Kierunki pracy i badań naukowych

Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej

 

            Utworzona w 2016 r. Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej przyjmuje jako fundament zadań naukowo badawczych i dydaktycznych dotychczasowy dorobek oddzielnie funkcjonujących dotąd katedr - Katedry Pedagogiki Społecznej i Katedry Pedagogiki Opiekuńczej. Dotychczasowy dorobek Katedry obejmujących szeroką gamę teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych ze środowiskowymi uwarunkowaniami funkcjonowania jednostek, instytucji i grup społecznych. Pracownicy Katedry realizując powierzone im zadania dydaktyczne, podejmują również wzmożony wysiłek badawczy dotyczący bieżących i planowanych zadania badawczych obejmujących swym zasięgiem miedzy innymi tak aktualnie i kluczowe kwestii, jak:

 • rozpoznawanie środowiskowego tła ważnych problemów społecznych m.in. uzależnień, agresji i przestępczości młodzieży, problematyki społeczno - kulturowych kontekstów kondycji, aspiracji, orientacji wartościujących i awansu społecznego młodzieży, funkcjonowania środowisk i instytucji wsparcia społecznego oraz wychowawczej aktywności Kościoła katolickiego;
 • aktywność opiekuńcza i profilaktyczna, w zakresie teorii, metodyki i praktyki opiekuńczej;
 • problematyka pracy socjalnej oraz aktywizacji środowiskowego potencjału społeczno-kulturowego, szczególnie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem oraz optymalizowania warunków startu życiowego młodzieży;
 • tematyka środowiskowych kontekstów procesów edukacyjnych i pracy socjalnej, w tym między innymi tak aktualnych zagadnień i problemów społecznych, jak:
 • efektywność unijnych programów ukierunkowanych na przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczenia młodzieży;
 • efektywność programów aktywizacji potencjału rozwojowego środowisk lokalnych; przedsiębiorczość kobiet;
 • różnorakie formy aktywności społecznej młodzieży;
 • środowiskowe uwarunkowania pracy policji na rzecz bezpieczeństwa społecznego;
 • postawy patriotyczne młodzieży w kontekście aktualnych uwarunkowań społeczno-politycznych i inne.
 • problematyka różnorodnych zmiennych warunkujących sposoby funkcjonowania poszczególnych kategorii osób (młodzieży i osób starszych) oraz instytucji (rodziny, szkoły, parafii, Kościoła, instytucji opiekuńczych), jak też środowisk opiekuńczo-wychowawczych;
 • zagadnienia związane z troską o dobro i godność dziecka oraz jego najbliższego środowiska życia, narażonego – szczególnie w dobie globalizacji – na różnorodne zagrożenia i niepożądane wpływy czynników rodzinnych, społeczno-politycznych i gospodarczych;
 • problematyka dotycząca zarówno kondycji i potencjału rozwojowego młodej generacji, edukacyjnych działań wzmacniających podmiotowość młodzieży i jej społeczne zaangażowanie w społeczeństwie obywatelskim;
 • problematyka wielowymiarowo rozumianego bezpieczeństwa w nowoczesnym społeczeństwie, uwarunkowań marginalizacji w życiu społecznym, kwestie dotyczące procesów degradacji warunków życia dzieci i osób starszych;
 • problematyka opieki, pomocy i wsparcia dla jednostek przeżywających trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym, kwestie zaradności społecznej;
 • spektrum zagadnień związanych tzw. inicjatywami oddolnymi, a więc m.in. organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi, spółdzielczością, a także projektowaniem środowisk w funkcji optymalizowania w nich warunków zaspokajania potrzeb egzystencjalnych i rozwojowych młodzieży i dorosłych.

            Ważnym polem pracy badawczej wszystkich pracowników Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej stanowić będzie w najbliższych latach także eksploracja myśli klasycznych twórców polskiej pedagogiki społecznej i pedagogiki opiekuńczej, jej upowszechnianie, a także adekwatna adaptacja do analiz zjawisk usytuowanych we współczesnych uwarunkowaniach społecznych. Wiąże się z tym podtrzymywanie i twórcze rozwijanie zasady systemowości przekazywanych treści kształcenia w oparciu o chrześcijański system wartości, przy pełnym uwzględnieniu współczesnych teorii naukowych oraz dobrze osadzonego w dorobku i inspiracji twórczej rozwoju naukowego pracowników Katedry.

 

Autor: Lidia Pietruszka
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018, godz. 15:09 - Lidia Pietruszka