia społeczna, samorząd terytorialny w III RP), z drugiej strony badania naukowe w Katedrze poświęcone są współczesnym ekonomicznym i politycznym uwarunkowaniom samorządności i funkcjonowania samorządów, czym zajmuje się dr Lech Jańczuk (samorząd terytorialny, finanse publiczne i związane z nimi analizy ekonomiczne, decentralizacja władzy publicznej, polityka publiczna,  współpraca podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi). 

 

Wskazane kierunki badawcze Katedry dopełniają zainteresowania naukowe oraz badania prowadzone przez dra Artura Jana Kukułę, które skupiają się z jednej strony wokół integracji europejskiej w jej wymiarze politycznym i gospodarczym, z drugiej zaś strony wokół  przemian i uwarunkowań rozwoju współczesnych regionów oraz ich sfery społeczno-gospodarczej w ramach nowej polityki gospodarczej (Gospodarka Oparta na Wiedzy, innowacyjność, społeczeństwo informacyjne, wpływ globalizacji na gospodarkę i rozwój regionów, Polityka Spójności i Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej i ich znaczenie dla rozwoju regionów, w tym  regionów słabo rozwiniętych). Dr Artur Jan Kukuła posiada doświadczenie związane z wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w sferze samorządowej oraz zarządzaniem projektami europejskimi.

 

Funkcje Kierownika Katedry od jej powstania pełni prof. zw. dr hab. Stanisław Wójcik.

 

Obecnie w katedrze pracuje dwóch adiunktów: dr Artur Jan Kukuła i dr Lech Jańczuk

Autor: Artur Jan Kukuła
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2018, godz. 16:50 - Artur Kukuła