Kierunki planowanych badań naukowych

 

Dynamika życia społecznego implikuje konieczność stałego analizowania i monitorowania zjawisk wpływających na jakość funkcjonowania społecznego osób i rodzin. Dotyczy to zarówno środowisk dobrze radzących sobie w życiu, jak i tych, które nie funkcjonują pozytywnie, w tym stają na progu zagrożenia np. wykluczeniem społecznym z różnych przyczyn. Planowane w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej badania naukowe koncentrować się będą wokół tematu: Dynamika aktywności opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej w Polsce w kontekście współczesnych uwarunkowań.

           

 

Tematy szczegółowe:

  • Potrzeby opiekuńcze społeczeństwa polskiego.
  • Aktywność opiekuńcza organizacji religijnych (Kościoła Katolickiego i innych wyznań).
  • Potrzeba wychowania opiekuńczego we współczesnej rzeczywistości.
  • Ubóstwo jako czynnik zwiększający zapotrzebowanie na aktywność opiekuńczo-wychowawczą.
  • Streetwork jako nowatorska forma pracy wychowawczej i profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Adaptacja systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko w instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych (otwartych) środowiskach wychowawczych.
  • Aktywność opiekuńcza szkoły we współczesnych uwarunkowaniach
  • Niedostosowanie społeczne gimnazjalistów.
  • Rola rodziny, szkoły, organizacji religijnych w programach resocjalizacyjnych.
  • Wykluczenie społeczne jako zadanie dla działań wychowawczych i opiekuńczych.
Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2013, godz. 10:59 - Jan Dzionek