2010

  1. Konferencja naukowa „Doświadczenie lektury. Krytyka literacka i dydaktyczna literatury wobec nowego odbiorcy i wyzwań interpretacji. Diagnozy i wnioski dla edukacji szkolnej”, Kraków, 7-8 grudnia 2010, (Instytut Badań Edukacyjnych, Katedra Edukacji Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra Krytyki Współczesnej UJ); uczestnictwo.

2008

  1. Międzynarodowa konferencja „Literatura polsko-żydowska i jej kulturowe konteksty. Stan i perspektywy badań" (Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego) Lublin, 9-11 grudnia 2008 r.; (słuchacz konferencji)

2007

  1. "Interpretation and Renewal of Religious Traditions". International seminar in fifth edition of program "Building for the Future: Jewish-Christian Relations in a Cultural Context" (Uniwersytet w Ausburgu, Notre Dame University, Hebrew Union College w Jerozolimie, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL), Lublin 07-13.10.2007 r. - (uczestnik konferencji)

2006

  1. Panel dyskusyjny „Polonistyka w przebudowie - Polonistyka zdegradowana?" z udziałem: Jerzego Bartmińskiego (UMCS), Wojciecha Kaczmarka (KUL), Stefana Sawickiego (KUL), Jerzego Święcha (UMCS) oraz Sławomira Jacka Żurka (KUL), Lublin 24.05.2006 (Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego) (słuchacz panelu)
  2. Konferencja naukowa „Literatura emigracyjna w szkole" zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, 5-6 grudnia 2006 r. - sekretarz konferencji.
  3. „Pokój dla świata" Znaczenie dialogu międzyreligijnego (w kontekście „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II") dla społeczności polskiej i ukraińskiej oraz Kościoła w Europie Środkowowschodniej w budowaniu kultury tolerancji i dialogu (1965-2005). II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin 25-26.10. 2006 (Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej, Instytut Filologii Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka we Lwowie) (uczestnik konferencji)
  4. "Żydzi Lublina. Żydzi Lwowa. Pamięć - miejsce - współczesność". IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin 25-26.10.2006 (Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej, Instytut Filologii Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka we Lwowie) - (uczestnik konferencji)

2005

  1. Międzynarodowa konferencja „Międzyreligijne i ekumeniczne znaczenie Nostra aetate". W 40. rocznicę podpisania „Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate Soboru Watykańskiego II" (Lublin 25.10.2005; Katolicki Uniwersytet Lubelski: Wydział Teologii KUL, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL przy współudziale Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej) (uczestnik konferencji).
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2012, godz. 23:41 - Aleksandra Dziak