Koło Studentów Socjologii „Societas”

societas

Koło Studentów Socjologii „Societas” rozpoczęło swoją działalności w maju 2004 roku. Pierwszym kuratorem Koła w okresie 2004-2008 była dr Teresa Zbyrad. Od 1 października 2008 roku kuratorem organizacji studenckiej jest dr Mirosław Rewera. Koło powstało jednak nie z inicjatywy kuratorów, a studentów, którzy chcą poszerzyć swoje socjologiczne horyzonty, poznawać nowych ludzi i zrealizować się podczas organizowania konferencji, wykorzystując do tego swoje zdolności. Koło zrzesza studentów KUL z różnych roczników i kierunków, głównie studiujących socjologię, ale także są wśród nich przyszli pracownicy socjalni oraz pedagodzy.

Na działalność Koła składa się pomoc w organizowaniu konferencji i seminariów naukowych w Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL. Umożliwia ono również swoim członkom rozwijanie i doskonalenie umiejętności badawczych (poprzez podejmowane w ramach pracy Koła badania, których wyniki są publikowane w opracowaniach naukowych, jak również prezentowane na konferencjach, seminariach i corocznym Lubelskim Festiwalu Nauki).

Poszczególni członkowie „Societas” mogą rozwijać się także indywidualnie, prezentując swoje prace, publikacje, jak również pomysły na temat działalności uczelni i nauki. Indywidualne prace są oceniane przez kuratora Koła i innych wykładowców nie tylko z KUL.

Logo „Societas”, którego pomysłodawcą jest obecnie pełniący funkcję przewodniczącego Koła – mgr Mateusz Szast, jest rozpoznawalne wśród młodzieży akademickiej i kadry profesorskiej, co świadczy o renomie tej organizacji na wydziale.

Przyjazna i miła atmosfera, brak nacisków czy sztywnych reguł pozwalają na owocną pracę studentom w ramach „Societas”, niejednokrotnie znajdującą odzwierciedlenie w corocznych nagrodach „opłatkowych” dla aktywnie działających członków Koła, wręczanych im w imieniu władz uczelni tuż przez Bożym Narodzeniem.

Począwszy od roku akademickiego 2015-16 Koło zmieniło nazwę na Studenckie Koło Naukowe „Societas”. Wynika to z faktu, że Koło zrzesza studentów z różnych kierunków studiów: socjologii, pracy socjalnej, pedagogiki, przez co ewoluuje w kierunku interdyscyplinarne podejście do nauki, czemu, jak zdecydowali jego członkowie, należało dać wyraz w zmianie nazwy organizacji.

 

Cele statutowe „Societas”

 

► pogłębianie i propagowanie wartości wynikających z ducha Ewangelii,

► pogłębianie wśród członków wiedzy z dziedziny socjologii,

► rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła,

► nawiązywanie kontaktów z regionalnym i krajowymi środkami masowego przekazu,

► organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, współpraca
z podobnymi organizacjami zainteresowanymi działalnością Koła,

► publikacja artykułów i referatów członków Koła,

► tworzenie sekcji do wykonywania określonych zadań,

► nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi – również spoza KUL.

 

 

Najważniejsze (wybrane) wydarzenia w działalności Studenckiego Koła Naukowego „Societas” w okresie 2008-2015

 

KWIECIEŃ 2009

► pomoc w organizacji konferencji naukowej zatytułowanej Kobieta we współczesnym społeczeństwie, a także wygłoszenie referatu opartego na wynikach badań własnych przez członków Koła. Referat został opublikowany w pracy zbiorowej: Koło Naukowe „Societas”, Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej, w: A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek (red.), Kobieta we współczesnym społeczeństwie, WZNoS KUL, Stalowa Wola 2010, s. 373-379.

 

CZERWIEC 2009

► wyjazd do Kazimierza Dolnego i przeprowadzenie badań na temat ruchu turystycznego. Sprawozdanie z badań zostało opublikowane w Kwartalniku „Społeczeństwo i Rodzina” 2010, nr 22, pt. Ruch turystyczny w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą: raport z badań, s. 142-147.

 

GRUDZIEŃ 2010

► zorganizowanie wspólnie z redakcją Kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina” konferencji na temat czytelnictwa w WZNoS KUL w Stalowej Woli. Od tego czasu konferencje na temat czytelnictwa stały się stałym, corocznym zdarzeniem, które współorganizowane są przez „Societas” w grudniu każdego roku. Odbyło się już cztery edycje tejże konferencji, każda opatrzona innym hasłem przewodnim).

 

KWIECIEŃ-MAJ 2012

► zainicjowanie projektu badawczego nt. więzi sąsiedzkich w Stalowej Woli (konstrukcja narzędzia badawczego niezbędnego do przeprowadzenia badań).

 

► współuczestnictwo „Societas” w przygotowaniu narzędzia badawczego, które następnie wykorzystano w badaniu na temat barier architektonicznych w Stalowej Woli w opinii osób
z niepełnosprawnością ruchową. Współudział członków Koła w realizacji tego projektu badawczego został udokumentowany w dwóch recenzowanych publikacjach naukowych:

Bariery architektoniczne w Stalowej Woli w opinii osób z niepełnosprawnością ruchową, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 30 (1/2012), s. 64-89.

Działania podejmowane przez osoby z niepełnosprawnością ruchową w celu eliminowania barier architektonicznych w Stalowej Woli, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 33 (4/2012), s. 91-115.

 

PAŹDZIERNIK 2012-WRZESIEŃ 2013

► realizacja projektu badawczego zatytułowanego

Współczesne sąsiedztwo w opinii mieszkańców Stalowej Woli.

 

GRUDZIEŃ 2013

► organizacja czwartej już edycji Konferencji o czytelnictwie zatytułowanej Co warto czytać i dlaczego? Konferencja była supportem przed wykładem profesora Andrzeja Zybertowicza – socjologa, publicysty, zasłużonego eksperta i doradcy premiera Jarosława Kaczyńskiego i śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Członkowie „Societas” czynnie włączyli się w organizację wykładu znanego profesora.

 

MARZEC 2014

► organizacja wraz z redakcją Kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina” w stalowowolskiej auli im. Solidarności Dnia Papieskiego pn. Jan Paweł II przewodnikiem młodzieży oraz sympozjum profilaktycznego Kryzys a zagrożenia suicydalne.

 

MAJ 2014

► współuczestnictwo w organizacji III Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej Styl i jakość życia współczesnego człowieka 2014 – Bezpieczeństwo. „Societas” współuczestniczył również w organizacji dwóch poprzednich edycji tej konferencji w 2009 i 2012 roku.

 

LIPIEC-PAŹDZIERNIK 2014

► opublikowanie wyników z badań na temat sąsiedztwa udokumentowane
w opracowaniu Współczesne sąsiedztwo w opinii mieszkańców Stalowej Woli: raport
z badań
(część 1 i 2) „Społeczeństwo i Rodzina” 2014, nr 38 i 39.

 

WRZESIEŃ 2014

► jak co roku, czynny udział w Lubelskim Festiwalu Nauki.

 

PAŹDZIERNIK 2014

► rozpoczęcie pracy nad projektem badawczym zatytułowanym Niepełnosprawność z perspektywy studenta (koncepcja badań, przygotowanie narzędzia badawczego).

 

LISTOPAD 2014

► udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA – WIARA – KULTURA” „Człowiek współczesny – kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?”. Czynny udział przewodniczącego koła (mgra Mateusza Szasta) oraz przygotowanie przez członków Koła sprawozdania z konferencji, które opublikowane zostanie w Kwartalniku „Społeczeństwo i Rodzina” (planowo w numerze 43/2/2015).

 

MARZEC-CZERWIEC 2015

► prowadzenie badań wśród studentów stalowowolskiego KUL-u w ramach projektu Niepełnosprawność z perspektywy studenta.

 

CZERWIEC-WRZESIEŃ

► przygotowanie raportu z badań na niepełnosprawności (projekt badawczy pn. Niepełnosprawność z perspektywy studenta KUL).

 

CZERWIEC 2015

► czynny udział członków Koła w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej „Prawa dziecka: realizacja w rodzinie i społeczeństwie”, która miała miejsce w WZPiNoS KUL w Stalowej Woli (9 czerwca) i w Papieskiej Auli sandomierskiego Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka przy ulicy Mariackiej 9 (10 czerwca).

 

► opracowanie dwóch sprawozdań z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej „Prawa dziecka: realizacja w rodzinie i społeczeństwie”, jednego – na stronę Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu (26 czerwca 2015), drugiego do Kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”.

 

► zgłoszenie projektu pn. Osoby niepełnosprawne z perspektywy studenta KUL ze Stalowej Woli na tegoroczną (2015) XII edycję Lubelskiego Festiwalu Nauki, prezentacja multimedialna, referat, 21 września 2015, godz. 15.00.

 

► Biblioteka Międzyuczelniana w Stalowej Woli – uczestnictwo przedstawiciela (przewodniczącego) Koła „Societas” w Konferencji Naukowej pn. „Patriotyzm w teorii i praktyce – w X rocznicę śmierci i I rocznicę kanonizacji” połączona z promocją książki Wokół pojęcia świętości pod redakcją prof. W. Dłubacza.

 

WRZESIEŃ 2015

► prezentacja na Lubelskim Festiwalu Nauki wyników z realizacji projektu badawczego pn. „Osoby niepełnosprawne z perspektywy studenta KUL ze Stalowej Woli”.

 

PAŹDZIERNIK 2015

► zgłoszenie czynnego udziału reprezentacji „Societas” na Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA – WIARA – KULTURA” Od ochrony środowiska po ekologię człowieka – zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła na kanwie najnowszego dokumentu papieża Franciszka – encykliki Laudato si podczas Jesiennego Tygodnia Biblijnego Diecezji Sandomierskiej, 28 listopada 2015 (sobota), temat wystąpienia: Wiara – ekologia – kapitał społeczny: w poszukiwaniu związków i zależności.

 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2015, godz. 18:47 - Rafał Podleśny