Starosta Kraśnicki Andrzej Maj,

Instytut Socjologii

Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w Stalowej Woli 

oraz

Zakład Prawa i Postępowania Administracyjnego

Wydziału Administracji

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  

zapraszają do udziału w

 

Konferencji naukowej

  

Samorząd powiatowy w Polsce.

15 lat doświadczeń (1999-2014)

 

która odbędzie się

 dnia   5 czerwca 2014 r.

w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kraśniku

  

 

Samorząd powiatowy w ciągu minionych 15 lat swojego funkcjonowania odegrał ważną rolę w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie swojej działalności. Zarazem jako podstawowa instytucja zdecentralizowanej władzy państwowej był ściśle powiązany z wieloma dziedzinami życia społecznego, politycznego i gospodarczego mieszkańców. Celem konferencji jest analiza doświadczeń związanych z funkcjonowaniem samorządu powiatowego w Polsce po roku 1999, ukazanie jego znaczenia prawno-politycznego i społeczno-gospodarczego, jego roli w realizacji zadań publicznych oraz określenie kierunków i tendencji rozwojowych na przyszłość. Współcześnie procesy integracji europejskiej otwierają przed samorządem powiatowym nowe wyzwania i możliwości w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców, w tym rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej. Znaczącym instrumentem finansowym wspomagającym te procesy są fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Istotne znaczenie mają również tendencje wynikające z doświadczeń innych krajów Wspólnoty. Z drugiej strony różne kręgi polityczne i naukowe wysuwają szereg zastrzeżeń co do zasadności utrzymania 3-stopniowego podziału administracyjnego państwa w obecnej formie. Wiele tego typu zastrzeżeń dotyczy organizacji i funkcjonowania samorządu powiatowego. Dlatego jubileusz 15 lat funkcjonowania samorządu powiatowego skłania do sformułowania wniosków, jak również do zastanowienia się nad rolą samorządu powiatowego we współczesnym państwie i nad nowymi kierunkami i perspektywami rozwojowymi. 

           

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać do dn. 15.04.2014r. na adres e-mail: marekklimek@kul.lublin.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko oraz tytuł (stopień) naukowy autora

- reprezentowana uczelnia/instytucja

- tytuł referatu

- dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon).

 

Tematyka zgłaszanych artykułów powinna koncentrować się na następujących zagadnieniach:

- geneza samorządu powiatowego w III RP

- koncepcje teoretyczne dotyczące samorządu III RP

- zagadnienia prawno-ustrojowe dotyczące samorządu powiatowego

- funkcje społeczne i gospodarcze samorządu powiatowego i zakres realizowanych zadań

- nadzór nad samorządem powiatowym

- relacje między samorządem powiatowym a administracją rządową

- wpływ doświadczeń UE na ustrój funkcjonowanie samorządu powiatowego w Polsce

- rola funduszy UE w realizacji zadań samorządu powiatowego

- gospodarka finansowa powiatów

- dynamika i bariery w funkcjonowaniu samorządu powiatowego

- perspektywy na przyszłość.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie publikacji zbiorowej zawierającej artykuły z konferencji. Ostateczną wersję artykułu należy przesłać na podany wyżej adres najpóźniej do dnia 15.05.2014r. Warunkiem publikacji referatu jest jego wygłoszenie na konferencji oraz pozytywne zaopiniowanie przez recenzentów.

 

Wymogi artykułu:

 

  • Na pierwszej stronie w górnym lewym rogu imię i nazwisko autora artykułu, tytuł (stopień) naukowy, reprezentowana uczelnia/instytucja
  • Tytuł w wersji polskiej oraz angielskiej
  • Czcionka: Times New Roman 12 pkt
  • Odstęp: 1,5
  • Przypisy: system tradycyjny (pod stopką, na dole strony), np. Cz. Strzeszewski, Katolicka Nauka Społeczna, Lublin 1994, s. 123.
  • Alfabetycznie uporządkowana bibliografia na końcu tekstu
  • Teksty artykułów proszę przysyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: marekklimek@kul.lublin.pl
  • Objętość tekstu dowolna, maksymalnie nie powinna przekraczać 25 stron
  • Na końcu artykułu proszę zamieścić streszczenie w języku polskim i angielskim (5-6 zdań informujących o zawartości tekstu)

 

Szczegółowa tematyka obrad zostanie opracowana na podstawie zgłoszonych tematów i artykułów o czym Państwo zostaną powiadomieni odrębnym komunikatem.


   W imieniu komitetu organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

   dr Marek Klimek, e-mail: marekklimek@kul.lublin.pl

   dr Jarosław Czerw, e-mail: czerw@post.pl

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2014, godz. 21:39 - Mirosław Rewera