Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pt.

 

Kresy południowo-wschodnie
– polska kultura współcześnie odkrywana

 

Bogactwo polskiej kultury na Kresach było przez wieki bezspornym faktem, choć na skutek powstań, wojen i przemian politycznych uległo poważnemu zniszczeniu. W dodatku pojęcie Kresów (różnie rozumianych) obrosło sporą ilością skojarzeń i wielkim ładunkiem emocji. Określa ono obszar geograficzny, ale stanowi też przestrzeń duchową, której przypisywane są szczególne wartości. Kresowość ma wielowątkowe znaczenie dla naszej historii i kultury. Przetrwanie polskości na tym obszarze i przywiązanie do imponderabiliów to ważne źródło, z którego można czerpać również w dzisiejszej Polsce. Szczególnie Kresy południowo-wschodnie stały się nośnikiem i wyrazicielem istotnych wartości narodowych. Najbardziej żywa tam tradycja „przedmurza” wsparta pielęgnowaniem ducha rycerskiego i misją cywilizacyjną wywarła znaczny wpływ na kształtowanie się polskiego etosu.

 

Celem konferencji jest ukazanie jak na byłych ziemiach polskich określanych jako Galicja Wschodnia istnieje pamięć o duchowym i materialnym dziedzictwie polskiej kultury. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym zwłaszcza kulturoznawców, literaturoznawców, historyków, historyków sztuki, filmoznawców, politologów, socjologów, religioznawców… Refleksją chcielibyśmy objąć m.in. następujące kręgi badawcze w odniesieniu do wspomnianego obszaru:

  • stan świadomości Polaków na temat znaczenia Kresów dla Polski;
  • polska działalność kulturalna w postaci wymiany naukowej, wystaw, festiwali, uroczystości rocznicowych etc. oraz miejsca narodowej pamięci;
  • osoby i organizacje zasłużone dla rozwijania kultury polskiej;
  • współczesne inicjatywy naukowe i edukacyjne promujące polskie dziedzictwo;
  • aktualne i możliwe działania polityczne na rzecz wsparcia polskich tradycji narodowych;
  • ontologia pojęcia i legenda Kresów w dziełach pisarzy oraz innych twórców kultury.

 

Konferencja odbędzie się od 30 czerwca do 6 lipca 2017 r.

 

 

Dodatkowe informacje na

www.kul.pl/kresy

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2017, godz. 14:38 - Andrzej Zykubek