Instytut Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli

w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Konar” w Tarnobrzegu

 zaprasza do uczestnictwa

w

Międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej

Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej

 Teoria a rzeczywistość

Termin konferencji: 30 maja 2012 r.

Miejsce konferencji: Stalowa Wola, ul. Ks. J. Popiełuszki 4 (sala multimedialna)

 

Liczbę przedsiębiorstw gospodarki społecznej szacuje się na ok. 2 miliony, co stanowi 10% wszystkich europejskich przedsiębiorstw. Są to w większości małe i średnie przedsiębiorstwa, ale jednocześnie obecne w niemal każdym sektorze gospodarki, takich jak: bankowość, ubezpieczenia, rolnictwo, rzemiosło, usługi komercyjne, zdrowie publiczne i pomoc społeczna itp. Tworzą je różne grupy, od rolników, zakładających spółdzielnie oferujące produkty rolne po różnego rodzaju organizacje społeczne oferujące usługi użyteczności publicznej. Sektor ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje i przedsiębiorstwa społeczne zapewniają szeroki zakres produktów i usług i generują ok. 11 milionów miejsc pracy w całej Europie. Są jednocześnie szansą dla grup wykluczonych i zmarginalizowanych społecznie, nie radzących sobie w warunkach nieustannie zmieniającego się i konkurencyjnego rynku pracy. W dyskusjach na temat przedsiębiorczości społecznej zazwyczaj podkreśla się, że przyczyniają się one do bardziej efektywnej konkurencji na rynku ekonomicznym, ich głównym celem nie jest jednak osiąganie zysku lecz zaspakajanie wspólnych potrzeb, jednocześnie są elastyczne i innowacyjne. Zwraca się także uwagę na fakt, że najbardziej efektywne są te przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, które powstają z oddolnych inicjatyw zawiązywanych w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby grup społecznych i lokalnych społeczności. Dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa z tego sektora są organizowane w duchu zasady solidarności i wzajemności, aktywnego uczestnictwa i dobrowolności zaangażowania poszczególnych jednostek.

Organizatorzy konferencji pragną zaprosić do dyskusji naukowców, przedstawicieli różnych dziedzin i specjalności (m.in. socjologia, praca socjalna, politologia, ekonomia, prawo i in.), jak również praktyków, przedstawicieli lokalnych samorządów i partnerów biznesowych działających w tym sektorze. Pragniemy poddać dyskusji następujące obszary tematyczne: 

1)    Sektor ekonomii społecznej – jego znaczenie, kondycja, koncepcje i modele;

2)    Społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania sektora ekonomii społecznej;

3)    Oczekiwania i szanse oraz bariery, problemy i wyzwania rozwoju ekonomii społecznej w Polsce i Europie;

4)    Trzy sektory: samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe, biznes – współpraca, współistnienie czy konkurencja?

5)    Dobre praktyki – wybrane przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej.

 

 

 

Rada Naukowa:

Przewodniczący:  Dr hab. Z. Narecki (Prof. KUL)
Prof. Wiesław M. Grudzewski
Prof. Irena K. Hejduk
Ks. Prof. Kazimierz Bełch
Prof. Antoni Stasch
Ks. Prof. Jan Zimny
Dr hab. Tatiana Matulayová (Czechy)
Prof. Tomasz R. Wielicki (USA)
Prof. Andrzej Herman
Prof. Czepurko (Ukraina)
Prof. Michal Pružinský (Słowacja)
Dr Sylwia Pelc 

 

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący: dr Anna Witkowska-Paleń

Z-ca: mgr Joanna Dyrda-Muskus

Dr Robert Paruzel

Dr Grzegorz Kida (WNS Lublin)

Mgr Justyna Przybyło-Szlachta

Mgr Aneta Englot

Janusz Kuchno

 

 

Warunki uczestnictwa:

  • Termin zgłaszania uczestnictwa i tematu wystąpienia: do dnia 14 maja 2012 r.

e-mail: witek76@kul.lublin.pl lub jodymu@kul.lublin.pl

  • Prelekcję można wygłaszać w jednym z trzech języków: polskim, słowackim, angielskim
  • Uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 300 zł - do dnia 14 maja 2012 r. (opłata obejmuje: koszt udziału w konferencji i materiałów konferencyjnych, posiłki, przygotowanie i druk recenzowanej monografii)
  • Termin nadsyłania artykułów (w języku polskim lub angielskim) – do dnia 31 sierpnia 2012 r. (szczegółowe wytyczne dotyczące artykułów naukowych zostaną podane w osobnym komunikacie).

 

 

Opłatę należy wnosić:

Pekao SA III Oddział w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Nr rachunku: 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147 z dopiskiem "Ekonomia społeczna"

 

Opłata z zagranicy:

Pekao SA III Oddział w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

PL 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147 z dopiskiem "Ekonomia społeczna"

SWIFT: PKOPPLPW

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2012, godz. 09:26 - Mirosław Rewera