W ramach Instytutu Socjologii od roku akademickiego 2010/2011 uruchomiono nowy kierunek studiów - pracę socjalną.

 

Kierunek studiów – PRACA SOCJALNA

 

Praca socjalna jako jedna z części nauk społecznych zajmuje się diagnozowaniem, zrozumieniem, rozwiązywaniem i przeciwdziałaniem problemom socjalnym. Studia na kierunku praca socjalna wzbogacają w wiedzę z zakresu wielu dyscyplin naukowych, między innymi z obszaru filozofii, socjologii, psychologii, nauk przyrodniczych, ekonomii oraz prawa. Program wzbogacony jest wiedzą praktyczną oraz możliwością zdobycia umiejętności podczas praktyk zawodowych.


Studenci pracy socjalnej mają możliwość wyboru spośród trzech specjalności:  praca z dzieckiem i rodziną, opieka gerontologiczna, warsztaty terapii zajęciowej. Po odbyciu studiów licencjackich mają możliwość uzupełnienia wykształcenia na studiach magisterskich. Studia na kierunku praca socjalna, to również czas, jaki może być wykorzystany przez studenta na uczestnictwo w dodatkowych kursach i szkoleniach. Zdobyte kwalifikacje można uzupełnić odbywając studia podyplomowe z zakresów, jakie  proponuje na przykład Instytut Socjologii: organizacja pomocy społecznej, zarządzanie kapitałem ludzkim, kryminologia z elementami profilaktyki przestępczości, menedżer szkoleń i trener biznesu.

 

Idealny kandydat?

Ktoś kto lubi pracę z ludźmi. Jest aktywny i twórczy, ciekawy świata i pragnie poszerzać swoją wiedzę. Kandydat na ten kierunek studiów powinien charakteryzować się otwartością na ludzi oraz na ich problemy, umiejętnością zrozumienia położenia drugiego człowieka, a także, co bardzo ważne - komunikatywnością w relacjach z innymi ludźmi, życzliwością, troskliwością o człowieka.

Co daje studiowanie pracy socjalnej?
Absolwent kierunku studiów praca socjalna jest przygotowany zarówno pod względem wiedzy jak i umiejętności do zadań, jakie stawiane są przed pracownikiem socjalnym. Są to między innymi:
-diagnozowanie potrzeb socjalnych jednostek, grup oraz środowisk społecznych;

-stosowanie środków, technik oraz metod przewidzianych dla rozwiązywania problemów osób będących w trudnej sytuacji życiowej z tytułu niepełnosprawności, choroby, sieroctwa, ubóstwa, niewydolności opiekuńczej rodzin, patologii społecznej czy uchodźctwa;
-animowanie wśród jednostek, grup społecznych oraz społeczności lokalnych przedsięwzięć samopomocowych;

-doskonalenie funkcjonujących form działalności instytucjonalnej oraz samopomocy;

-przywracanie oraz podtrzymywanie należytych interakcji pomiędzy jednostkami a społeczeństwem;

-inspirowanie zmian społecznych, inicjowanie nowych form pomocy w społecznościach lokalnych oraz organizowanie instytucji świadczących tę pomoc;

-inicjowanie i udział w diagnozowaniu problemów społecznych, monitorowanie oraz ewaluacja programów i działań.

 

Dlaczego warto studiować?

Kierunek Praca socjalna daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Ukończenie pracy socjalnej  daje możliwości znalezienia ciekawej pracy w kraju i Unii Europejskiej, w wielu różnych instytucjach i placówkach państwowych, samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych. Praca w charakterze pracownika socjalnego zapewnia stabilność zatrudnienia i duże możliwości rozwoju zawodowego.
 

 

Co po studiach?
Absolwent kierunku praca socjalna jest przygotowany do pracy w:

- ośrodkach pomocy społecznej,

- regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
- powiatowych centrach pomocy rodzinie,

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- domach pomocy społecznej,
- jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
- ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów,
- zakładach karnych,
- ośrodkach dla uchodźców,
- organizacjach pozarządowych zajmujących się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

 

PAMIĘTAJ!

Praca socjalna – jedynie ukończenie tego kierunku daje możliwość korzystania z przywilejów wynikających z wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2012, godz. 21:36 - Mirosław Rewera