Ks. dr Adam Marek Kaczor

Adiunkt w Katedrze Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego; kapłan archidiecezji lubelskiej.

Ur. 5 października 1961 r. w Czemiernikach. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1980-1985 w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie uzyskując tytuł zawodowy magistra teologii KUL. Praca magisterska Dzieje w świetle zbawienia według Edwarda Heimanna napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesława Stanisława Bartnika. W latach 1990-1993 odbył w KUL studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego. Praca magistersko-licencjacką pt. Prawa i obowiązki wiernych świeckich w diecezji Bazylea według Synodu Szwajcarskiego z 1972 roku, napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Mariana Stasiaka, prof. KUL. W KUL zatrudniony od 15 lutego 1996 r. Doktorat pt. Ewolucja interpretacji ustaw kościelnych w Kodeksach z 1917 i 1983 roku obronił w 2005 r.; promotor: ks. dr hab. Marian Stasiak, prof. KUL.

Aktualny zakres badań to działalność Papieskiej Rady Tekstów Prawnych (interpretacja ustaw kościelnych – problematyka procedur obowiązujących przy interpretacji tekstów prawnych oraz interpretacje autentyczne Rady). W ramach Wydziału, na podstawie zawartej umowy, jest odpowiedzialny za współpracę z Instytutem Kanonistycznym w Poczdamie. W latach 1994-2000 notariusz Kurii Metropolitalnej w Lublinie, latach 2004-2008 kanclerzem tejże Kurii. Obecnie jest sędzią Sądu Metropolitalnego w Lublinie. Od 1 października 2009 r. jest opiekunem Koła Naukowego Kanonistów KUL. Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 1995) i Associatio Winfried Schulz z siedzibą w Berlinie (od 1996 r.).

 

 

Wykaz publikacji

 

1998

- Struktury administracyjne. W: W służbie Kościołowi Lubelskiemu 1975-1997. Księga upamiętniająca posługę Pasterza Diecezji Arcybiskupa Bolesława Pylaka. Red. ks. Dionizy Pietrusiński. Lublin 1998 s. 15-18;

- Duszpasterstwo prawników. W: W służbie Kościołowi Lubelskiemu 1975-1997. Księga upamiętniająca posługę Pasterza Diecezji Arcybiskupa Bolesława Pylaka. Red. ks. Dionizy Pietrusiński. Lublin 1998 s. 148-150;

- Homilia świeckich - dlaczego nie? W: Kapłaństwo powszechne a kapłaństwo hierarchiczne. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (WSD oo. Franciszkanów, Katowice-Panewniki, 16 kwietnia 1998 roku) pod redakcją ks. Adama Kaczora. Lublin 1998 s. 55-64;

- Kapłaństwo powszechne a kapłaństwo hierarchiczne. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (WSD oo. Franciszkanów, Katowice-Panewniki, 16 kwietnia 1998 roku) pod redakcją ks. Adama Kaczora. Lublin 1998 ss. 64;

- Przesłanie chrześcijańskie a mass media. Aspekty prawnokanoniczne. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (WSD oo. Redemptorystów, Tuchów, 7-8 kwietnia 1999 roku) pod redakcją ks. Adama Kaczora. Lublin 1998 ss. 56;

 

2000

- Kazuistyka. II. W prawie. EK t. 8. Lublin 2000 k. 1320;

- Papieska Rada do Spraw Interpretacji Tekstów Prawnych. W: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin. Lublin 2000 s. 403-420;

 

2001

- Kościół i jego porządek prawny jednoczącej się Europy. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (WSD oo. Pallotynów, Ołtarzew, 8-9 listopada 2000 roku) pod redakcją ks. Adama Kaczora. Lublin 2001 ss. 62;

 

2002

- Kancelaria parafialna. W: Teologia pastoralna. Tom 2. Red. ks. R. Kamiński. Lublin 2002 s. 78-93;

- Zwyczaj i prawo zwyczajowe w prawie kanonicznym. W: Problemy prawnicze i kanoniczne. Red. ks. S. Kasprzak. Lublin 2002 s. 23-35;

- Ochrona środowiska – Prawo - Kościół. Materia»y spotkania wyk»adowców prawa kanonicznego (Dom rekolekcyjny oo. Werbistów, Krynica Morska, 7-8 listopada 2001 roku) pod redakcją ks. Adama Kaczora. Lublin 2002 ss. 72;

 

2003

- Między prawowiernością a swobodą poszukiwań teologicznych. Materiały spotkania wykładowców prawa kanonicznego (WSD Diecezji Radomskiej, Radom, 6-7 listopada 2002 roku) pod redakcją ks. Adama Kaczora. Lublin 2003 ss. 160.

 

2004

- Tłumaczenie na żywo wykładu dra Klausa Rütera Ustawa o środkach masowego przekazu na tle rozwoju polityki mediów w Republice Federalnej Niemiec, który ukazał się drukiem w Rocznikach Nauk Prawnych. Tom XIV, z. 1 (2004) s. 255-268;

 

2008

- Katedra Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego. W: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Red. A. Dębiński, ... Lublin 2008 s. 577-589.

 

2009

- Nominacja.  EK t. 13 Lublin 2009 k. 1365

 

2010

- Obrepcja. EK t. 14 Lublin 2010 k. 240

- Obrogacja prawa. EK t. 14 Lublin 2010 k. 241

- Odpowiedzialność w prawie kanonicznym. EK t. 14 Lublin 2010 k. 341-342

- Odwołanie reskryptu w prawie kanonicznym. EK t. 14 Lublin 2010 k. 371

 

2012

- Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła. Praca zbiorowa pod redakcją i opatrzona wstępem przez ks. Adama Kaczora. Lublin 2012 ss. 128 ISBN 978-83-63761-01-1.

 

2013

- Źródła finansowania Kościoła w Polsce. Sprawozdanie z Konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Kanonistów. „Przegląd Uniwersytecki” XXV (2013) styczeń-kwiecień 2013, nr 1-2 (141-142) s. 32.  PL ISSN 0866-9961

- Papieska Rada Tekstów Prawnych i interpretacje autentyczne. Kościół i Prawo 2 (15)  2013, nr 2, s. 133-163 ISSN 0208-7928

 

2014

- Wybór. EK t. 20 Lublin 2014 k. 1035-1036

- Ewolucja interpretacji ustaw kościelnych w kodeksach z 1917 i 1983 roku. Lublin 2014 ss. 279, ISBN: 978-83-7306-708-0.

 

2015

- Klaus Mörsdorf i „szkoła monachijska” a współczesna teologia prawa kanonicznego. W: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców II. Red.: M. Sitarz, Lublin 2015 s. 23-42, ISBN: 978-83-7306-681-6.

- Homilie der Laien - warum nicht? Review of Comparative Law 23 (2015), n. 4, s. 57-72, ISSN: 0860-8156

 

 

Udział w konferencjach

 

 

24-26.11.2005 Potsdam: Konferencja w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu w Poczdamie z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus. Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Associatio Winfried Schulz.

 

12-19.02.2006 Rzym-Watykan: Seminarium naukowe Struktur und Arbeitsweise der Römischen Kurie organizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poczdamie. W ramach tegoż seminarium uczestnicy wzięli udział w konferencji naukowej Ecclesia - hominum labor - ius laboris. III Dies academicus inter Universitates Romae et Germaniae na Papieskim Uniwersytecie Antonianum na temat kościelnego prawa pracy w Niemczech.

 

1-2.12.2006 Potsdam: Konferencja w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu w Poczdamie z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus. Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Associatio Winfried Schulz.

 

25.02-04.03.2007 Rzym-Watykan: Seminarium Struktur und Arbeitsweise der Römischen Kurie. (Struktura i sposób funcjonowania Kurii Rzymskiej) Seminarium organizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego w Poczdamie i Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa w Monachium. W ramach seminarium odbyła się konferencja Tutela bonae famae et intimitatis in Ecclesia. IV Dies academicus inter Universitates Romae et Germaniae na Papieskim Uniwersytecie Antonianum na temat ochrony dobrego imienia i prywatności w Kościele.

 

24-25.05.2007 Monachium: Sympozjum 60 Jahre Kanonistik in München. (60 lat kanonistyki w Monachium) Sympozjum połączono z nadaniem doktoratu honoris causa dla kard. Pétera Erdö, Prymasa Węgier (W imieniu władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wydziału Prawa, Prawa Kanonicynego i Administracji został wręczony list gratulacyjny).

 

9-11.09.2007 Lugano: Konferencja: Politik ohne Religion? Laizität des Staates, Religionszugehörigkeit und Rechtsordnung. Polityka bez religii? Świeckość państwa, przynależność religijna i porządek prawny.)  Konferencja zorganizowana przez Instytut Kanonistyki Wydziału Teologii Uniwersytetu w Lugano (Szwajcaria). (Głos w dyskusji w grupie niemieckojęzycznej po referacie na temat sposobów finansowania kościołów w Europie).

 

 

23-28.09.2007 Wenecja: Seminarium Staatskirchenrecht - Analyse ausgewählter Vereinbarungen der Katholischen Kirche mit europäischen Staaten. (Prawo wyznaniowe – analiza wybranych porozumień Kościoła Katolickiego z państwami europejskimi.) Seminarium organizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego w Poczdamie i Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa w Monachium. Seminarium odbywało się w Międzynarodowym Uniwersytecie Weneckim. (Został wygłoszony referat po niemiecku: Kirche und Staat in Polen – Kościół i państwo w Polsce.)

 

28-30.11.2007 Potsdam: Konferencja De Processibus Matrimonialibus. Doroczna konferencja organizowana przez Instytut Prawa Kanonicznego w Poczdamie połączona z zebraniem generalnym Associatio Winfried Schulz. (W piątek 30 listopada ks. dr Adam Kaczor był moderatorem sesji).

 

24-25.01.2008 Rzym-Watykan: Konferencja: XXV Anniversario della promulgazione del Codice di Diritto canonico 25.01.1983 – 25.01.2008. La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive, nel segno del recente Magistero Pontificio. Organizatorem była Papieska Rada Tekstów Prawnych.

 

17-23.02.2008 Rzym-Watykan: Seminarium Struktur und Arbeitsweise der Römischen Kurie. (Struktura i sposób funcjonowania Kurii Rzymskiej) Seminarium organizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego w Poczdamie i Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa w Monachium. W ramach tegoż seminarium dnia 18 lutego odbyła się konferencja naukowa na Papieskim Uniwersytecie Antonianum: De iure auctoris ad proprium opus ecclesiaeque catholicae ad proprium nomen. V Dies academicus inter Universitates Romae et Germaniae. Tematem była sprawa ochrony praw autorskich w Kościele.

 

17-18.07.2008 Monachium: Sympozjum Konkordate und Kirchenverträge zum 75. Jahrestag des Reichskonkordates (Konkordaty i umowy kościelne z okazji 75 rocznicy podpisania konkordatu z Rzeszą).

 

3.-4.09.2008 Łódź: Konferencja naukowa: 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce.

 

27-28.11.2008 Potsdam: Konferencja w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu w Poczdamie z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus. (Przewodniczenie sesji popołudniowej we czwartek 27 listopada.) Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Associatio Winfried Schulz.

 

9-13.02.2009 Rzym-Watykan: Seminarium Struktur und Arbeitsweise der Römischen Kurie. (Struktura i sposób funcjonowania Kurii Rzymskiej) Seminarium organizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego w Poczdamie i Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa w Monachium.

 

4-5.03.2009 Lublin: II Dni Kanonistów: Kościół i Europa – wspólna droga. Wykład: Studia kanonistyczne w krajach niemieckojęzycznych.

 

17-18.05.2009 Lublin, Konferencja: Kościół a prawa autorskie. (Główny organizator w imieniu Katedry. (Przewodniczenie sesji przedpołudniowej i moderator dyskusji panelowej.)

 

15-16.06.2009 Gródek nad Dunajcem: IV Ogólnopolskie Forum Sądowe na temat: Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła. (Uczestnik)

 

17.06.2009 Monachium: Sympozjum: Klaus Mörsdorf (1909-1989) Leben und Werk” (Uczestnik)

 

7-9.09.2009 Częstochowa: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów organizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich na temat: Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła. (Uczestnik)

 

28.09. - 2.10.2009 Wenecja: Seminarium na temat: Staatskirchenrecht – Analyse ausgerwählter Vereinbarungen der Katholischen Kirche mit europäischen Staaten (Prawo wyznaniowe – analiza wybranych porozumień Kościoła Katolickiego z państwami europejskimi.) Seminarium było organizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego w Poczdamie i Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa w Monachium. Seminarium odbywało się w Międzynarodowym Uniwersytecie Weneckim. (Został wygłoszony referat po niemiecku: Kirche und Staat in Polen – Kościół i państwo w Polsce).

 

23.11.2009 Lublin: VIII Międzynarodowe Sympozjum z Prawa Kanonizacyjnego Przygotowywanie sprawy beatyfikacyjnej połączone z wręczeniem Księgi jubileuszowej Duc in altum Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi z racji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej oraz 25-lecia istnienia Katedry Prawa Kanonizacyjnego.

 

25-27.11.2009 Monachium: Konferencja naukowa w Instytucie Kanonistycznym im. Klausa Mörsdorfa Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus. (W tym roku przeniesiono konferencję z Poczdamu do Monachium ze względu na jubileusz 80 urodzin Heriberta Schmitza.) Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Associatio Winfried Schulz.

 

14-19.02.2010 Rzym-Watykan: Seminarium Struktur und Arbeitsweise der Römischen Kurie. (Struktura i sposób funcjonowania Kurii Rzymskiej) Seminarium organizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego w Poczdamie i Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa w Monachium pod kierunkiem prof. ddr Elmara Güthoffa, kierownika Instytutu z Monachium.

 

22-24.02.2010 Wiedeń: Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Rechtschutz in der Kirche (Ochrona prawna w Kościele) organizowana przez Insytut Prawa Kanonicznego Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wiedeńskiego kierowanego przez prof. ddra Ludgera Müllera (głos w dyskusji).

 

11.03.2010 Prešov (Słowacja): Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: Semper fidelis organizowana przez Wydział Teologii Grekokatolickiej Preszowskiego Uniwersytetu w Prešov i Słowackie Stowarzyszenie Prawa Kanonicznego w Spišskiej Kapitule z racji 20. rocznicy promulgacji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich.

 

17.03.2010 Lublin, KUL: Konferencja naukowa na temat Władza komunistyczna wobec Kościoła katolickiego organizowana przez Koło Naukowe Kanonistów KUL (prowadzenie sesji popołudniowej)

 

11-12.05.2010 Monachium: Sympozjum naukowe:  Der Kirchenaustritt im kirchlichen und im staatlichen Recht (Wystąpienie z Kościoła w prawie kościelnym i państwowym) organizowane przez Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium w pomieszczeniach Bawarskiej Akademii Nauk.

 

17-18.03.2011  Lublin, KUL: III Dni Kanonistów: Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów (prowadzenie sesji w pierwszym dniu konferencji).

 

06. 06. 2011 Lublin, KUL: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Postępowanie administracyjne w Kościele zorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie.(Uczestnik)

 

13-14. 06.2011, Gródek nad Dunajcem: V. Ogólnopolskie Forum Sądowe na temat: Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa pod patronatem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski. (Uczestnik)

 

14-18.09.2011, Warszawa, UKSW: XIV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego Administracja w Prawie Kanonicznym (Uczestnik)

 

17-18.11.2011, Eichstätt: Konferencja naukowa na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus. (W tym roku przeniesiono konferencję z Poczdamu do Eichstätt ze względu na trudności logistyczne w Poczdamie) Na zakończenie odbyło się pierwsze zebranie generalne Deutsche Gesellschaft für Kirchenrecht (do 18 października 2011 roku - Associatio Winfried Schulz).

 

13-15.02.2012, Innsbruck: Konferencja naukowa na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Innsbrucku: Ökumene – Begegnung von Angehörigen verschiedener christlicher Traditionen und Bekenntnisse. Udział w dyskusji panelowej w Arbeitskreis I: Konfessionsverschiedene Ehen (Prof. Dr. Alfred E. Hierold, Bamberg; Ehepaar Elisabeth und HR Mag. Klemens Betz, Innsbruck)

 

18.04.2012, Lublin, KUL: Ogólnopolska konferencja naukowa Adwokat kościelny - czyli kto? Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów. (Współorganizator jako opiekun KNK)

 

9-11.09.2012, Gdańsk: Międzynarodowa konferencja naukowa Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

 

18.10..2012, Lublin, KUL: Międzynarodowa konferencja naukowa Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła zorganizowana z okazji rozpoczęcia Roku Wiary przez Katedrę Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego (Organizator Konferencji i prowadzący pierwszą sesję)

 

22-23.11.2012, Monachium: Konferencja naukowa w bawarskiej Akademii Nauk z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus. Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Deutsche Gesellschaft für Kirchenrecht. (Głos w dyskusji)

 

25.04.2013,  Lublin, KUL: Konferencja z okazji Dni Kanonistów: Źródła finansowania Kościoła w Polsce. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów (prowadzenie III sesji Konferencji).

 

01.06.2013, Lublin, KUL: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców zorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, Komisję Prawniczą Oddziału PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych TN KUL oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Został wygłoszony wykład i złożony do druku: Papieska Rada Tekstów Prawnych.

 

23.10.2013, Lublin, KUL: Międzynarodowa Konferencja Naukowa HODIE ET CRAS – Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego (Ks. DDr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL)

 

25.03.2014, Lublin, KUL: Ogólnopolska konferencja naukowa Rodzina drogą Kościoła. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów. (Współorganizator jako opiekun KNK)

 

07.06.2014 – Lublin, KUL: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW. Wygłoszony referat: Źródła współczesnej teologii prawa kanonicznego według Klausa Mörsdorfa i szkoły monachijskiej.

 

27.01.2015. – Lublin, KUL: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Reddite ergo quae sunt caesaris caesari et quae sunt dei Deo. Z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego.

 

26.03.2015, Lublin, KUL: Międzynarodowa konferencja naukowa Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów. (Współorganizator jako opiekun KNK)

 

06.06.2015, Lublin, KUL: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW (Ks. dr hab. M. Sitarz, prof. KUL)

 

21.10.2015, Lublin, KUL: AUCTORITAS IN IUDICIUM Ogólnopolska konferencja naukowa oraz uroczyste odnowienie doktoratów: Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski i O. dr Gabriel Bartoszewski OFM Cap. (Dr hab. M. Greszata-Telusiewicz, prof. KUL i Ks. dr hab. L. Adamowicz, prof. KUL)

 

05.11.2015, Lublin, KUL: MITIS IUDEX DOMINUS IESUS Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa (Dr hab. M. Greszata-Telusiewicz, prof. KUL)

 

26-27.11.2015, Augsburg: Międzynarodowa Konferencja naukowa na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Augsburgu z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus (głos w dyskusji). Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Deutsche Gesellschaft für Kirchenrecht (do 18 października 2011 roku - Associatio Winfried Schulz), do którego należę.

 

20.04.2016, Lublin, KUL: Ogólnopolska konferencja naukowa Kanoniczno – prawna ochrona życia zorganizowana przez Koło Naukowe Kanonistów. (Współorganizator jako opiekun KNK)

 

04.06.2016, Lublin, KUL: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW. Wygłoszony referat: Eklezjologiczne aspekty Kodeksu Jana Pawła II.

 

05.07.2016, Monachium, LMU:  Sympozjum z okazji 80. urodzin Profesora Dr. Winfrieda Aymansa: Curia Romana reformanda est - Kanonistische Aspekte eines aktuellen Projekts. (Przekazanie listu gratulacyjnego o Dziekana WPPKiA, udział w dyskusji.)

 

05.-07.09.2016, Włocławek: Jubileuszowa 25 Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim i walne zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

 

03.-08.10.2016, Rzym-Watykan: Seminarium Struktur und Arbeitsweise der Römischen Kurie. (Struktura i sposób funcjonowania Kurii Rzymskiej). Seminarium dla wykładowców prawa kanonicznego języka niemieckiego organizowane przez Deutsche Gesellschaft für Kirchenrecht i Instytut Kanonistyczny im. Klausa Mörsdorfa w Monachium pod kierunkiem prof. ddra Elmara Güthoffa, kierownika Instytutu.

 

17-18.11.2016, Augsburg: Międzynarodowa Konferencja naukowa na Wydziale Teologii Uniwersytetu w Augsburgu z dorocznego cyklu De Processibus Matrimonialibus (głos w dyskusji). Na zakończenie odbyło się zebranie generalne Deutsche Gesellschaft für Kirchenrecht (do 18 października 2011 roku - Associatio Winfried Schulz), do którego należę.

 

17.05.2017, Lublin, KUL: Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Pecunia servire debet non regere z okazji 70. rocznicy urodzin ks. dr. hab. Stanisława Dubiela, prof. KUL – Kierownika Katedry Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego WPKKiA.

 

03.06.2017, Lublin, KUL: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa KODEKS PRAWA KANONICZNEGO W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW.

 

09.06.2017, Lublin, KUL: Międzynarodowa konferencja naukowa w 30 rocznicę wizyty Papieża Polaka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 19:09 - Paweł Kaleta