Początki Koła Naukowego Slawistów związane są z powstaniem Sekcji Filologii Słowiańskiej. Od tego momentu rozpoczęło ono swoją działalność pod opieką śp. prof. Ryszarda Łużnego. Później kuratorem Koła była dr hab. Anna Woźniak. Główna idea, jaka przyświecała członkom Koła, była to chęć odnalezienia tego, co łączy kulturę Wschodnich Słowian z kulturą polską, próba zrozumienia wspólnej historii, bez upiększeń i uprzedzeń, a ponadto szerzenie wiedzy na temat kultury naszych wschodnich sąsiadów. Toteż działalność Koła polegała w głównej mierze na organizowaniu życia kulturalnego, promowaniu kultury wschodniosłowiańskiej, w początkowym okresie zwłaszcza ukraińskiej. Niektórzy studenci slawistyki włączyli się wówczas wraz ze studentami historii sztuki w organizację Tygodnia Kultury Ukraińskiej, imprezy odbywającej się pod patronatem Samorządu Studentów KUL. Podczas dni kultury ukraińskiej odbywały się spotkania i dyskusje z ludźmi kultury, historykami, działaczami politycznymi. W kulowskich tygodniach kultury ukraińskiej udział wzięły wybitne osobistości z Polski i Ukrainy (Jewhen Swerstiuk, Tadeusz Konwicki, Jacek Kuroń, Mychajło Horyń, Krystyna Kersten, Walery Szewczuk i in.). Spotkania te były przedłużeniem idei porozumienia polsko-ukraińskiego, propagowanej przez ówczesne środowiska opozycyjne.


W następnym okresie działalności Koło postawiło sobie za zasadnicze zadanie te kierunki działalności, jakie skupiały się wokół prezentacji środowiska slawistycznego, translatoryki i terenowych badań dialektologicznych. Realizując owe główne cele członkowie Koła zorganizowali spotkania z przedstawicielami środowiska białoruskiego, m.in. z historykiem i publicystą, dr Jerzym Turonkem, który przedstawił wykład nt. Białoruś i jej najnowsza historia (1994 r.)., ze specjalistą z dziedziny teorii przekładu, dr hab. Romanem Lewickim, który zapoczątkował cykl wykładów na temat przekładu: Translatoryka - zagadnienia wstępne (1994 r.). W ramach doskonalenia umiejętności tłumaczeniowych studenci dokonywali też własnych prób przekładowych z zakresu literackich tekstów wschodniosłowiańskich (odbył się konkurs najlepszych przekładów na język polski poezji białoruskiej, ukraińskiej i rosyjskiej).

Trzecia sfera działalności polegała na nawiązaniu współpracy z Kołem Naukowym UMCS i pod kuratelą dr hab. Feliksa Czyżewskiego, opiekuna tamtejszego Koła, na odbywaniu przez niektórych naszych studentów wypraw na tereny Podlasia celem zbierania i zapisywania materiału dialektologicznego. Niejednokrotnie na podstawie zebranych wówczas dokumentacji językowych powstawały prace magisterskie. Rozpoczęto też wtedy, realizując ambitny cel, pracę nad słownikiem polsko-białoruskiej terminologii z zakresu fizjologii. Niestety, nie zostały one uwieńczone sukcesem.

Studenci slawistyki działający w ramach Koła, mając na celu integrację studenckich środowisk naukowych, szczególnie, jeśli idzie o koła rusycystyczne, nawiązali współpracę z kołem w Petersburgu, czego rezultatem był udział dwóch przedstawicieli Koła Slawistów w konferencji studenckiej Uniwersytetu Petersburskiego - kwiecień 1996 r. - i wygłoszenie tam referatów nt. Sankt-Petersburg w tradycji białoruskiej, Żargon studentów rosyjskich w Polsce (delegatami byli Artur Woźniak, Krzysztof Szymanek i Marcin Łyjak). Podobnie studentki rusycystyki (Maria Trzebunia-Niebies, Edyta Iskrzak) uczestniczyły w konferencji, organizowanej przez Pedagogiczny Uniwersytet w Tallinie (kwiecień 1998 r.) w studenckiej konferencji, wygłaszając referaty na temat twórczości A. Riemizowa i W. Iwanowa.

Równolegle do tych naukowych form działalności studenci slawistyki organizowali też spotkania o charakterze towarzyskim i kulturalnym, polegającym na prezentacji kultury wschodniosłowiańskiej w obszarze filmu - polegało to na pokazie najwybitniejszych osiągnięć kina rosyjskiego, ukraińskiego, niejednokrotnie połączone było z prelekcjami tematycznymi, np. w związku z filmem Cienie zapomnianych przodków wygłoszony został odczyt członka Koła Alberta Nowackiego na temat kultury huculskiej (maj 1999 r.).

Inną formą aktywności Koła jest też pomoc przy konferencjach naukowych przeprowadzanych przez Instytut, szczególnie godzi się tu podkreślić niezwykle owocne zaangażowanie studentów w organizowanie wystawy dorobku naukowego prof. R. Łużnego przy okazji poświęconej mu sesji naukowej w kwietniu 1999 r.

Obecna działalność Koła Naukowego Slawistów nawiązuje do tradycji działań wcześniejszych, polega na urządzaniu spotkań filmowych i odczytów. Ważną inicjatywą Koła jest organizowanie cyklicznych wyjazdów naukowych, które przekształcają się w stałą formę pracy, do ośrodków ukraińskich, zapoznawanie się z kulturą naszych wschodnich sąsiadów . W 2000 roku miał miejsce studencki wyjazd do Lwowa, a w 2002 roku wyjazd do Kijowa. Przy okazji zwiedzania zabytków kultury i kontaktu z przejawami kultury ukraińskiej (teatr, kino) studenci nawiązują też więzi bardziej naukowe, m.in. organizowane są spotkania ze studentami tamtejszych uczelni, a także - środowiskiem pracowników naukowych, np. Uniwersytetu Lwowskiego.


Władze Koła Naukowego Studentów Filologii Słowiańskiej:

 

Przewodnicząca: Dagna Bagińska

Zastępca: Przemysław Piaseczny

Sekretarz: Kinga Łesyk

 

Opiekun: dr Monika Sidor

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2011, godz. 10:09 - Monika Grygiel