XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy

13 - 14 września 2007 r.


FOTOGRAFIE


Organizatorzy:

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katedra Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


we współpracy z
Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Marian Zdyb (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej)
Dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)PROGRAM_KONFERENCJI.doc PROGRAM_KONFERENCJI.doc

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy" jest kolejną z cyklu konferencji odbywających się w ramach projektu Współpraca Uniwersytetów wspierających rozwój regionów - lubelskiego i lwowskiego - Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC. Głównym celem projektu jest rozszerzenie współpracy Uniwersytetów oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności współpracy środowisk akademickich i gospodarczych, tworząc warunki do społeczno-gospodarczego rozwoju regionów przygranicznych i ich zasobów ludzkich. Celem jest także nawiązanie długookresowej współpracy w zakresie dydaktyki i nauki oraz znajdywanie powiązań między nauką a gospodarką mających zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami w europejskiej przestrzeni badawczej i gospodarczej. Tematyka konferencji i publikacji została tak dobrana aby podtrzymywać i budować więzi kulturowe, ukazywać wspólne dziedzictwo, wspólnotę interesów i zasadność współpracy w rzeczywistości Europy regionów.
Projekt zakłada działania w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy zmierzającej do zwiększenia rangi partnerów w regionach i europejskiej przestrzeni badawczej, tworzeniu warunków dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionów przygranicznych. Projekt zakłada organizację 21 międzynarodowych konferencji, seminariów i paneli, 2 szkoleń oraz wydanie 23 publikacji. Ich tematyka ogniskuje się na identyfikowaniu wspólnych elementów dziedzictwa kulturowego, współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Polski i Ukrainy, wymianie doświadczeń i wiedzy z zakresu prawa, ochrony środowiska, kultury oraz spraw społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej.


Cele i tematyka konferencji
Prowadzenie działalności gospodarczej na terenach przygranicznych wymaga poświęcenia tej problematyce specjalnej uwagi. Działalność taka poza jej typowymi konsekwencjami ekonomicznymi przynosi również niewymierne korzyści związane z nawiązywaniem międzyludzkiej współpracy ponadnarodowej, przełamywaniem stereotypów czy historycznych zaszłości, które funkcjonują pomiędzy współpracującymi państwami. Stąd konieczne wydaje się przybliżenie przedsiębiorcom z obu krajów oraz każdemu zainteresowanemu zasad, na jakich możliwe jest podjęcie aktywności gospodarczej w świetle systemów prawnych Polski i Ukrainy. Zadanie to jest tym bardziej pilne w związku z dokonaną przez Polskę akcesją do Unii Europejskiej. Z Polski winien płynąć czytelny przekaz, że nie spowoduje to osłabienia kontaktów gospodarczych pomiędzy państwami, wręcz przeciwnie - staną się one jeszcze bardziej intensywne. Rozwój gospodarczy regionów granicznych nie pozostaje także bez znaczenia dla ich mieszkańców, którzy zyskają w ten sposób szeroki dostęp do dóbr i usług oferowanych na tych rynkach przez lokalnych przedsiębiorców. Wreszcie wspomnieć należy, że możliwą konsekwencją rozwijającej się współpracy i wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki z obu krajów, będzie zbliżanie się systemów prawnych tych państw. Jest to zjawisko wielce pożądane w związku z koniecznością stworzenia silnego, jednolitego rynku europejskiego, zdolnego do konkurowania z gospodarkami światowymi w perspektywie globalizacji gospodarki, która stała się już przecież faktem. Organizatorzy mają na celu aktywizację potencjału ośrodków naukowych oraz wykorzystanie doświadczeń praktyków zajmujących się warunkami podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy.


Opłata konferencyjna
Co do zasady udział w konferencji jest wolny od opłat.
Niemniej jednak, z uwagi na konieczność rozliczenia grantu osoby, które zgłoszą udział w obradach a następnie nie wezmą w nich udziału, zostaną obciążone opłatą w wysokości 1000 euro (pokrywa wszystkie koszty uczestniczenia w konferencji).

Języki konferencji
Informujemy, że obrady będą się toczyć w j. polskim, ukraińskim i angielskim (organizatorzy zapewniają zarówno tłumaczenie symultaniczne podczas obrad, jak i tłumaczenie artykułów do druku).

Karta.doc Karta.doc

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia uczestnictwa na adres zamieszczony poniżej bądź na numer faksu Działu Koordynacji Programów Europejskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: +48 81 445 41 65 lub e-mail: mganczar@kul.lublin.pl wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji, do dnia 15 czerwca 2007 r. Terminowe przesłanie Karty jest warunkiem uczestnictwa w konferencji.Sekretariat merytoryczny konferencji:
Dr Rafała Biskup - kierownik konferencji
Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 0048 81 445 3716
e-mail: biskuprafal@gmail.com

Dr Małgorzata Ganczar - kierownik konferencji
Katedra Nauki Administracji
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 0048 81 445 3716
e-mail: mganczar@kul.lublin.pl

dr Leszek Ćwikła - koordynator sekcji tematycznej

kierownik XII Konferencji ze strony ukraińskiej
Dr Igor Yakubivsky
+ 380 (322) 964 76 -katedra, yakubivsky@rambler.ru

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kontakt:
Dział Koordynacji Programów Europejskich
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445 41 65, e-mail: projekty@kul.lublin.pl

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2013, godz. 18:59 - Małgorzata Ganczar