KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRAWA I NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE

W STALOWEJ WOLI
Instytut Pedagogiki

 Katedra Pedagogiki Szkolnej i  Zarządzania Oświatą

PREŠOVSKA UNIVERZITA V PREŠOVE

Pedagogická fakulta

 

zapraszają

do wzięcia udziału

           

w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Metodycznej  

na temat

EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOLE

– wspieranie zdrowia uczniów najmłodszych

 

która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 roku

w Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie
KUL w Stalowej
 Woli  

 

Program konferencji 

Wytyczne dla autorów artykułów

 

Szanowni Państwo!

Okres edukacji wczesnoszkolnej to pierwsze lata nauki dziecka w szkole. Założenia programowe tego etapu wskazują na potrzebę wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka. Integralnym elementem nauki i wychowania ucznia w wieku wczesnoszkolnym jest edukacja zdrowotna, bowiem zdrowie ucznia stanowi podstawę jego efektywnej nauki.

Szczególnie w dzisiejszych czasach, obserwujemy liczne zagrożenia zdrowia ucznia począwszy od propagowania w rodzinie siedzącego trybu życia, w tym szczególnie braku aktywności ruchowej w czasie wolnym (odpoczynek przed komputerem lub telewizją). Poprzez złe nawyki żywieniowe, które połączone z siedzącym stylem życia doprowadzają do występowania nadwagi i otyłości w okresie wczesnego dzieciństwa. Zbyt szybkie tempo życia, niewłaściwy odpoczynek (zazwyczaj bierny), obciążenie nauką i zajęciami pozalekcyjnymi przyczyniają się do licznych zaburzeń obejmujących nie tylko zdrowie fizyczne, ale również zdrowie psychiczne i społeczne. Stąd obserwowane coraz częściej w rzeczywistości szkolnej zachowania ryzykowne uczniów najmłodszych obejmujące mi. in. niewłaściwe kontrolowanie emocji, reagowanie złością i agresją, zaburzone relacje interpersonalne, brak wiary w siebie i swoje możliwości.

Wobec stwierdzanych licznych zagrożeń zdrowia uczniów najmłodszych należy systematycznie  podejmować edukację zdrowotną dziecka i jego rodziny. Szkolna edukacja zdrowotna to najbardziej opłacalna inwestycja w dziecko – zdrowy uczeń dzisiaj to zdrowy dorosły jutro!

Należy zatem postawić pytania ważne dla podjęcia naukowej dyskusji, której chcemy nadać charakter interdyscyplinarny obejmujący nauczanie, kształcenie i wychowanie ucznia najmłodszego:

  • Czy edukacja zdrowotna stanowi ważny obszar nauczania i wychowania w szkole?
  • Jakie metody, formy pracy stosują nauczyciele w szkolnej edukacji uczniów najmłodszych?
  • Czy prowadzone działania nauczyciele realizują przy współpracy rodziców?
  • Jakie efekty przynosi realizacja edukacji zdrowotnej w kontekście wspierania zdrowia ucznia i jego rodziny?

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji i podjęcia wspólnej dyskusji na powyższe pytania, które stanowią jedynie inspirację do debaty i wchodzą w szeroki obszar tematyczny szkolnej edukacji zdrowotnej uczniów najmłodszych.

Celem konferencji jest teoretyczne i praktyczne spojrzenie na szkolną  edukację zdrowotną w Polsce i na Słowacji.

Proponujemy następujące obszary tematyczne do rozważań teoretycznych (wymiana doświadczeń, dyskusja) i praktycznych (praca w grupach):

I. Edukacja zdrowotna dziecka w rodzinie i w szkole – ku integralnemu ujęciu edukacji zdrowotnej.

II. Zdrowy styl życia a zagrożenia zdrowia dziecka i rodziny.

III. Trójpodmiotowość w szkolnej edukacji zdrowotnej: uczeń – nauczyciel – rodzic.

IV. Przykłady „dobrej praktyki” – od edukacji zdrowotnej do promocji zdrowia w rodzinie i w szkole.

Zapraszając Państwa do udziału w konferencji prosimy o przygotowanie głosu do dyskusji (rozważania teoretyczne, wyniki badań, przykłady działań praktycznych w wybranym obszarze tematycznym) – ok. 15 min.
Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2014 roku w WZPiNoS KUL w Stalowej Woli. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji („Karta zgłoszenia”) do dnia 30 listopada 2014 r. na adres e – mail: pedagogikasw@kul.pl lub bwolny@o2.pl.
Odpłatność za czynny udział w konferencji 150 zł (materiały konferencyjne, publikacja artykułu w monografii (po uzyskaniu pozytywnej recenzji).
Odpłatność za bierny udział 50 zł.
Należność proszę wpłacić na konto: PEKAO S.A. III oddział Lublin 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147 z dopiskiem: Edukacja zdrowotna w szkole do 30 listopada 2014 r.
Osoby do kontaktu: dr Barbara Wolny tel. 500 026 628 lub mgr Danuta Krawczyńska tel. 15 642 225 58

 

Z wyrazami szacunku w imieniu komitetu organizacyjnego

dr Barbara Wolny

dr hab. Edmund  Juśko, prof. KUL

     

KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

Prof. nzw. dr hab. Roman Sieroń, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL  w Stalowej Woli

Prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD, Pedagogická fakulta Prešovská univerzita v Prešove

Doc. Ing. Jana Burgerová, PhD, Pedagogická fakulta Prešovská univerzita v Prešove

doc. PaedDr.Peter Beisetzer, PhD, Pedagogická fakulta Prešovská univerzita v Prešove

doc. PaedDr. Alica Petrasova, PhD, Pedagogická fakulta Prešovská univerzita v Prešove

Prof. dr hab. Ewa Syrek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof.  nzw. dr hab. Alina  Rynio, Wydział Nauk Społecznych KUL JP II w Lublinie

Prof.  nzw. dr hab. Władysław Pańczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Zamościu   

Prof. nzw. dr hab. Weronika Wrona – Wolny, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Prof. dr hab. Roman Pelczar, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie  KUL w Stalowej Woli

Prof. nzw. dr hab. Edmund Juśko, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno--Ekonomiczna w Jarosławiu

Prof. nzw. dr hab. Marzena Magda-Adamowicz, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. nzw. dr hab. Mirosław Kowalski  Uniwersytet Zielonogórski 

Prof. nzw. dr hab. Bożena Zboina, Wyższa  Szkoła Biznesu  i Przedsiębiorczości  w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dr Barbara Wolny, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

Dr Barbara Dagmara Niziołek- Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

Dr Anna Skokanova, Katolicki Uniwersytet w Ružemberku

Dr Ewa Kowalska, Uniwersytet Zielonogórski 

 Dr Andrzej Niedojadło, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Barbara Wolny

dr hab. Edmund Juśko, prof KUL  

Członkowie:

Koło Naukowe „Młodych Dydaktyków”

Koło Doktorantów

Mgr  Martina Adamkovicova, PhD.

Mgr Vladimr Piskura

Mgr Rafał Podleśny

Sekretarze konferencji:

Mgr Danuta Krawczyńska

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2014, godz. 22:00 - Rafał Podleśny