Uczestnictwo:

Konferencje międzynarodowe:

1.     Międzynarodowe Sympozjum "On the Nature of Human Time", Katowice-Panewniki, 25-26 kwietnia 2005, referat: On Psychological Roots of Whitehead's Theory of Epochal Becoming;

2.     I Ontological Workshop „E.J. Lowe’s Dualistic Ontology of Human Person, Association for Formal Philosophy, PAN, Warszawa 20-21.02.2012, referat: On Independence Theory of Substance;

3.     II Ontological Workshop “Substantiality and Causality”, Association for Formal Philosophy, Łódź 11-12.02.2013, referat: The Philosophical Concept of Force.

4.     II God-oriented Conference “God, Truth and Other Enigmas”, Association for Formal Philosophy, PAN, Warszawa 17-19. 09. 2013, referat: On the Truthmaker Theory of Divine Simplicity;

5. X. Internationalen Leibniz-Kongress, Hanover 18-23.07.2016, referat: A

Leibnizian Inspiration. The Nomological Model of the Subject-Properties Structure.

 

Konferencje krajowe:

1.     II Konferencja Filozofii Procesu "Whitehead wczoraj i dziś", Katowice-Panewniki, 30 kwietnia-01 maja 2004, referat: Problem relacji Bóg – świat w filozofii procesu;

2.     Konferencja "Pomiędzy ontologią a filozofią języka i literatury — 75 lat Das literarische Kunstwerk", Łódź, 02-03 czerwca 2006, referat: Język i proces. Rozważania z pogranicza Ingardenowskiej teorii języka i ontologii,

3.     V Konferencja Filozofii Procesu "Problem Boga w filozofii procesu", Katowice-Panewniki, 12-13 maja 2007, referat: Bóg i kreatywność;

4.     Konferencja "Ontologia współczesna", zorganizowana z okazji 60 rocznicy wydania Sporu o istnienie świata Romana Ingardena, Łódź, 1-2 czerwca 2007, referat: Teoria creatio ex nihilo a samoistność świata.

5.     Konferencja „Fenomenologia i epistemologia” z okazji jubileuszu 85-lecia Profesora Andrzeja Półtawskiego, Łódź 30-31 czerwca 2008, referat: Whiteheadowska reforma zwrotu subiektywistycznego;

6.     VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15-19 września 2008, referat: Analiza procesualnej koncepcji identyczności diachronicznej, (zob. Księga streszczeń, red. A. Brożek, J. Jadacki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2008, ss. 267-268);

7.     Konferencja „Spór realizm — idealizm w filozofii współczesnej”, Łódź 29-30 maja 2009, referat: Paradoks tożsamości w czasie. Uwagi metaontologiczne.

8.     Konferencja „Dowody ontologiczne” Kraków 4-5 grudnia 2009, referat: Aseiczność Boga a fakt Jego istnienia;

9.     Konferencja Filozofia jako poszukiwanie podstaw. Profesor Jerzy Perzanowski in memoriam”, Katedra Logiki i Metodologii Nauk UŁ, Łódź 28-29.05.2010, referat: Formalna niesamoistność własności;

10.   Sesja naukowa z okazji 40-tej rocznicy śmierci Profesora Romana Ingardena, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Krakowie, Instytut Filozofii UJ, Kraków 15.10.2010, referat: Natura przedmiotu a jego własności istotne;

11.   Konferencja Filozofia a potoczny obraz świata”, Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL,  Katedra Metodologii Filozofii KUL, Kazimierz Dolny, 12-13.11. 2010, referat: Potoczny obraz świata a teza o egzystencjalnej niezależności substancji.

12.   Konferencja „Alternatywność i pluralizm współczesności a uniwersalizm chrześcijański”, Katedra Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych, Lublin 11-12.05.2011, referat: Chrześcijaństwo i substancjalizm;

13.   VI Konferencja Filozofii Teoretycznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 27-28.05.2011, referat: Przedmiot trwający w czasie a proces;

14.   II Dzień Kulturoznawcy, Instytut Kulturoznawstwa KUL, Lublin 07.03.2012, referat: Przedmioty i tajemnica. Fragmenty Zbigniewa Herberta poezji rzeczy;

15.   XVII Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, Uniwersytet Wrocławski, Szklarska Poręba 07-11.05.2012, referat: On Ontological Status of Substantial Parts;

16.   VII Konferencja Filozofii Teoretycznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 01-02.05.2012, referat: Problemy teorii dyspozycji a ontologia Ingardena;

17. Konferencja „Alternatywne wizje światów duchowych. Konceptualizacje dawne i współczesne”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 15-16.05. 2014, referat: Istnienie i struktura bytowa aniołów w filozofii Tomasza z Akwinu;

18. VIII Konferencja Filozofii Teoretycznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 30-31.05. 2014, referat: Krytyka realizmu immanentnego w kwestii uniwersaliów;

19. 10 Zjazd Filozofii Polskiej, UAM, Poznań, 15-19.09.2015, referat: Problem możliwości przedmiotów rozciągłych;

20. Konferencja "Polska ontologia współcześnie", Warszawa, 9-11.05.2016, referaty: Dwie odmiany prezentyzmu gradacyjnego oraz Fakt istnienia i esse;

21. Konferencja „Leibniz poza czasem i przestrzenią”, Warszawa 7-8.06.2016, referat: Funkcyjna interpretacja prawa serii a problem struktury podmiot-własności;

22. Konferencja „Stare i nowe. Esej o roli jednostkowych podmiotów, zmiany i wątpienia w religii. Dyskusja o książce Piotra Gutowskiego”, Kraków 16-18.06.2016, referat: Ku ontologii religii.

 

Organizacja:

1.   53. Tydzień Filozoficzny „Spór Realizm-Idealizm”, Wydział Filozofii KUL, Lublin 07-10.2011 (wraz z KFS KUL);

2.  Konferencja „Alternatywność i pluralizm współczesności a uniwersalizm chrześcijański”, Katedra Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych, Lublin 11-12.05.2011, (wraz z R.T. Ptaszkiem);

3.   54. Tydzień Filozoficzny „Wielkie Pytania Etyki”, Wydział Filozofii KUL, Lublin 12-15.03.2012 (wraz z KFS KUL);

4.   Konferencja „Ezoteryzm w kulturze Europy”, Katedra Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych, Lublin 23-24.05.2012, (wraz z R.T. Ptaszkiem);

5.   55. Tydzień Filozoficzny „Nauka i wiara ¾ nowe ujęcie dawnego problemu”, Wydział Filozofii KUL, 11-14.03.2013, (wraz z M. Hereć i J. Golbiakiem, KFS KUL oraz KNSFPiNP).

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2016, godz. 17:45 - Marek Piwowarczyk