Dziekan Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Wiedzy o Sztuce w Instytucie Kulturoznawstwa.

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie moralnej, spełniające wymogi określone w art. 109 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz posiadające:

  • tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa albo nauk o sztuce albo historii sztuki,
  • udokumentowany dorobek naukowy,
  • doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • podanie,
  • życiorys,
  • odpis aktu nadania tytułu profesora albo stopnia doktora habilitowanego,
  • informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
  • informacja o przebiegu pracy zawodowej (osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i dalsze plany naukowo-badawcze),
  • oświadczenie, wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Filozofii KUL w terminie do 6 maja 2011 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 maja 2011 r.

 

konkurs_kulturoznawstwo.pdf

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2011, godz. 11:25 - Andrzej Zykubek