Konferencja Międzynarodowa

Układ z Schengen - szanse i zagrożenia
dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy


Patronat Honorowy: Prezes Rady Ministrów RP oraz Wojewoda Lubelski

Organizatorzy: Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL we współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie

Miejsce obrad: Trybunał Koronny - Rynekj Starego Miasta w Lublinie
Termin: 28 lutego-1 marca 2007 r.


Szczegółowa tematyka konferencji:
W styczniu 2008 roku planowane jest poszerzenie strefy Schengen. Ma się ono zbiec z wprowadzeniem Systemu SIS I+ według formuly SISone4all (fazy przejściowej między SIS I i SIS II). Zasadniczym celem Układu z Schengen jest urzeczywistnienie swobody przepływu osób bez kontroli granicznych dla wszystkich, którzy się w tej strefie znajdują, w tym także obywateli państw trzecich. Równocześnie Konwencja Wykonawcza Schengen przewiduje szereg środków kompensacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze państw sygnatariuszy Układu. Są wśród nich: jednolity reżim przekraczania granic zewnętrznych w oparciu o przepisy prawa wewnętrznego, lecz uwzględniający interesy i bezpieczeństwo pozostałych państw Schengen; ujednolicenie polityki wizowej, uwspólnotowienie procedur azylowych, zacieśnienie współpracy policyjnej, pogłębienie współpracy sądowniczej w sprawach karnych, współpraca w obszarze zwalczania terroryzmu i handlu narkotykami. Osiągnięciu tych celów służyć ma stworzenie i ciągłe modyfikowanie Systemu Informacyjnego Schengen. Dlatego też poszerzenie Strefy Schengen jest ściśle związane z wdrożeniem przez państwa przystępujące Systemu SIS II.
Wiele z powyższych środków nie pozostanie bez wpływu dla współpracy transgranicznej Ukrainy i Polski. Stąd też zamiarem organizatorów konferencji jest spojrzenie na potencjalne skutki przystąpienia Polski do Układu z Schengen dla współpracy Polski i Ukrainy na poziomie krajowym i regionalnym. Wczesna refleksja nad konsekwencjami tego procesu podjęta przez władze polskie i ukraińskie może być inspirowana przez świat nauki i niezależnych ekspertów. Lublin będący tradycyjnym miejscem zbiegu kultur Wschodu i Zachodu, może stać się doskonałą okazją dla tego typu spotkania i wymiany poglądów.
Poszczególne sesje zostały poświęcone kwestiom bezpieczeństwa granic, problemom wizowym i imigracyjnym, współpracy na poziomie regionalnym, relacjom gospodarczym i stosunkom politycznym między Ukrainą a Unią Europejską. Próbą zebrania wniosków z konferencji będzie dyskusja zatytułowana „Próba podsumowania konsekwencji wejścia Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen dla stosunków polsko-ukraińskich". Mamy nadzieję, że dzięki Konferencji zwiększy się zrozumienie problemów związanych z planowanym przystąpieniem Polski do strefy Schengen. Ufamy również, iż zaproponowane zostaną konkretne rozwiązania odnoszące się do wzajemnych stosunków Polski i Ukrainy, które nie naruszając acquis Schengen, pozwolą na rozwiązanie migracyjnych problemów obu krajów w zmieniających się warunkach prawnych.

P
rogram konferencji:

DZIEŃ PIERWSZY - 28 lutego 2007 r. (środa)
Trybunał Koronny - Rynek Starego Miasta w Lublinie

9.30 - 10.30

Rejestracja uczestników

10.30 - 10.45

Otwarcie Konferencji
Prof. Józef Fert, Prorektor KUL
Dr hab. Artur Kuś, Kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL

10.45 - 11.15

Maciej Celewicz (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej)
Granica wschodnia jako element polityki zagranicznej Polski - wprowadzenie

11.15-11.45

Dr Tomasz Sieniow (Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL)
Acquis Schengen- geneza, stan obecny i perspektywy

11.45-12.15

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości:
Wejście Polski do strefy Schengen a bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej

12.15 - 13.30

Obiad

13.30 - 14.00

Dr Roman Kalytchak (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Służby Dyplomatycznej na Narodowym Uniwersytecie im. Ivana Franki we Lwowie)
Polityka wizowa Unii Europejskiej wobec obywateli Ukrainy jako wynik dwustronnej współpracy

14.00-14.30

Płk Dr Stanisław Dubaj (Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie)
Polityka imigracyjna Unii Europejskiej i Polski wobec Ukrainy - wyzwania dla polskiej Straży Granicznej i Państwowej Służby Granicznej Ukrainy

14.30-15.00

Dyskusja z udziałem referentów i zaproszonych gości

15.00-15.15

Przerwa na kawę

15.15 - 16.00

Małgorzata Langiewicz (Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy")
Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna a rozwój regionalny

16.00 -

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

18.00 -

kolacja


DZIEŃ DRUGI - 1 marca 2007 r. (czwartek)
Trybunał Koronny - Rynek Starego Miasta w Lublinie

9.30 - 10.00

Dr Piotr Witkowski (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)
Rozszerzenie strefy Schengen instrumentem rozwoju transgranicznej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy

10.00-10.30

Mirosław Karpowicz (Departament Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA)
Przemyt zabytków

10.30-11.00

Anna Szachoń (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego)
FRONTEX - praktyczna realizacja zasad dorobku prawnego Schengen w zakresie kontroli i ochrony granic UE

11.00 - 11. 15

Przerwa na kawę

11.15-11.45

Dr Hubert Łaszkiewicz (Instytut Historii KUL)
Stosunki polityczne polsko-ukraińskie. Stan obecny (2007) i scenariusze na przyszłość (do 2009)

11.45-12.15

Dr Volodymyr Motyl, (Katedra Prawa Ukraińskiego na Narodowym Uniwersytecie im. Ivana Franki we Lwowie)
Umowy pomiędzy Ukrainą i UE o uproszczeniu wydawania wiz i o readmisji osób: możliwe następstwa dla stosunków pomiędzy Ukrainą i Polską

12.15-13.15

Dyskusja z udziałem referentów i uczestników konferencji:
Próba podsumowania konsekwencji wejścia Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen dla stosunków polsko-ukraińskich

13.15 - 13.30

Zamknięcie konferencji
Ks. Prof. Antoni Dębiński - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

13.30

Obiad


INFORMACJA O PROJEKCIE:
Konferencja odbędzie się w ramach projektu realizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC wspierającego rozwój regionów - lubelskiego i lwowskiego. Głównym celem projektu jest rozszerzenie współpracy Uniwersytetów oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności współpracy środowisk akademickich i gospodarczych, tworząc warunki do społeczno-gospodarczego rozwoju regionów przygranicznych. Celem jest także zwiększenie rangi Partnerów i budowa podstaw do integracji regionów poprzez wzrost kontaktów i współpracy Partnerów, uczestników konferencji i odbiorców publikacji. Tematyka konferencji i publikacji została tak dobrana, aby podtrzymywać i budować więzi kulturowe, ukazywać wspólne dziedzictwo, wspólnotę interesów i zasadność współpracy w rzeczywistości Europy regionów. Podnoszenie wiedzy społeczności o sąsiadach, ich kulturze i tradycji wspiera integrację społeczno-gospodarczą zmierzającą do poprawy jakości życia mieszkańców. Projekt zakłada działania w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy zmierzającej do zwiększenia rangi partnerów w regionach i europejskiej przestrzeni badawczej, tworzeniu warunków dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionów. Ich tematyka ogniskuje się na identyfikowaniu wspólnych elementów dziedzictwa kulturowego, współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Polski i Ukrainy, wymianie doświadczeń i wiedzy z zakresu prawa, ochrony środowiska, kultury oraz spraw społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej.

flaga_ue

Relacja z konferencji w Telewizji Lublin


Post scriptum: Zniesienie kontroli paszportowych w powiększonej strefie Schengen.
Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2008, godz. 00:33 - Tomasz Sieniow