Wykonując zobowiązania wynikające z pisma Jego Magnificencji Księdza Rektora KUL z dnia 17 czerwca 2020 r., przyznającego Wydziałowi Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL środki finansowe na realizację programu Aktywnej Polityki Płacowej, Wydziałowa Komisja powołana przez Pana Dziekana Andrzeja Herbeta dokonała podziału otrzymanych środków i skierowała wniosek o ich wypłatę dla 93 pracowników naszego Wydziału.
Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu podziału środków w ramach programu Aktywnej Polityki Płacowej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, wysokość środków przydzielanych poszczególnym pracownikom uzależniona była od osiągnięć ocenianych w ramach działalności naukowej, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych, a także w zakresie działalności organizacyjnej. Z uwagi na potrzebę dokonania sprawiedliwego podziału środków, mającego odzwierciedlać zaangażowanie poszczególnych pracowników w rozwój naukowy i stabilność organizacyjną Wydziału, decyzją Komisji przyjęto założenie, zgodnie z którym ocena aktywności pracowników dokonywana była jedynie w zakresie, w jakim jej skutki bezpośrednio wiązały się z Wydziałem. Dotyczy to chociażby faktu organizacji konferencji i ich afiliację w ramach WPPKiA KUL czy uczestnictwa w kolegiach redakcyjnych jedynie tych czasopism naukowych, które wydawane są przez WPPKiA KUL. Co więcej, mając na względzie fakt podziału poprzedniej transzy środków finansowych w listopadzie 2019 r., które jednak ograniczone były wyłącznie do działalności naukowej, okres oceny wyznaczony został: w przypadku działalności naukowej – od osiągnięć uzyskanych po ostatniej ocenie; w przypadku pozostałej aktywności podlegającej ocenie – od osiągnięć uzyskanych w ramach bieżącego roku akademickiego (tj. od października 2019 r.).

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2020, godz. 11:06 - Adam Jankowski