Skład osobowy Katedry:

  • Dr hab. Piotr Paweł Gach, prof. KUL - Kurator Katedry
  • Dr Agnieszka Jaworska, adiunkt
  • Mgr Małgorzata Łobacz, doktorant


Profil Katedry:

W Katedrze Pedagogiki Dorosłych, która istnieje od niedawna (2002 r.) i została wydzielona z Katedry Pedagogiki Ogólnej, prowadzone są - w ciągłej bliskiej współpracy z Katedrą Pedagogiki Ogólnej - badania z zakresu edukacji dorosłych, samowychowania i samokształcenia, antropologiczno-aksjologicznego kontekstu andragogiki.

Ważny wkład w rozwój andragogiki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wniosła Prof. dr hab. Zofia Matulka, której prace zainspirowały i stanowiły podstawę do wyłonienia Katedry. W latach 1994 - 2001 Profesor Z. Matulka prowadziła wykłady z andragogiki, pedagogiki kultury, samowychowania i samokształcenia. Pod Jej kierunkiem powstawały prace proseminaryjne i magisterskie.

Pierwszym Kierownikiem Katedry została dr hab. Janina Kostkiewicz, prof. KUL (do 2004r.). W latach 2001 - 2002 prowadziła wykład z andragogiki. Profesor J. Kostkiewicz zajmowała się m. in. badaniami dotyczącymi upowszechniania kultury i kierowania działań edukacyjnych wobec osób dorosłych.

W latach 2004 - 2006 kierownikiem Katedry był Dr hab. Zygmunt Markocki, prof. KUL. To właśnie dzięki jego dorobkowi naukowemu zakres badań został poszerzony o tematykę resocjalizacyjną i problemy niedostosowania obecne zwłaszcza w wieku dorosłym.

Aktualnie kuratorem katedry jest Dr hab. Piotr Paweł Gach, prof. KUL. Na stanowisku adiunkta pracuje Dr Agnieszka Jaworska, a na stanowisku doktoranta Mgr Małgorzata Łobacz.

Badania prowadzone w Katedrze mają charakter interdyscyplinarny. W tworzeniu swojej specyfiki i obszarów badań Katedra oczywiście odwołuje się do tradycji uprawiania tej dyscypliny w KUL (głównie do prac prof. dr hab. Z. Matulki) i do badań z zakresu socjologii, psychologii, antropologii filozoficznej, aksjologii, etyki i estetyki. Dlatego tez wyłania się także tutaj problem adekwatnej metodologii badań andragogicznych.

Aktualne kierunki badań Katedry koncentrują się zwłaszcza na kategorii „dorosłości", jak też na programach i metodach pracy z dorosłymi, nad ukazywaniem specyfiki tej pracy oraz specyfiką sytuacji dorosłego jako ucznia i wychowanka. Kształcenie i dokształcanie oraz edukacyjne potrzeby i problemy ludzi dorosłych to także ważne aspekty poszukiwań w Katedrze Andragogiki. Aktualna sytuacja społeczno-ekonomiczna ukazuje bardzo istotny problem bezrobocia wobec którego staje edukacja dorosłych. W tym kontekście rozpatrywana jest edukacja permanentna, w obrębie której podejmowane są zagadnienia działalności ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz bogate w tym względzie doświadczenie Kościoła katolickiego i poszczególnych parafii, czy też diecezji.

Dr Agnieszka Jaworska prowadzi badania z pogranicza andragogiki i pedeutologii dotyczące kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (Myśl pedeutologiczna i edukacja ustawiczna nauczycieli, Wyd. SWPR, Warszawa 2006). Inne zainteresowania badawcze to zagadnienie działalności katolickich uniwersytetów ludowych. Wyniki badań prowadzonych w latach 1996-2002 zostały przedstawione w pracy: Katolickie uniwersytety ludowe w świetle nauczania społecznego Kościoła, Wyd. SWPR, Warszawa 2004.

Dr A. Jaworska prowadzi wykłady i ćwiczenia z andragogiki, konwersatorium z pedagogiki pracy i wykład z pedeutologii (studia zaoczne).

Mgr Małgorzata Łobacz prowadzi badania dotyczące szeroko rozumianego problemu ubóstwa (materialnego, fizycznego, moralnego, intelektualnego, kulturowego i nadprzyrodzonego), wobec którego staje edukacja dorosłych. Przygotowuje rozprawę doktorską Ubóstwo w urzeczywistnianiu się człowieka jako osoby. Ujęcie antropologiczno - pedagogiczne.

Drugi obszar zainteresowań M. Łobacz dotyczy edukacji medialnej. Efektem dotychczasowych poszukiwań jest publikacja książkowa Telewizja - szanse i zagrożenia wychowawcze (Maternus Media, Tychy 2007). Doktorantka prowadzi ćwiczenia z Andragogiki i Pedagogiki ogólnej.

E - mail: gkolomanska@wp.pl

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2007, godz. 14:04 - Iwona Szewczak