2010

 • Body and Senses in Polish Baroque Religious Literature. Referat wygłoszony na zebraniu naukowym Commitee for East and Central European Studies, Faculty of Arts, University of Manitoba, Winnipeg, Canada, 30. 11. 2010
 • Images of America in Early Modern Polish Literature. Referat wygłoszony na posiedzeniu zorganizowanym przez „Ogniwo” Polish Museum Society Inc., Winnipeg, Canada, 05. 11. 2010
 • “My, biedni piechurowie”. O polskim przekładzie „The Pilgrim’s Progress” Johna Bunyana. Ogólnopolska konferencja Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, zorganizowana przez Katedrę Historii Literatury KUL i Pracownię Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN, Kazimierz Dolny, 06-08. 05. 2010

 

2009

 • The Phenomenon of Christian Humanism. Wypowiedź w dyskusji panelowej Christian humanism versus secular humanism podczas kongresu Societatis Humboldtianae Polonorum Humanism in European Science and Culture, Lublin, 07-10. 05. 2009
 • Faith and Criticism. Christian Humanism in Early Modern Polish Culture. Kongres Societatis Humboldtianae Polonorum Humanism in European Science and Culture, Lublin, 07-10. 05. 2009
 • Kilka uwag o języku miłosnym w poezji staropolskiej. Konferencja Miłość w języku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 10. 12. 2009
 • Czy był i czym był humanizm chrześcijański w literaturze staropolskiej?. Konferencja Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 08-09. 12. 2009

 

2007

 • Humanizm epok dawnych (XV-XVII wiek). Konferencja Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – rewizje, zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Literackich PAN oraz Instytut Książki, Warszawa, 24-25. 09. 2007
 • Polish Mirror of Literary Fame. Konferencji Il canone Europeo, zorganizowana przez Uniwersytet La Sapienza w Rzymie, 14-16. 06. 2007

 

2006

 • Meditation and Mysticism in Polish Baroque Poetry. Konferencja Meaningful Marginalities, Edmonton, University of Alberta, Canada, 11-14. 05. 2006

 

2005

 • Miłość i śmierć w polskiej poezji barokowej. Konferencja Uczucia i emocje w badaniach historycznych, Instytut Historii PAN, Warszawa, 25-27. 10. 2005
 • Mikołaja Reja lektura Psalmów. Konferencja W pięćsetlecie urodzin Mikołaja Reja, Uniwersytet Wrocławski – Komitet Nauk o Literaturze Polskiej, Wrocław, 11-13. 05. 2005

 

2003

 • Retoryka miłosnej skargi w polskiej poezji barokowej, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Lublin, 05. 11. 2003
 • Polskie barokowe przekłady i adaptacje „Glosy” św. Teresy z Avila. Konferencja Barokowy przekład literacki i artystyczny, Uniwersytet Warszawski, 15-19. 09. 2003

 

2002

 • Civil Education and Polish Experiences. Wypowiedź w dyskusji panelowej podczas Konferencji Edukacyjnej, Akademia Artes Liberales, Warszawa 08-09. 12. 2002
 • Poezja polska i angielska. Analogie i związki. Konferencja Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu, Radziejowice, 13-15. 05. 2002
 • O pojęciu literatury narodowej. Wypowiedź podczas panelu Literatura a dialog kultur. Kongres międzynarodowy Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 24-26. 09. 2002
 • Indywidualizacja kształcenia a problemy rynku pracy. Wypowiedź w dyskusji panelowej podczas szkolenia tutorów w Kazimierzu nad Wisłą, Akademia Artes Liberales, 16-18. 10. 2002
 • Cykl poetycki w twórczości Wacława Potockiego. Konferencja Cykl poetycki w literaturze polskiej XVI-XIX wieku, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, 18-19. 11. 2002
 • Fakultatywność w kształceniu polonistycznym. Konferencja Student jako podmiot kształcenia uniwersyteckiego, Poznań – Słubice, 16-18. 04. 2002
 • Poezja religijna polskiego baroku. Konferencja Akademii Artes Liberales Lublin – spotkanie wyznań i religii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 20.02-7.03. 2002

 

2001

 • „Rytmy” Sebastiana Grabowieckiego. Konferencja Wieniec dla Sępa. Mikołaj Sęp-Szarzyński i problemy kultury renesansu, manieryzmu i baroku, Warszawa, 29-30. 11. 2001

 

 • 2000
 • „Homo religiosus” w literaturze polskiej późnego baroku, konferencja Religia i kultura, oo. Marianie, Lublin, 10. 11. 2000
 • Miłość i śmiech, czyli o dolegliwościach melancholii miłosnej. Konferencja Śmiech w kulturze staropolskiej, zorganizowana przez Katedrę Historii Literatury Staropolskiej KUL, Kazimierz nad Wisłą, październik 2000
 • Blask spojrzenia. Konferencja Prawda natury – prawda sztuki, zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki KUL, Kazimierz nad Wisłą, 01-03. 06. 2000 
 • Spanish Mystic Spirituality and Its Impact on Old Polish Literature. Konferencja Polonia: Lengua y Cultura, Międzynarodowe Targi Edukacyjne EXPOLINGUA, organizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Madryt,  07-08. 04. 2000
 • Promienie oczu. Z dziejów pewnego motywu w erotyce staropolskiej. Referat wygłoszony na posiedzeniu naukowym Zespołu do Badań Literackich nad Kulturą Epok Dawnych Uniwersytetu Warszawskiego, 01. 03 2000

 

1999

 • Z zagadnień języka erotycznego w polskiej poezji barokowej. Międzynarodowa konferencja Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, 23-25. 03. 1999

 

1998

 • Parafrazy psalmiczne Sebastiana Grabowieckiego. Konferencja Między „Psałterzem Dawidowym” a „Gofredem”, Katolicki Uniwersytet Lubelski –
 • Instytut Badań Literackich PAN, Kazimierz Dolny, wrzesień 1998

 

1997

 • Poezja kancjonałów karmelitańskich. Konferencja Rękopiśmienna poezja klasztorów żeńskich w XVII-XVIII w., Katolicki Uniwersytet Lubelski – Instytut Badań Literackich PAN, Kazimierz Dolny, 1997
 • Inspiracja intertekstualna w badaniach porównawczych nad literaturą dawną. Konferencja Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, Uniwersytet Warszawski, Radziejowice, 1997
 • „Język zmysłów” w poezji religijnej polskiego baroku. Kolokwium „Język zmysłów” w polskiej poezji barokowej, Instytut Badań Literackich PAN – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawa, 1997

 

1996

 • Bóg w świecie z ciała i krwi. O „Pieśniach nabożnych” Wacława Potockiego. Konferencja W trzechsetlecie śmierci Wacława Potockiego, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Lublin, 1996
 • Interpretacja utworu Wacława Potockiego „Metamorphosis od herbu Śreniawy”. Konferencja Wiersze Wacława Potockiego – interpretacje, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Instytut Badań Literackich PAN, Kazimierz Dolny, 1996
 • Theresian Spirituality in the Poetry of the Carmelites from Cracow. Kongres Christianity in East Central Europe and Its Relations with the West and the East, Commission Internationale d’Histoire Ecclesiastique Comparée, Lublin, 1996
 • Barokowa poezja ekstazy. Zebranie Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin, 1996
 • Kilka uwag o interpretacji liryki staropolskiej. Kolokwium Metody interpretacji liryki staropolskiej, Instytut Badań Literackich PAN – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawa, 1996
 • Dzieło Marina w kulturze polsko-ruskiego pogranicza. Problemy języka artystycznego poematu „O zabiciu młodzianków”. Konferencja Translation, Adaptation, Elaboration in Polish, Ukrainian and Russian Culture, Universita degli Studi di Milano, Gargnano del Garda, 1996
 • Mały świat i jego zmysłowa hipertrofia. Konferencja Średniowiecze – barok –romantyzm. Kręgi tradycji literackiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1996

 

1995

 • Jeszcze raz o tzw. polskiej poezji metafizycznej. Krytyka pojęcia. Zebranie naukowe Zakładu Literatury Staropolskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1995
 • Inspiracja biblijna w liryce barokowej. Kolokwium Biblia w literaturze staropolskiej, Instytut Badań Literackich PAN, 1995

 

1994

 • O tym, co nęci sarmacką wyobraźnię, czyli lektura pewnego wiersza Wacława Potockiego. III Konferencja Aksjologiczna, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kazimierz Dolny, 1994
 • Cielesność Jezusa Chrystusa w literaturze polskiego baroku. Konferencja Jezus Chrystus w literaturze polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1994

 

1993

 • O Marcjalisie, Morsztynie i staropolskim poczuciu humoru. Konferencja Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna, Instytut Badań Literackich PAN, 1993
 • Świadectwo zmysłów” w poezji religijnej XVII wieku. Konferencja Literatura polskiego baroku w kręgu idei, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kazimierz Dolny, 1993
 • Wobec tajemnicy słowa. Renesansowe pytania o poznawczą i estetyczną wartość „przyrodzonej” mowy. Międzynarodowa konferencja Między średniowieczem a renesansem, Uniwersytet Śląski, 1993
 • Ciało jako symbol w „Kazaniach o Maryi Pannie Czystej” Jana z Szamotuł Paterka. Konferencja Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli, Uniwersytet Warszawski, 1993
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2011, godz. 17:51 - Agata Poręba