Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs otwarty nr 5/POKL/9.4/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. 

 

Typy projektów w ramach konkursu:

 

Projekty mogą obejmować następujące typy projektów:

 

1) Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć);

 

2) Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu;

 

3) Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia;

 

4) Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej.

 

Kwota alokacji na konkurs:

 

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 5 000 000,00 zł, w tym wymagany wkład własny Wnioskodawcy lub Partnera w wysokości 15% wartości projektu.

 

Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 4 250 000,00 zł (w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum 425 000,00 zł).

 

Termin naboru: od 16 maja do 31 grudnia 2012 r.

 

Beneficjenci:

 

Wnioskodawcami są wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Grupy docelowe:

 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 2: Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie nauczyciele zatrudnieni na obszarach wiejskich (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. tzn., że obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej) i/lub nauczyciele kształcenia zawodowego i/lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu, w tym także zatrudnieni u pracodawców.

 

Projekt musi być skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_konkursowa_9.4.pdf 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:31 - Beata Kaczan