KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRAWA I NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE

W STALOWEJ WOLI

 

Instytut Pedagogiki

  Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacyjnej

Katedra Pedagogiki Rodziny

Katedra Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania

Katedra Makrostruktur Społecznych

 oraz

INSTYTUT TEOLOGICZNY IM. BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA

W SANDOMIERZU

 

zapraszają

do wzięcia udziału

w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej

na temat

„Prawa dziecka: realizacja w rodzinie i społeczeństwie”

 która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2015 roku

na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli  (9 czerwca 2015 r.) oraz w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu (10 czerwca 2015 r.)

 

Program konferencji

 

Streszczenia referatów

 

Ankieta zgłoszeniowa

 

Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci – są ludzie”. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw najmłodszych obywateli. Dzieci są największym bogactwem każdego społeczeństwa i w przyszłości to one będą decydowały o swojej wspólnocie, państwie, globie. Należy je więc bardzo dobrze do tej roli przygotować – ma to robić rodzic, nauczyciel, lekarz, policjant, polityk itd. Każde dziecko ma prawo do optymalnego rozwoju, może oczekiwać od organów władzy publicznej ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem 
i demoralizacją. Dziecko pozbawione pieczy rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.

Dziecko nie jest własnością dorosłych, jest słabsze od nich, dlatego też musi posiadać dodatkową ochronę przed nieodpowiednimi działaniami ze strony dorosłych. Taką ochronę dają im prawa zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka. Zobowiązuje ona państwo 
i wszystkich dorosłych do szczególnego traktowania małoletnich.

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad prawami dziecka w perspektywie rodziny i społeczeństwa. Do udziału w konferencji zapraszamy pedagogów, psychologów, filozofów, teologów oraz wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką w wymiarze teorii i praktyki wychowawczej. Proponujemy następujące bloki tematyczne:

 • przestrzeganie prawa do godności, szacunku – narażenie na wyzysk, poniżanie;
 • przestrzeganie prawa do wychowywania w poszanowaniu tożsamości narodowej, wyznawanej wiary, światopoglądu – dyskryminacja ze względu na pochodzenie, płeć, status społeczny czy majątkowy;
 • przestrzeganie prawa dzieci do wychowania w szczęśliwej rodzinie – przemoc
  w rodzinie dysfunkcyjnej;
 • przestrzeganie prawa do zapewnienia opieki zastępczej – nadużycia w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domach dziecka;
 • przestrzeganie prawa do edukacji w przyjaznej placówce oświatowej – kształcenie bez umożliwienia wszechstronnego rozwoju młodego człowieka;
 • przestrzeganie prawa do ochrony życia i zdrowia – brak zabezpieczenia przed czynnikami ryzyka;
 • przestrzeganie praw dziecka niepełnosprawnego oraz z różnymi dysfunkcjami
  w rozwoju;
 • samorząd wobec sytuacji dziecka – programy wsparcia dla rodzin;
 • system instytucjonalny w Polsce i w Europie wobec praw dziecka.

Komitet naukowy:

prof. zw. dr hab. Tamara Hovorun, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD., Pedagogická fakulta, Katolícka Univerzita w Ružomberku, Słowacja

prof. zw. dr hab. Andrzej Kuczumow, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS 
w Stalowej Woli

prof. zw. dr hab. Marian Wolicki, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

dr hab. Marta Korendo, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

prof. dr hab. Jurij Paczkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS  w Stalowej Woli

doc. PhDr. Alena Novotná, PhD., Pedagogická fakulta, Katolícka Univerzita w Ružomberku, Słowacja

doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja

dr hab. Danuta Grzesiak-Witek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

dr hab. Piotr T. Nowakowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

dr Anna Pacian, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. praw. Jolanta Pacian, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Magdalena Łuka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

dr Mirosław Rewera, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

dr Paweł Witek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

Komitet organizacyjny:

prof. zw. dr hab. Tamara Hovorun, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

dr hab. Danuta Grzesiak-Witek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Wolidr hab. Roman Sieroń, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS 

w Stalowej Woli

dr hab. Piotr T. Nowakowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

dr Magdalena Łuka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

dr Justyna Truskolaska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

dr Anna Różyło, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

dr Magdalena Ewa Ruszel, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

dr Anna Witkowska-Paleń, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

dr Paweł Witek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

mgr Rafał Podleśny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WZPiNoS w Stalowej Woli

„Paidea” – Naukowe Koło Studentów Pedagogiki 

 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2015, godz. 14:25 - Rafał Podleśny