I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Finansowanie zadań administracji publicznej

ze środków Unii Europejskiej

4-6 września 2009 r.

  

ORGANIZATORZY:

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego

Katedra Nauki Administracji

Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem

  

 

 

 

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Stanisław Wrzosek - Przewodniczący

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

prof. dr hab. Maciej Rudnicki

prof. dr hab. Artur Kuś

dr hab. Paweł Smoleń

 

 

 

Miejsce obrad:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Iuridicum

Ul. Spokojna 1

20-950 Lublin

Centrum Szkolenia i Rekreacji „ENERGETYK"

ul. Kościuszki 73

22-440 Krasnobród

 

Cel i tematyka konferencji

       Głównym celem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków Unii Europejskiej" jest pogłębienie wiedzy na temat realizacji wspólnotowych polityk - polityki spójności i polityki strukturalnej, których zadaniem jest promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium Unii Europejskiej oraz zwiększenie stopnia spójności gospodarczej i społecznej wszystkich państw członkowskich. Polska ma szansę na odrobienie zaległości rozwojowych oraz wyrównanie poziomu rozwoju z innymi regionami i krajami Wspólnoty dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu działań w ramach tych polityk przy wsparciu finansowym środków unijnych. Biorąc pod uwagę tematykę Konferencji organizatorzy wyodrębnili trzy moduły:

I.                  Przedsiębiorcy

II.                Ochrona środowiska

III.             Samorząd terytorialny

        Jednym z kluczowych priorytetów polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw dlatego wydaje się konieczne poświęcenie tej tematyce szczególnej uwagi. Działania podjęte w ramach polityki strukturalnej UE mają prowadzić do rozwoju istniejących i powstawania nowych przedsiębiorstw, do rozwoju sektora usług, wspierania sektora produkcyjnego. Ważne także będą działania o charakterze prawnym, zmierzające do uproszczenia procedur administracyjnych na etapie ich tworzenia, rozwoju, przekształcenia i łączenia.

        Kolejnym ważnym zadaniem, jakie stawia przed Wspólnotami Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska. Jak pokazują wydarzenia ostatniego roku, Komisja Europejska bacznie przygląda się inwestycjom, które miałby być finansowane ze środków wspólnotowych pod kątem ich wpływu na środowisko i stoi na straży przestrzegania prawa wspólnotowego, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony przyrody w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Te same wydarzenia pokazują, jakie konflikty społeczne rodzą się w związku z kolizją interesu ochrony środowiska i innych przejawów interesu publicznego. Szczególnie ważna jest w tym kontekście prezentacja rozwiązań prawnych dotyczących ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć oraz sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych związanych z kolizją tych interesów.

        Procesy integracji to najbardziej charakterystyczne zjawisko życia społecznego i gospodarczego współczesnej Europy, a międzynarodowa aktywność władz regionalnych i lokalnych stanowi ważny przejaw zmian tradycyjnego modelu stosunków międzynarodowych. Dlatego też istotnym punktem konferencji będzie analiza roli i miejsca samorządu terytorialnego na poziomie działań lokalnych i regionalnych, udziału we współpracy transgranicznej, kontaktów partnerskich gmin i miast oraz międzynarodowej współpracy regionów.

         Konferencja jest organizowana przez przedstawicieli nauk administracyjno-prawnych Instytutu Administracji (Katedr Administracyjnego Prawa Gospodarczego, Katedra Nauki Administracji, Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem). Zakłada wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między władzami publicznymi, instytucjami naukowymi oraz praktykami w celu zaangażowania ich w realizację celów i priorytetów płynących z założeń polityki wspólności. Będzie to pierwsza z planowanego cyklu konferencji, poświęconych szeroko rozumianej problematyce realizacji polityk wspólnych i wspólnotowych.  Organizatorzy przyjęli założenie, że Konferencje dotyczące szeroko rozumianej tematyki wspólnotowej będą odbywały się cyklicznie. W związku z tym liczymy na nawiązanie stałej i aktywnej współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi, wspólnie z którymi będziemy mogli prowadzić dyskusję na przedstawiony temat i wypracować rozwiązania organizacyjno-prawne.

Zgłoszenie uczestnictwa:

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej „Karty zgłoszenia" na adres ahaladyj@kul.pl do dnia 31 maja 2009 r. Terminowe przesłanie „Karty zgłoszenia" jest warunkiem uczestnictwa w konferencji.

Karta-Zgłoszenia_Uczestnictwa.doc Karta-Zgłoszenia_Uczestnictwa.doc

Opłata Konferencyjna

Opłatę konferencyjną w wysokości 700 złotych należy wpłacić na konto: Nr 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147 w terminie do 30 czerwca 2009 r. z dopiskiem „Finansowanie zadań" i podaniem nazwisk osób wpłacających. Opłata konferencyjna obejmuje opłatę za dwa noclegi w Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk" w Krasnobrodzie, wyżywienie i materiały konferencyjne oraz transport Lublin-Krasnobród-Lublin.

 Referaty i publikacja

Zachęcamy do zgłaszania referatów oraz przygotowania artykułów do druku. Szczegółowe wymogi formalne dotyczące artykułów zostaną przekazane osobom zainteresowanym w komunikacie II. Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w monografii, której wydanie planowane jest na wrzesień 2009 r.  Prosimy o nadsyłanie referatów do 30 czerwca 2009 r.

Opłata za publikację referatu bez udziału w konferencji wynosi 300 zł.  Wpłaty należy dokonywać  na konto: Nr 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147 w terminie do 30 czerwca 2009 r. z dopiskiem „Finansowanie zadań" i podaniem nazwisk osób wpłacających.

Wymogi edytorskie:

  1. Artykuł do druku powinien liczyć do 8 stron tekstu (czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1,5). Przypisy dolne (Times New Roman, 10, odstęp 1,0, wg następującego wzoru: S. Kozłowski, Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 25). Marginesy 2,5 cm.  Treść powinna być podzielona na podpunkty numerowane cyframi arabskimi. Tytuł oraz podtytuły – małymi literami.
  2. Artykuły powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej na adres ahaladyj@kul.lublin.pl lub mganczar@kul.lublin.pl

 

 

Ramowy program Konferencji:

Piątek 04.09.2009

10.00 – rejestracja uczestników

10.30 – powitanie gości i rozpoczęcie obrad

10.45 – 14.00 – obrady

14.00 – Lunch

15.00 – wyjazd do Krasnobrodu

Przyjazd w godzinach popołudniowych do Krasnobrodu i zakwaterowanie w pokojach

18.00  uroczysta kolacja + zespół muzyczny

 

Sobota 05.09.2009

Śniadanie

Obrady

Ok. 14.00 – Obiad

14.30 – 17.30 Czas rekreacyjny (do wyboru):

                     - spływ kajakowy

                     - quady

                     - wycieczka: Zwierzyniec, Zagroda Guciów

18.00        Kolacja – chata + Kapela Roztoczańska

 

 

Niedziela 06.09.2009

Śniadanie

Wycieczka do Zamościa + przewodnik

Lunch w Zamościu

14.00 – wyjazd do Lublina

 

Roztoczańskie atrakcje czekają na Ciebie!!!

Zagroda Guciów

Roztocze

Kajaki Roztocze

 

 

Komitet Organizacyjny:

dr Marcin Szewczak - Przewodniczący Komitetu

dr Małgorzata Ganczar - Wiceprzewodnicząca Komitetu

dr Anna Haładyj - Wiceprzewodnicząca Komitetu

dr Rafał Biskup - Członek Komitetu

dr Magdalena Kisała - Członek Komitetu

 

 

Materiały i pytania proszę kierować do:

dr Anny Haładyj

ahaladyj@kul.pl

dr Małgorzaty Ganczar

mganczar@kul.pl

 

 
Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2009, godz. 10:33 - Małgorzata Ganczar