Specjaliści od pomagania innym

Rozmowa z dr hab. Piotrem T. Nowakowskim, wykładowcą na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

 

– Co to w ogóle jest praca socjalna?

To działalność zawodowa, która ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Profesjonalna praca socjalna koncentruje się na rozwiązywaniu problemów i zmianie. Stąd też pracownicy socjalni działają na rzecz zmian w społeczeństwie oraz w życiu osobistym jednostek, rodzin i społeczności, którym służą.

 

– W jaki sposób pracownicy socjalni mogą wspierać swych klientów bądź podopiecznych?

Wspomagając proces ich powrotu do życia w rodzinie i społeczeństwie, ucząc ich dbania o istotne relacje międzyludzkie, odpowiedzialności za własny los, pokonywania lęków związanych z podejmowaniem nowych zobowiązań, wskazując drogi wyjścia z sytuacji kryzysowych. Jednym słowem, praca socjalna jest profesją dla osób kreatywnych, ale wrażliwych społecznie, którym nie jest wszystko jedno. Konieczna jest z ich strony – że użyję mojej ulubionej gry słów – „stalowa wola do studiowania”. Takich absolwentów, pełnych ideałów, ale i dobrze przygotowanych, pragniemy wypuścić w świat.

 

– Jaki zakres wiedzy nabywa student tego kierunku?

Uczy się diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych oraz tego, jak im przeciwdziałać. Ten kierunek studiów skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu różnorodnych form pomocy adresowanej do jednostek i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją. Mogą to być rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osoby i rodziny z problemem przemocy, osoby niepełnosprawne, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby starsze, bezrobotne, uzależnione, bezdomne oraz cudzoziemcy, mniejszości narodowe i etniczne.

Ta lista nie jest zamknięta, albowiem czas niesie ze sobą kolejne problemy społeczne, którym trzeba będzie stawiać czoła. Przykładem może być problem masowego napływu emigrantów z Afryki i Azji do Europy, którego skala przerosła najczarniejsze scenariusze. Uchodźcy ci też stanowią potencjalny obszar troski pracowników socjalnych.

 

– W programie studiów znajdują się również interesujące miejsca zbierania doświadczeń praktycznych.

Praca socjalna sama w sobie jest kierunkiem wyjątkowo praktycznym. Nie chcemy więc studentów wyposażać jedynie w wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne. Poza tzw. praktykami służą temu wyjazdy terenowe, np. w maju cały autobus stalowowolskich studentów udał się do Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, gdzie nota bene pracuje dwoje naszych absolwentów. Taka „wizja lokalna” starczyła za tysiąc słów. W planach mamy kolejne wyjazdy tego rodzaju.

Aby przeciwdziałać rutynie pracowników socjalnych, a jednocześnie zwiększyć ich kompetencje zawodowe, potrzebna jest szeroka wiedza w zakresie różnorodności metod ich pracy, obowiązujących standardów, znaczenia tworzenia sieci wsparcia koleżeńskiego, eksperckiego. Tę właśnie wiedzę oferujemy studentom w naszym programie na stalowowolskim KUL.

 

– W czym specjalizuje się stalowowolska uczelnia?

Naszą koronną specjalizację stanowi praca socjalna z dzieckiem i rodziną. Nie jest ona tym samym, co terapia rodzinna, która realizowana jest przez psychologów w gabinetach terapeutycznych. Nasz absolwent, jako pracownik socjalny, będzie miał sposobność realizowania swych obowiązków zawodowych zarówno w domu klienta, jak i w lokalnej społeczności. Zwłaszcza wizyty domowe pozwalają mu zyskać orientację co do porządku dnia rodziny, wzorców zachowania i sposobu funkcjonowania jej członków. Jest to przydatne w odniesieniu do rodzin dotkniętych kryzysem i wymagających niezwłocznych działań w celu ustabilizowania sytuacji.

Pracownik socjalny ma tę przewagę nad specjalistami dokonującymi interwencji w biurach czy gabinetach, że spotyka go nierzadko szansa doświadczenia i zrozumienia dynamiki zdarzenia w momencie, gdy się ono realnie dokonuje.

 

Gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci pracy socjalnej?

– W instytucjach realizujących zadania na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, zapobiegających szkodom zdrowotnym i społecznym spowodowanym różnorodnymi patologiami oraz przeciwdziałających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Będzie mógł pracować w instytucjach pomocy społecznej rozwiązujących różnorodne problemy rodzin oraz w organizacjach pozarządowych świadczących poradnictwo i wsparcie dla rodzin. Może zostać asystentem rodziny, streetworkerem, coachem, doradcą, brokerem, pośrednikiem, mediatorem, negocjatorem bądź inicjatorem aktywności lokalnej.

 

Czy w związku z przechodzeniem w okres poprodukcyjny wyżu z lat 50., czy absolwenci uczelni mogą liczyć na dodatkowe miejsca pracy?

– Wsparcie dla osób starszych to przyszłość zawodowa dla absolwentów pracy socjalnej. W 1989 r. udział osób w wieku 65 lat i starszych wynosił w naszym społeczeństwie 10%. Tymczasem w 2050 r. ma on przekroczyć 30%.

Osoby starsze potrzebują pomocy polegającej nie tylko na opiece lub pielęgnacji, ale i na działaniu zawierającym się w hasłach: „zdrowie i opieka” oraz „czas wolny, kultura i kształcenie”. Nie można również zapominać o konieczności wspierania członków rodziny troszczących się o babcię czy dziadka, np. z demencją. W takiej sytuacji chodzi także o chwilowe odciążenie ich od przytłaczających obowiązków.

 

– W jaki sposób zachęciłby Pan młodych ludzi do studiowania kierunku praca socjalna?

Po ukończeniu studiów uzyskasz dyplom licencjata równoważny z dyplomami uzyskiwanymi w uczelniach we wszystkich krajach Unii Europejskiej i otworzysz sobie drzwi do zdobycia tytułu zawodowego magistra. I to nie tylko z zakresu pracy socjalnej. Z tego względu, że praca socjalna odznacza się wielkim potencjałem interdyscyplinarności, po ukończeniu tego kierunku możliwe jest kontynuowanie studiów na innych kierunkach, jak np. pedagogika czy socjologia, które również mamy w naszej ofercie w Stalowej Woli.

Dzięki studiom na KUL w Stalowej Woli możesz sobie pozwolić na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w celu odbycia części studiów za granicą, m.in. do Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Norwegii, Finlandii i Słowacji. Studia zrealizowane w uczelni partnerskiej są traktowane jako integralna część studiów w naszej uczelni. Wydział w Stalowej Woli daje również możliwość wyjazdu na praktykę zawodową do przedsiębiorstwa lub innej instytucji do jednego z krajów UE bądź też Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Turcji i Macedonii.

 

20150901zebraczka

 

Pomagać ludziom

Mówi dr Mirosław Rewera z Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL:

– Problemy społeczne były, są i będą. W dzisiejszym „pędzącym” świecie stale ich przybywa. Słyszymy o alkoholizmie, narkomanii, zatruciach dopalaczami, rozbitych rodzinach, rozwodach, kłopotach wychowawczych, przemocy domowej, bezrobociu, bezdomności, emigracji zarobkowej młodych ludzi i wielu innych. We wszystkich tych przypadkach pracownicy socjalni mają wiele do zrobienia. Są potrzebni i mogą pomóc ludziom znajdującym się w trudnym, a niekiedy tragicznym położeniu życiowym. Nie sposób tego nie zauważyć. Nigdy nie mamy pewności, czy akurat nam samym nie przydarzą się w życiu niekorzystne okoliczności i problemy osobiste.

Jeżeli jesteśmy wrażliwi na nieszczęścia innych, chcemy pomagać im w przezwyciężaniu ich, to z pewnością odnajdziemy się w pracy socjalnej. 

Studia na tym kierunku w Stalowej Woli, to zdobywanie i poszerzanie wiedzy w idealnym wręcz do tego miejscu – niejako u źródeł pracy socjalnej. Miłosierdzie, dobroczynność są bowiem wartościami, które narodziły się na gruncie religijnym. Z czasem rozwinęła w oparciu o nie profesja znana dziś pod nazwą pracy socjalnej, w początkowym okresie określana jako charytatywna, filantropijna oraz społeczna.

Już sam fakt, że taki kierunek w ostatnich latach utworzono na wielu uczelniach w Polsce i za granicą świadczy o stale rosnącym zapotrzebowaniu na pracowników socjalnych, którzy mogą występować w różnych rolach zawodowych i pełnić je w wielu instytucjach oraz organizacjach rządowych i pozarządowych. Bez wątpienia zapotrzebowanie społeczne na profesjonalistów socjalnych jest i z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić można, że będzie ono rosło.

 

20150901bezdomny

 

Uwaga kandydacie!

Studiując na kierunku praca socjalna zyskujesz:

– dobre wykształcenie i zawód z przyszłością, bez pracowników socjalnych trudno dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa

 – szerokie możliwości zatrudnienia, bo pracownik socjalny, jeśli jest dobry w swoim fachu, nie będzie bezrobotny, potrzebują go ludzie uwikłani w kłopoty i nieszczęścia.

Oto potencjalne miejsca pracy po ukończeniu studiów: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, urzędy pracy, domy pomocy społecznej, zakłady karne, placówki dla osób niepełnosprawnych, placówki dla uchodźców, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki dla osób uzależnionych, placówki dla osób bezdomnych, centra interwencji kryzysowej.

Studiuj pracę socjalną, bądź profesjonalistą od pomagania innym. Ten zawód można wykonywać z pasją. Przekonasz się o tym, gdy podejmiesz studia w Stalowej Woli.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2015, godz. 10:03 - Rafał Podleśny