Dziekan Wydziału Filozofii ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką i magisterską) w roku akademickim 2012/2013.

  1. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin Nagrody Dziekana Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za najlepszą pracę dyplomową (licencjacką i magisterską), zwany dalej Regulaminem.
  2. Określam następujący harmonogram konkursu:
    • składanie wniosków w dziekanacie Wydziału Filozofii na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z kopią oceny, o której mowa w Regulaminie, kończy się dnia 30 września 2013 roku;
    • ocena wniosków i rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję ds. Nagrody Dziekana następuje do dnia 18 października 2013 roku;
    • informacja o laureatach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
  3. Wręczenie nagród nastąpi podczas święta patronalnego Wydziału Filozofii.
  4. Nagrodę w konkursie stanowią wieczne pióra renomowanej firmy.

DOKUMENTY:

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2012, godz. 10:58 - Anna Starościc