Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939

Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych zorganizowała interdyscyplinarną konferencję Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939. Wybuch II wojny światowej stał się ważną cezurą we współczesnej historii Polski. Wielu twórców zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju i pozostania w różnych częściach świata. Ich losy i dokonania nie zawsze zdobyły rozgłos. Wprost przeciwnie. Wielu zostało zapomnianych, a ich spuścizna uległa zniszczeniu lub trafiła do archiwów, prywatnych zbiorów bądź mniej znanych muzeów. Również twórczość, która zdobyła uznanie, nie zawsze została dostatecznie opisana. Podejmowanie tej tematyki było utrudnione zarówno przez trwające po wojnie oddzielenie Polski od Zachodu jak też cenzurę w kraju. Do dziś jednak wiedza na ten temat zawiera wiele „białych plam”. Celem konferencji było zatem ukazanie ważnego, a zarazem zapoznanego dziedzictwa polskiej kultury tworzonej na obczyźnie od II wojny światowej. Czytaj dalej


Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem

Katedra Historii Kultury Intelektualnej Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz „Roczniki Kulturoznawcze KUL” organizują w dniu 12 maja 2016 r. IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Kultura i metoda” pt. Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem.

Czytaj dalej...

Humanistyka cyfrowa wobec humanistyki słowa

23 kwietnia 2015 roku odbyła się ogólnopolska konferencja z cyklu „Kultura i metoda” pt. Humanistyka cyfrowa wobec humanistyki słowa zorganizowana przez Instytut Kulturoznawstwa KUL oraz Roczniki Kulturoznawcze. Organizatorzy zaprosili do udziału badaczy zainteresowanych zarówno możliwością zbudowania nowej humanistyki w oparciu o współczesny postęp technologiczny (obraz, Internet, technika cyfrowa, techniki komunikacji i przekazu danych, etc.) jak i krytyką takiej możliwości z punktu widzenia tradycyjnych badań kulturoznawczych i filozoficznych. W centrum obrad znalazło się pytanie o istotę humanistyki cyfrowej, jej stosunek do tradycyjnej humanistyki opartej na słowie oraz w konsekwencji pytanie o humanistykę jako taką w czasie ponowoczesnym.  Program konferencji.


Józef Wittlin – pisarz kulturowego pogranicza

Joseph Wittlin - a Writer of the Cultural Borderland

 

29 maja 2015 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Józef Wittlin – pisarz kulturowego pogranicza zorganizowana przez Katedrę Teorii Kultury i Sztuki Instytutu Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych. Zbliżająca się 120 rocznica urodzin i 40 rocznica śmierci autora Soli ziemi są okazją, aby przyjrzeć jego literackiemu dziedzictwu, które przez długie lata było trudno dostępne na skutek wygnańczego losu pisarza.

Czytaj dalej...

Konferencja Kultura i wolny rynek

W dniu 19 listopada 2015 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, al. Racławickie 14 w Lublinie odbyła się konferencja "Kultura i wolny rynek" zorganizowana przez Katedrę Teorii Kultury i Sztuki KUL oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych. Jej celem było zebranie i analiza form działalności w sferze kultury przy uwzględnieniu mechanizmów gospodarki wolnorynkowej.

 

Culture and the Free Market

Czytaj dalej...

Kultura i mecenat

20 listopada 2014 odbyła się konferencja pt. Kultura i mecenat zorganizowana przez Katedrę Teorii Kultury i Sztuki KUL oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych.


Alternatywne wizje światów duchowych. Konceptualizacje dawne i współczesne

kul_plakat_2014_duchW dniach 15-16 maja 2014 roku odbyła się IV Konferencja z cyklu "Oblicza alternatywnej religijności" zatytułowana "Alternatywne wizje światów duchowych. Konceptualizacje dawne i współczesne" zorganizowana przez Katedrę Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych.

 

Żyjemy w kulturze, której zainteresowania coraz bardziej ograniczają się do sfery materialnej. Kulturze, która zapomina o tym, że oprócz ciała człowiek posiada nieśmiertelną duszę. Człowiek jest zatem istotą, która po śmierci istnieć będzie nadal, choć w innym świecie.

Opisanie tego fascynującego świata było podstawowym celem konferencji. Uczestnicy postawili sobie za zadanie:

  • przypomnieć co na temat życia po śmierci mówią doktryny różnych nurtów chrześcijaństwa a także innych wielkich religii,
  • opisać światy istot duchowych obecne w doktrynach działających w dawnej i współczesnej kulturze europejskiej alternatywnych wobec chrześcijaństwa ruchów religijnych,
  • wskazać metody, za pomocą których dokonuje się opisu światów duchowych, a także omówić problemy i ograniczenia związane z tworzeniem takich opisów.

 

Program konferencji


Kultura i metoda. Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu

Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensuDnia 24 kwietnia 2014 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kultura i metoda. Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu zorganizowana przez Instytut Kulturoznawstwa KUL. Celem obrad było zainicjowanie dyskusji na temat kultury jako przestrzeni sensu, uporządkowania i bezpieczeństwa w kontekście nowoczesnych wizji „śmierci Boga”, upadku i przewartościowania wszystkich dotychczasowych wartości (F. Nietzsche) oraz obumierania kultury i zamiany jej w bezduszną cywilizację (O. Spengler).

 

Analizie proroctw upadku kultury i pojawieniu się europejskiego nihilizmu towarzyszyła analiza zwrotu w kierunku sensu w kulturoznawczych, a także filozoficznych paradygmatach intelektualnego ładu takich jak strukturalizm i hermeneutyka. Konferencyjna dyskusja panelowa zmierzyła się z nowoczesną oraz ponowoczesną interpretacją fenomenów szeroko rozumianej kultury Zachodu takich jak religia, moralność, nauka i sztuka. Czy kultura jest definitywnie związana z jakąś formą sensu, czystości i porządku, czy też dopuszcza także chaos oraz jego artystyczną i społeczną ekspresję? Czy ponowoczesny pluralizm, indywidualizm i liberalizm są echem korzystnego rozwoju naszej kultury, czy też raczej potwierdzeniem nowoczesnego proroctwa jej nieuchronnego upadku?


Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida

W dniach 5-6 listopada 2013 r. w Auli Stefana Kard. Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się konferencja Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida zorganizowana przez Katedrę Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa KUL oraz Towarzystwo Naukowe KUL.


Ezoteryzm w kulturze Europy

W dniach 23-24 maja 2012 roku w siedzibie Instytutu Kulturoznawstwa KUL odbyła się konferencja z cyklu Oblicza alternatywnej religijności zatytułowana Ezoteryzm w kulturze Europy zorganizowana przez Katedrę Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych KUL.

 

Pojęcie ezoteryzm z racji swojej wieloznaczności jest różnorodnie definiowane. Pojawiają się też sprzeczne opinie na temat tego, czy ezoteryzm traktowany być powinien jako forma religijności czy raczej duchowości. Referenci chcieli ukazać rolę tej formy religijności/duchowości w kulturze, przejawy w jakich ezoteryzm manifestował się w przeszłości oraz współczesne jego formy.

 

Aby umożliwić podjęcie wieloaspektowej dyskusji na ten temat przyjęto szerokie rozumienie ezoteryzmu, zgodne z tym, które prezentuje Wouter J. Hanegraaff, redaktor naczelny Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Jego zdaniem w czasach nowożytnych i współczesnych do ezoteryzmu zaliczyć można takie zjawiska jak: renesansowy hermetyzm, opartą na platonizmie filozofię okultystyczną, astrologię, magię, alchemię, kabałę, teozofię, okultyzm, a także niektóre nurty duchowości XIX i XX wieku oraz pewne elementy tworzące doktrynę ruchu New Age. Tak obszerna tematyka pozwala mieć nadzieję, że konferencja stanie się okazją do wymiany poglądów dla przedstawicieli różnych dyscyplin badających to zagadnienie.