2008

          W dniach 09-10. 05. 2008 r. mgr Joanna Kapitan brała udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Toruniu pt.: Public relations w archiwach” zorganizowanej przez Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacją Archiwalną UMK i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

         W dniach 25 – 25. 05. 2008 r. mgr Marek Pawelec i mgr Joanna Kapitan brali udział w Kielcach – Jodłowy Dwór w XVI konferencji naukowej Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP na temat: „Dokumentacja nieaktowa w instytucjach nauki i kultury" organizowanej przez Archiwum Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Podczas konferencji mgr Marek Pawelec wygłosił referat p.t. „Zbiory dokumentacji nieaktowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II”.

        W dniach 10 – 13. 09. 2008 r. r. mgr Joanna Kapitan brała udział w konferencji międzynarodowej w Nowym Sączu i Bochni pt. Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość organizowanej przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Archiwalne, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

         W dniu 24. 09. 2008 r. mgr Joanna Kapitan brały udział w Lublinie w sympozjum naukowym pt.: „Kościelne zbiory biblioteczne. Dziedzictwo przeszłości i współczesne wyzwania” organizowanym przez Instytut ABMK.W dniu 23 - 24. 10. 2008 r. mgr Joanna Kapitan i mgr Kingi Łuć brały udział w Lublinie w sympozjum naukowym pt.: „Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji w kontekście wdrażania Procesu Bolońskiego” organizowanym przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich – Sekcja Edukacji Archiwalnej i Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UMCS.

 

          2009 

           W dniu 11. 05. 2009 r. mgr Joanna Kapitan brała udział w II Krajowym Seminarium Problemowym w Warszawie pt.: „Etyka w zawodzie” zorganizowane przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Archiwalne. 

          W dniach 20 - 21. 05. 2009 r. mgr Joanna Kapitan i mgr Kingi Łuć brały udział w międzynarodowej konferencji naukowej w Toruniu pt.: „Standardy edukacji i zawodu archiwisty” zorganizowanej przez Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacją Archiwalną UMK i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. 

          W dniach 07 - 09. 06. 2009 r. mgr Marek Pawelec i mgr Joanna Kapitan brali udział w XVII konferencji naukowej Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP w Ustce na temat: „Archiwa – nowe problemy, nowe rozwiązania” organizowanej przez Archiwum Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Podczas konferencji mgr Marek Pawelec wygłosił referat pt. „Informatyzacja i system bazodanowy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II” oraz mgr Joanna Kapitan pt. „Problemy gromadzenia i opracowywania akt osobowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II”. 

          W ramach VI Lubelskiego Festiwalu Nauki „Nauka technika życia” w dniu 23. 09. 2009 r. zorganizowaliśmy wykłady połączone z prezentacją multimedialną pt. „Archiwum to nie tylko teczki – życie akademickie studenta w materiałach archiwalnych” przedstawiony przez mgr Joannę Kapitan oraz „Archiwum to nie tylko teczki. Plany, fotografie, nagrania dźwiękowe też są ciekawe i ważne” przedstawiony przez mgr Marka Pawelca.     

        W dniu 12. 10. 2009 r. r. mgr Joanna Kapitan i mgr Kinga Łuć brały udział w konferencji szkoleniowej we Wrocławiu pt. „Dokumentacja projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - powstawanie, ocena merytoryczna, wartościowanie, archiwizacja”  organizowanej przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich i Politechnikę Wrocławską. 

           W dniach 03 - 04. 12. 2009 r. mgr Joanna Kapitan brała udział w konferencji naukowej  w ramach „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne” w Toruniu pt.: „Teoria archiwalna wczoraj - dziś - jutro” zorganizowanej przez Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Oddział w Toruniu. 

         W dniu 10-12. 12. 2009 r. mgr Joanna Kapitan brała udział w międzynarodowej konferencji w Warszawie pt.: „Dziedzictwo kulinarne w dokumencie. Źródła historyczne a wymogi współczesności” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Archiwalne oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie i Zamek Królewski w Warszawie. 

 

              2010 

              W dniach 22 – 24. 01. 2010 r. mgr Joanna Kapitan brała udział w posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Archiwalnego wraz z okolicznościowym seminarium naukowym w Rudach Raciborskich. 

W dniu 16. 03. 2010 r. mgr Joanna Kapitan brała udział w III Krajowym Seminarium Problemowym w Warszawie pt.: „Od pasji do dokumentacji. Czy kolekcjonerzy i archiwiści mogą się polubić ?” zorganizowane przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Archiwalne. 

           W dniach 15 - 18. 06. 2010 r. mgr Kinga Łuć i mgr Joanna Kapitan brały udział w XVIII seminarium naukowym Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP w Szczyrku na temat: „Wystawy w archiwum – drugie życie dokumentów” organizowanej przez Archiwum Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku - Białej oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Podczas konferencji mgr Joanna Kapitan wraz z mgr Kinga Łuć wygłosiły referat wraz z prezentacją multimedialną pt. „Problematyka wystawiennicza w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II”.

           W dniu 12. 10. 2010 r. mgr Joanna Kapitan brała udział w Warszawie w XII konferencji z cykli „Informatyczne wspomaganie zarządzania uczelnią” pt. „Zmiany w funkcjonowaniu uczelni wyższych wynikające z nowelizacji ustaw”.

 

              2011

              W dniu 27. 01. 2011 r. mgr Marek Pawelec, mgr Joanna Kapitan i mgr Justyna Pozimkowska wzięli udział sesji naukowej pt. „Archiwalia dotyczące biskupa Mariana Leona Fulmana w lubelskich instytucjach kulturalnych i naukowych”. Dyrektor Archiwum mgr Marek Pawelec wygłosił referat na temat „Dokumentacja dotycząca bp Mariana Leona Fulmana w Archiwum Uniwersyteckim KUL”.

           W dniach 25 - 27. 03. 2011 r. mgr Joanna Kapitan brała udział w posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Archiwalnego wraz z konferencję naukowo – szkoleniową w Jeleniej Górze.

           W dniach 01 - 02. 06. 2011 r. mgr Joanna Kapitan brała udział w konferencji naukowej w Toruniu pt.: „Zarządzanie archiwami i dokumentacją” zorganizowane przez Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Oddział w Toruniu.

           W dniach 09 - 12. 11. 2011 r. mgr Joanna Kapitan brała udziału w seminarium naukowo - archiwalnym w Poznaniu w ramach IV Krajowego Seminarium Problemowego p.t. „Archiwa w obliczu elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów” zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Archiwalne.

           W dniach 15 - 18. 11. 2011 r. mgr Joanny Kapitan brała udział w międzynarodowej konferencji naukowo - archiwalnej w Toruniu p.t. „III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Archiwistyka miedzy różnorodnością a standaryzacją” zorganizowane przez Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

            2012

            W dniach 24 - 25. 03. 2012 r. mgr Joanna Kapitan w Pułtusku brała udział w posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Archiwalnego wraz z konferencję naukowo – szkoleniową.

            W dniu 25. 06. 2012 r. mgr Marek Pawelec i mgr Joanna Kapitan brali udział w Warszawie w posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP i sesji naukowej dotyczącej programów międzynarodowych ICARUS i DARIAH.

           W dniach 05 - 07. 09. 2012 r.  mgr Marek Pawelec i mgr Joanna Kapitan wzięli udział w VI Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich we Wrocławiu pt. „Zatrzymać przeszłość. Dogonić przyszłość” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Oddział we Wrocławiu.

           W ramach IX Lubelskiego Festiwalu Nauki w dniach 18 - 19. 09. 2012 r. mgr Joanna Kapitan przedstawiła prezentację multimedialną p. t. „Dzieje Uniwersytetu - poprzez wiedzę do mądrości”.

           W dniu 15. 10. 2012 r. mgr Marek Pawelec brał udział w II seminarium ogólnopolskim p.t. Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu. Przegląd źródeł - ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie zorganizowanym przez Archiwa Kancelarii Prezydenta RP i Senatu RP.

           W dniach 18 - 19. 10. 2012 r. mgr Joanny Kapitan i mgr Kinga Łuć brały udział w konferencji naukowo - archiwalnej w Lublinie p.t. „Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i w badaniach zorganizowane przez Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

           W dniu 08. 11. 2012 r. mgr Joanny Kapitan brała udział w konferencji naukowo - archiwalnej w Lublinie p.t. „Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce” zorganizowane przez Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

          W dniu 27. 11. 2012 r. mgr Joanny Kapitan i mgr Kinga Łuć brały udział w specjalistycznymszkoleniu p.t. „Zapobieganie zagrożeniom w miejscu pracy”, które odbyło się w Archiwum PAN w Warszawie.

 

           2013

           W dniu 11. 04. 2013 r. mgr Joanna Kapitan brała udział w Warszawie w posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Archiwalnego wraz z konferencję naukowo – szkoleniową.

          W dniu 09. 05. 2013 r. mgr Joanny Kapitan brała udział w konferencji naukowejp.t. „Gromadzenie spuścizn instytucjach nauki i kultury. Zobowiązania, zadania i praktyka” która zorganizowane było przez Archiwum PAN w Warszawie, Polskie Towarzystwo Archiwalne i  Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

          W dniu 28. 05. 2013 r. mgr Joanny Kapitan brała udział wArchiwum Państwowe w Lublinie w spotkaniu poświęconym prezentacji projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” przygotowanym przez pracowników Archiwum Kancelarii Prezydenta RP i Senatu RP w Warszawie.

         W dniu 11. 07. 2013 r. mgr Joanny Kapitan brała udział w konferencji archiwalnej p.t.„Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej – doświadczenia i problemy” w Warszawie zorganizowanej przez Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

 

Autor: Marek Pawelec
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2019, godz. 09:00 - Marek Pawelec