Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr 3/POKL/PI/VIII/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących w ramach Priorytetu VIII.  Regionalne kadry gospodarki.

 

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w jeden z następujących Tematów:

 

1. Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+,

2. Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki,

 

których celem jest podniesienie poziomu innowacyjności społecznej w obszarze adaptacyjności poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących, które są zgodne z celami Priorytetu VIII PO KL.

 

Beneficjenci:

 

Wnioskodawcami są wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełnią kryteria określone w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Termin naboru:

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 16 lipca 2012 r.  do dnia 16 sierpnia 2012 r.  

 

Alokacja na konkurs:

 

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 5 000 000,00 zł. Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 5 000 000,00 zł (w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum  500 000,00 zł) Instytucja Organizująca Konkurs zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu w szczególności w wyniku zmiany kursu walutowego.

 

Kryteria dostępu:

  1. W testowaniu opracowanego produktu finalnego uczestniczą pracodawcy posiadający jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego (temat nr 1).
  2. W testowaniu opracowanego produktu finalnego uczestniczą przedsiębiorstwa oraz instytucje sektora naukowo – badawczego, posiadające jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego (temat nr 2).
  3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu (temat nr 1 i 2).
  4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu (temat nr 1 i 2).

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

 

dokumentacja_konkursowa_VIII.pdf

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2012, godz. 10:02 - Beata Kaczan