INSTYTUT PEDAGOGIKI WZNoS KUL w STALOWEJ WOLI

oraz

ZESPÓŁ PEDAGOGIKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

działający pod patronatem

KOMITU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN

 

 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej nt.

„Człowiek w refleksji Jana Pawła II”

która odbędzie się w sobotę, 13.10.2012r. w Sandomierzu.

Konferencja stanowi część projektu „Leksykonu Papieskiego” (opis koncepcji w części: „Idea wiodąca...”). W ramach projektu opublikowany zostanie tom, którego trzonem będą artykuły przygotowane na konferencję i pozytywnie zrecenzowane.

 

Honorowy patronat nad konferencją objął

 

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Sandomierski

Krzysztof Nitkiewicz

 

Karta zgłoszeń 

 

 

RADA NAUKOWA

Prof. zwycz. dr hab. Barbara Greszczuk

Prof. zwycz. dr hab. Maria Wojtak

Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW

Dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT

Ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL

Doc. PaedDr. PhDrMiroslav Gejdoš, PhD.

Dr Anna Kozłowska, UKSW

 

Celem planowanej konferencji jest:

√ inauguracja prac nad interdyscyplinarnym projektem naukowym: papieskim słownikiem kluczowych słów - pojęć ważnych dla współczesnej refleksji pedagogicznej,

√ ukazanie treści, jakie bł. Jan Paweł II łączył ze słowem człowiek w swoim nauczaniu i twórczości artystycznej: od pierwszych prac filozoficznych i utworów literackich, poprzez katechezy, encykliki i listy, po ostatnie wypowiedzi;

Na konferencji mile widziani są:

przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych (pedagogiki, socjologii, językoznawstwa, filologii, teologii, religioznawstwa, filozofii, historii itd.), którym bliska jest refleksja nad znaczeniem ważnych dla refleksji humanistycznej pojęć oraz sposobem ich formułowania i wykorzystywania w tekstach bł. Jana Pawła II.

Tematyka konferencji:

interesuje nas papieski obraz człowieka,  a więc znaczenia, jakie bł. Jan Paweł II nadawał słowu człowiek w swoich tekstach kierowanych do różnych odbiorców, m.in.:

1. do grup wiekowych:

a) dzieci

b) młodzieży

c) osób starszych

2. do grup naturalnych:

a) do rodzin

b) do kobiet

c)  do mężczyzn

3.  do grup zawodowych (np.: robotników, pracowników mediów, sportowców,  artystów  itd.)

4.  do osób chorych, samotnych

5.  do kapłanów,  do przedstawicieli życia konsekrowanego

6.  do różnych grup narodowościowych (np. podczas pielgrzymek)

7.  do gremiów międzynarodowych

8.  do wszystkich wiernych (np. w encyklikach)

9.  do odbiorców swojej twórczości literackiej

10.  do innych niewskazanych wyżej odbiorców

można się bowiem spodziewać, że w poszczególnych tekstach poza cechami wspólnymi znaczenia słowa człowiek mogą się także pojawiać znaczące konotacje tekstowe, zdeterminowane podejmowaną w danym tekście tematyką, ale też w znacznym stopniu zależne od zakładanych kompetencji odbiorców oraz samego gatunku tekstu (np. różnica między sformalizowanym językiem dokumentów kościelnych a stylem homilii czy listów kierowanych do poszczególnych grup wiernych).

Przykładowe tematy mogłyby zatem brzmieć, np.:

√ Obraz człowieka w encyklice Veritatis splendor

√ Treści łączone ze słowem człowiek w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do dzieci

√ Najważniejsze komponenty znaczenia wyrazu człowiek w nauczaniu papieskim podczas 1. pielgrzymki do Polski z perspektywy pedagogicznej/socjologicznej                                                                                itp.

 

Udział w obradach i publikacja artykułu (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) są w tym roku BEZPŁATNE. Oczekujemy na Państwa zgłoszenia do 20 lipca, kolejne komunikaty będziemy kierować bezpośrednio do osób zainteresowanych.  Zapraszamy do wspólnej refleksji w pięknym Sandomierzu!

 

Z wyrazami szacunku

i serdecznymi pozdrowieniami

organizatorzy:

dr Anna Różyło,  arozylo@wp.pl 

ks. dr Jerzy Dąbek

 

Idea wiodąca cyklu konferencji nt. ważnych w refleksji humanistyczno-społecznej pojęć z nauczania bł. Jana Pawła II

 

Papież Jan Paweł II – ogłoszony 1.05.2011 błogosławionym w Kościele Katolickim  - już w czasie swojego długiego pontyfikatu był uznawany za autorytet moralny nie tylko w środowiskach katolickich, ale także przez liczne gremia polityczne, naukowe i społeczne oraz przez wielu przedstawicieli innych wyznań i religii. Zwracał się bowiem nie tylko do katolików, ale – zgodnie z wezwaniami biblijnymi „Idźcie na cały świat...” i „mówcie w porę i nie w porę”,  głosił orędzie Bożej miłości i pokoju oraz zwracał uwagę na ich konsekwencje w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym na licznych forach współczesnego świata.  Nie oznacza to, że środowiska niekatolickie podzielały w pełni Jego poglądy, brano je jednak pod uwagę, głos Jana Pawła II i Jego argumentacja rozbrzmiewały mocno na współczesnym „rynku idei” pluralistycznego, ponowoczesnego świata.

 Papież-Polak oddziaływał poprzez swoje teksty, ale może jeszcze mocniej był obecny w świecie każdego z nas poprzez swoją osobę – to dlatego tak wielu zwykłym ludziom łatwiej jest powiedzieć: jaki był niż: czego nauczał? W Polsce, a także w bardzo wielu innych krajach, które odwiedził podczas swoich pielgrzymek, ludzie chętnie deklarowali, że „kochają Papieża”, niektórzy myśliciele i publicyści zwracają jednak uwagę, że łatwiej „kochać” niż „słuchać” czy choćby „starać się rozumieć”; że nawet bardzo szczery i ciepły stosunek emocjonalny do osoby Jana Pawła II nie zawsze i niekoniecznie idzie w parze z przyjęciem Jego nauczania czy choćby pogłębionym zainteresowaniem Jego myślą. To dlatego, szczególnie w środowiskach katolickich, tak żywe jest przekonanie, że teraz – gdy zakończyła się ziemska posługa Papieża-Polaka – poznawanie i propagowanie Jego myśli staje się szczególnie aktualnym zobowiązaniem. Pozostaje też szczególnym wyzwaniem intelektualnym i moralnym dla polskich intelektualistów i społeczników, bowiem Jan Paweł II niewątpliwie zasłużył sobie na miejsce w gronie Polaków zasłużonych dla dobra wspólnego.  Z drugiej strony dostrzegamy także czasami pewne nadużycia autorytetu papieskiego, np. dochodzi do manipulacji, gdy w wystąpieniach politycznych w sposób wyrywkowy i instrumentalny cytaty z pism czy wypowiedzi Jana Pawła II wykorzystuje się w celach, które są sprzeczne z Jego nauczaniem.

W takiej sytuacji w środowisku pedagogiki KUL w Stalowej Woli powstała idea, aby zaprosić wszystkich zainteresowanych poznawaniem i propagowaniem myśli bł. Jana Pawła II do współpracy przy tworzeniu swoistego leksykonu, który prezentowałby znaczenia, jakie miały dla Papieża wybrane słowa kluczowe, które są zarazem ważnymi pojęciami dla refleksji pedagogicznej (np. człowiek, wychowanie, kultura, rodzina itd.). Kognitywne badania nad językiem ujawniły m.in., że choć wszyscy użytkownicy danego języka swobodnie się nim posługują i wykorzystują różne jego funkcje (komunikacyjną, poznawczą itd.), to sposób rozumienia poszczególnych słów  przez różne osoby  wcale nie jest identyczny. Całościowa struktura semantyczna znaczenia danego wyrazu w języku różnych osób może się nawet znacznie różnić, przy czym im ważniejsze dla kogoś jest dane słowo, tym większe prawdopodobieństwo, że w jego znaczeniu spotkamy komponenty indywidualne, a cała struktura znaczenia – choć zmodyfikowana – będzie bardziej spójna i ściślej związana z indywidualną wizją świata tej osoby. A czy właśnie jak najbardziej wierne poznanie zapisanej w tekstach papieskich myśli nie jest aktualnym dziś zadaniem?

Planujemy organizację corocznych interdyscyplinarnych konferencji, z których każda będzie poświęcona jednemu wyrazowi kluczowemu, a wspólnym celem uczestników stanie się odtworzenie możliwie pełnego obrazu semantycznego tego słowa, jak najpełniejsze opisanie wszystkich komponentów jego znaczenia w języku Jana Pawła II. Ponieważ zaproszenie kierujemy do przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, a mamy też świadomość mnogości metod opisu i prowadzenia refleksji naukowej nawet w ramach pojedynczej dyscypliny, spodziewamy się różnorodnych metodologicznie artykułów mając nadzieję, że owe odmienności podejść i zastosowanych metod badawczych przyczynią się do komplementarności ujęcia tematu i sprawią, że nasza praca będzie tym bardziej użyteczna dla różnych środowisk, a wspólny trud przyczyni się do tak postulowanego współcześnie wzrostu wymiany idei między poszczególnymi dyscyplinami. Bardzo nam jednak zależy, aby prace przygotowywane na daną konferencję i z myślą o wydaniu w monografii danego pojęcia w leksykonie papieskim, faktycznie koncentrowały się na ukazaniu znaczenia właśnie tego słowa, (np. w danym tekście lub grupie tekstów, dla określonej grupy odbiorców, itp. – zgodnie ze specyfiką danej dyscypliny),  a nie były mniej lub bardziej wiernymi streszczeniami poszczególnych pism papieskich. Doceniając  wartość poznawczą różnych metodologicznie ujęć, rozważamy także wydanie osobnego tomu, poświęconego właśnie zagadnieniom metodologicznym analizy, interpretacji i popularyzacji myśli papieskiej. Pierwszą, inauguracyjną konferencję o wiodącym temacie: „Człowiek w refleksji Jana Pawła II” planujemy zorganizować już 13.10.2012 w Sandomierzu.

Jednocześnie zwracamy się z propozycją współorganizacji przedstawionego cyklu konferencji. Zapewnienie mu mocnego zaplecza instytucjonalnego na pewno zachęci większą liczbę znaczących badaczy do stałej współpracy przy tworzeniu wspólnego dzieła – leksykonu papieskiego, a i jego oddziaływanie w różnych środowiskach będzie większe i bardziej długofalowe. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy zarówno z instytucjami jak i  poszczególnymi osobami oraz przekonani, że wspólne działanie przynosi większe owoce, a wykorzystanie odmiennych możliwości różnych podmiotów pozwala wszystkim na bardziej efektywną pracę. Bardzo liczymy na Państwa zainteresowanie naszą propozycją i prosimy o kontakt:

dr Anna Różyło (arozylo@wp.pl, kom.728 469 534),

Instytut Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2012, godz. 08:41 - Mirosław Rewera