WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRAWA I NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE

KUL W STALOWEJ WOLI

INSTYTUT PRAWA I EKONOMII

 

zapraszają do udziału

w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

MIASTA POLSKI NA POCZĄTKU XXI WIEKU

SPOŁECZEŃSTWO – GOSPODARKA – ROZWÓJ

18 X 2016 r.

 

Organizatorzy Konferencji pragną kontynuować interdyscyplinarną cykliczną debatę nad istotnymi kwestiami społecznymi i ekonomicznymi miast Polski, od których zależy przyszłość kraju i pomyślność jego mieszkańców.

 

Tematyka Konferencji koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień

 

  1. Zmiany demograficzne w miastach Polski po 2000 r.
  2. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków Unii Europejskiej w rozwoju miast.
  3. Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój miast.
  4. Przekształcenia własnościowe, zmiany w infrastrukturze miast.
  5. Rola przemysłu, handlu, turystyki w rozwoju miast.
  6. Zmiany w strukturze handlowej i przemysłowej miast.
  7. Sytuacja finansowa miast małych, średnich, dużych.
  8. Strategie rozwojowe miast na początku XXI w.
  9. Współpraca miast partnerskich – kierunki, zadania, efekty.
  10. Rewitalizacja, promocja, pespektywy rozwoju miast.

 

Do dyskusji wokół powyższych zagadnień zachęcamy przedstawicieli nauk społecznych, ekonomicznych, technicznych. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji z podaniem tytułu lub stopnia naukowego, nazwy uczelni, adresu, tytułu referatu prosimy przesyłać do dnia 5 IX 2016 r. na adres ekonomia12@onet.eu. Referaty w formacie B5, interlinia 1,15, o objętości 10-20 stron, ze streszczeniem w j. polskim i angielskim oraz z bibliografią należy przesłać na podany e-mail do dnia 15 IX 2016 r., z uwagi na ich przygotowanie, przesłanie do recenzji
i opublikowanie w 2016 r.

 

Formularz zgłoszeniowy: pobierz.

 

Szczegółowy plan Konferencji zostanie opracowany na podstawie zgłoszonych referatów,
o czym uczestnicy Konferencji zostaną powiadomieni odrębnym komunikatem. Z poprzedniej Konferencji ukazały się dwa tomy opracowania pt. Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo – Gospodarka – Rozwój.

 

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Opłatę należy wnieść do dnia 15 IX 2016 r. na konto 24124054971111001067725644 Bank Pekao S.A. III oddział Lublin z dopiskiem: Konferencja – Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo-Gospodarka-Rozwój. 18 X 2016 r.

 

Jesteśmy przekonani, że udział Pani/Pana przyczyni się do nadania Konferencji wysokiego poziomu, a jej rezultaty będą wykorzystane przez władze państwowe i samorządowe.

 

Z wyrazami szacunki

Komitet Organizacyjny Konferencji

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2016, godz. 16:41 - Rafał Podleśny