Katedra Teologii Historycznej powstała w roku 1997. Została powołana przez Senat uczelni na wniosek ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika, wybitnego polskiego teologa historii, który był jej inicjatorem i pierwszym kierownikiem (do 2001). Została wyodrębniona z Katedry Historii Dogmatów  dla prowadzenia badań wyznaczających nowe podejście w rozumieniu teologii w ogóle. Twórcy Katedry nie chodziło bowiem o uprawianie dziejów teologii w sensie historii dogmatów lecz widzenie teologii w kontekście całej historii, jako dziejów uniwersalnych.

 

W roku 2004 ks. prof. Cz. S. Bartnik definitywnie zakończył swoją działalność dydaktyczną w KUL, prowadzoną nieprzerwanie przez ponad pół wieku (od 1956). Kuratorem Katedry był ks. prof. K. Góźdź (do 2008). 

 

Katedra propaguje takie uprawianie teologii, które uwzględnia  myślenie historyczne, a  sama historia rozumiana jest jako locus theologicus.  Stąd tematyka badań w tej katedrze obejmuje: teologię historii, teologię historii zbawienia, teologię rzeczywistości ziemskich, teologię społeczno - polityczną, metodologię historyczną w teologii, historiologię personalistyczną.

 

Od 2008 kierownikiem Katedry jest ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, dotychczasowy adiunkt.

 

Obecnie realizowane są dwa wiodące projekty badawcze w ramach działalności naukowej Katedry:

1. Teologia dziejów a historia powszechna . Celem tego projektu badawczego jest ukazanie roli założeń teologicznych i danych historycznych dostarczanych przez nauki historyczne, jak również szukanie prawidłowości historii powszechnej i korelowanie tego z wizją teologiczną.

2.Rola personalizmu w interpretacji dziejów. Podstawowym celem tego projektu jest zastosowanie metody personalistycznej w teologicznej interpretacji dziejów. Obydwa projekty są koncepcyjne i bazują na literaturze na ten temat oraz pracy systemowej na bazie personalizmu.

 

Autor: Krzysztof Góźdź
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2009, godz. 06:39 - Krzysztof Góźdź