Ks. dr Antoni Tomkiewicz (ur. w 1944 roku w Krasnopolu, jako syn Antoniego i Teofilii), kapłan diecezji łomżyńskiej. W latach 1962-1968 odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, tam też w 1968 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Czesława Falkowskiego. W latach 1970-1975 odbył studia specjalistyczne z zakresu duszpasterstwa rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej oraz studia z psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. W 1973 roku, na podstawie pracy pt. Wychowanie dziecka w rodzinie w poglądach Akcji Katolickiej w Polsce, uzyskał tytuł magistra, a w 1981 roku stopień doktora z zakresu teologii pastoralnej na podstawie rozprawy pt. Obraz siebie i partnera u nowożeńców.

      Działalność naukowa ks. dra A. Tomkiewicza od początku związana jest z Katedrą Pedagogiki Rodziny, w której kolejno zajmował stanowiska: 1975-1976 asystenta stażysty, 1977-1984 asystenta; 1985-1997 adiunkta; 1998-2009 starszego wykładowcy. Owocem działalności naukowej ks. dra A. Tomkiewicza jest opublikowanie około 100 artykułów naukowych (kilkanaście w języku niemieckim), przetłumaczenie z języka niemieckiego na język polski książki R. Rogolla pt. Nimm dich, wie du bist oraz wydanie książki Obraz siebie i partnera u małżonków. Ks.  dr A. Tomkiewicz był promotorem ponad 70 prac magisterskich z zakresu pedagogiki katolickiej na WNS. Ponadto jest jednym z założycieli Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (obecnie pełni funkcję wiceprezydenta PTAT), członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Pedagogicznego, Towarzystwa Naukowego KUL oraz Międzynarodowego Towarzystwa Familiologicznego (współzałożyciel).

Ks. dr A. Tomkiewicz był organizatorem i współzałożycielem Instytutu Nauk o Rodzinie, który działa w ramach Wydziału Teologii KUL od 1999 roku. Pełnił w nim następujące funkcje: w latach 1999-2001 sekretarza INoR; w latach 2002-2005 wicedyrektora INoR; w latach 2005-2008 dyrektora INoR. Ks. dr A. Tomkiewicz opracował programy studiów w INoR, a w 2007 roku otrzymał Rektorską nagrodę indywidualną II stopnia za przygotowanie standardów nauczania dla studiów magisterskich i licencjackich INoR.

      W pracy naukowej ks. dr A. Tomkiewicz koncentruje się na psychologicznych uwarunkowaniach satysfakcji w związku małżeńskim oraz interpretacją problemów małżeńsko-rodzinnych w świetle analizy transakcyjnej.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2009, godz. 12:10 - Ewa Zięba