Zapraszamy do udziału w konferencji, której współorganizatorem jest nasza katedra. Przygotowujemy panel poświęcony komunikacji o zdrowiu i bezpieczeństwie zdrowotnym.

 

 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja

Bezpieczeństwo zdrowotne

w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym

15-16 maja 2018 roku

Wydział Politologii UMCS, Centrum Transferu Wiedzy KUL

 

 

 

Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych Politechniki Lubelskiej, XVI Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Fundacja Badań Międzynarodowych zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym”, która odbędzie się w dniach 15-16 maja 2018 r. na Wydziale Politologii UMCS i w Centrum Transferu Wiedzy KUL.

 

Do współpracy i udziału w konferencji zostali zaproszeni: Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, Rzecznik Praw Pacjenta.

 

Planowana konferencja pt. Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym ma na celu prezentację interdyscyplinarnych badań odnoszących się do jednego z najważniejszych zagadnień współczesnego, zglobalizowanego świata, jakim jest bezpieczeństwo zdrowotne zarówno w wymiarze państwowym, jak i międzynarodowym.

 

Planowane są cztery główne obszary tematyczne:

 

  • zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego,
  • wymiar instytucjonalno-prawny bezpieczeństwa zdrowotnego i funkcjonowania systemów ochrony zdrowia,
  • komunikacja o bezpieczeństwie zdrowotnym i promocja zdrowia,
  • innowacyjność na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

Współpraca przy organizacji tego wydarzenia naukowego pięciu wiodących lubelskich ośrodków naukowych, prezentujących różne dziedziny i narzędzia badawcze ma pozwolić na ukazanie zintegrowanych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście wyzwań, jakie niesie ze sobą zglobalizowany świat.

 

Materialny rezultat konferencji stanowić będzie cykl publikacji zarówno w formie recenzowanej monografii, jak i specjalnych tomów czasopism naukowych zawierających artykuły naukowe prelegentów. Organizatorzy planują realizację cyklicznej konferencji poświęconej tej tematyce. 

 

Obrady konferencji przyjmą formułę panelową. Planowany jest również blok warsztatów  z udziałem zaproszonych gości.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłaszanie referatów w języku polskim.

 

Warunki uczestnictwa w konferencji:

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 20 kwietnia 2018 r. pocztą elektroniczną: bezpieczenstwo.zdrowotne@poczta.umcs.lublin.pl 

 

lub listownie na adres:

dr Justyna Kięczkowska
Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Litewski 3, 20-080 Lublin

lub

dr Aneta Wójciszyn-Wasil

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin

 

z dopiskiem: konferencja /bezpieczeństwo zdrowotne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji nadesłanych zgłoszeń.

formularz_zgloszeniowy 

 

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i powinna zostać uiszczona do dnia 30 kwietnia 2018 r. Dane do przelewu zostaną udostępnione po akceptacji zgłoszenia.

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • opublikowanie artykułu w punktowanym czasopiśmie naukowym (11 pkt.) po uzyskaniu pozytywnych recenzji
  • materiały konferencyjne
  • uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji
  • przerwy kawowe

Uczestnicy konferencji pokrywają indywidualne koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów.

 

Pozostałe informacje:

Wszelkie pytania dotyczące konferencji należy kierować na poniższe adresy:

dr Justyna Kięczkowska: justyna.kieczkowska@poczta.umcs.lublin.pl

dr Aneta Wójciszyn-Wasil: wasil@kul.pl

 

Użyteczne linki internetowe: www.lublin.eu

 

 

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Marek Pietraś

Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

Dr hab. Dariusz Wadowski

Dr hab. inż. Dariusz M. Stasiak

Dr hab. n. med. Alina Olender

Dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz

Dr hab. Agata Ziętek

Dr inż. Agnieszka Latoch

Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba

Dr Kinga Smoleń

Dr inż. Jakub Szabelski

Dr Marek Błaszczak

Dr Aneta Wójciszyn-Wasil

Dr Justyna Kięczkowska

 

 

 

Autor: Aneta Wójciszyn-Wasil
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2018, godz. 00:01 - Aneta Wójciszyn-Wasil