Ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz

kierownik Katedry Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich


 

Życiorys

Ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz  jest kie­row­nikiem Katedry Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Urodził się 30 lipca 1960 r. w Zamościu. Ochrzczony w kościele kolegiackim (obecnie katedralnym) pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła. W Zamościu także ukończył szkołę podstawową (uczęszczał do szkół nr 3 i 10, absolwent 1975 r.) i liceum ogólnokształcące (I LO im. Jana Zamoyskiego, matura 1979 r.), w 1984 r. ukończył studia w zakresie teologii w KUL (praca magisterska pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Czesława St. Bartnika pod tytułem Bóg jako Istniejący według Emanuela Levinasa) i przyjął święcenia prezbiteratu w diecezji lubelskiej (22 grudnia 1984 r. w Kolegiacie św. Tomasza Apostoła w Zamościu) W latach 1984-1987 pracował w duszpasterstwie jako wikariusz w Kraczewicach i Poniatowej, a następnie w latach 1987-1991 studiował w KUL prawo kanoniczne (ma­gisterium i licencjat w 1990 r. pod kierunkiem bpa prof. dr. hab. Piotra Hemperka pod tytułem Władza sprawowania sakramentu pokuty w świetle posoborowej reformy prawa kanonicznego) oraz prawo świeckie. W roku 1990 podjął zajęcia zlecone na Wydziale Prawa Kanoniczego i Nauk Prawnych KUL (wykład z kościelnego prawa majątkowego i ćwiczenia z administracji kościelnej), a następnie w roku akademickim 1991/92 uzupełniał studia w zakresie prawa Kościołów wschod­nich w Papieskim Instytucie Wschodnim i Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W roku 1993 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie rozprawy Zakres uprawnień spowiednika w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego i w prawie wspólnym katolickich Kościołów wschodnich, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Stasiaka (re­cenzenci: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal i ks. prof. dr hab. Jan Dudziak). Od 1992 r. pracuje jako asystent, a następnie od 1995 r. jako adiunkt na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W roku 2004 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, spec­jalność prawo Kościołów wschodnich, przedkładając rozprawę Lex – natura - Ec­clesia. Międzyreligijne, międzywyznaniowe i międzyobrządkowe normy prawa kodekso­we­go Kościoła katolickiego (recenzenci: ks. prof. dr hab. Marian Stasiak, ks. prof. dr hab. Edward Górecki, ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch).

W latach 2004-2019 był kierownikiem Katedry Prawa Katolickich Koś­cio­łów Wschodnich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a po reorganizacji uniwersytetu od 2019 r. jest dyrektorem Centrum Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich. Od 1 października 2005 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwy­czaj­ne­go KUL.

Wykłada prawo kanoniczne i prawo Kościołów wschodnich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz na Wydziale Teologii KUL (dla studentów obrządku wschodniego). Wykładał także w latach 1993-2011 w Wyższym Seminarium Duchownym Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redempto­rystów) w Tuchowie, jak również dla studentów z Ukrainy, Słowacji i Czech. W pracy naukowej zajmuje się prawem Kościołów wschodnich oraz prawem wspól­not niekatolickich i religii niechrześcijańskich. Jest autorem szeregu artykułów na tematy związane z prawem Kościołów wschodnich oraz prawem wyznanio­wym (prawo majątkowe i małżeńskie). Wygłosił także szereg opublikowanych referatów. Jest tłumaczem na język polski Kodeksu Kanonów Kościołów Wschod­nich. Pod jego kierunkiem (do 31 października 2019 r.) sfinalizowano 23 rozprawy doktorskie i około 350 prac magisterskich. W roku 2002 r. był organizatorem Międzynarodowej Konferencji Unitas in varietate, prezentującej polską edycję Kodek­su Kanonów Kościołów Wschodnich. Uczestniczył w wielu konferencjach nauko­wych. Jest konsultorem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski i Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do Rozmów z Kościołem Greckokatolickim na Ukrainie. Współpracuje z Kongregacją Koś­cio­łów Wschodnich, Papieskim Instytutem Nauk Wschodnich w Rzymie, Instytutem Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Ukrainy.

Ponadto Rektor Papieskiego Instytutu Nauk Wschodnich w Rzymie zap­rosił ks. prof. KUL dr. hab. Leszka Adamowicza jako profesore invitato do prowadzenia wykładów w tymże Instytucie począwszy od roku akademickiego 2005/06. W latach 2005-2013 pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego dla pracowników KUL. W roku akad. 2018/19 pełnił funkcję prodziekana do spraw kształcenia i studiów doktoranckich, a od 1 października jest dyrektorem Instytutu Prawa Kanonicznego (poprzednio funkcję tę pełnił w latach 2010-2016).

Jako kapłan Archidiecezji Lubelskiej od roku 1989 jest pracownikiem admi­nistracji kościelnej, początkowo jako referent do spraw ubezpieczeń spo­łecznych osób duchownych Kurii Diecezjalnej i wizytator diecezjalny, a następnie jako wicekanclerz Kurii Metropolitalnej oraz wikariusz sądowy (oficjał) metropolity lubelskiego (od 1985 r.). Jest sekretarzem Rady Kapłańskiej i przez 15 lat (1993-2008) należał do zespołu moderatorów Studium Formacji Kapłańskiej. Został odznaczony przez metropolitę lubelskiego godnością kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej w Chełmie (1994 r.). Jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Consociatio Internationalis Iuris Canonici Orientalis Promovendo i Society for Eastern Canon Law. Od czerwca 2009 przewodniczący Konwentu Oficjałów Polskich. W roku 2009 otrzymał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

W roku 2016 otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja).

 

  

Dyżur w Katedrze (CI-400 A1): czwartek 14-15-15.00.
          kontakt e-mail

 

 


 

Promotor w przewodach doktorskich:

 1. Khortykh Oleg, Status prawny Kościoła Arcybiskupiego większego, 07.06.2005.
 2. Čitbaj František, Communio Ecclesiarum w prawie Kościoła katolickiego i praktyce Kościołów w Republice Słowackiej, 23.06.2005.
 3. Ivan Jozef, Prawo własne Kościoła sui iuris w systemie prawa Kościoła katolickiego na przykładzie Kościoła słowackiego obrządku bizantyjskiego, 23.06.2005.
 4. Shafran Roman, Organizacja duszpasterstwa w Metropolii Kijowsko-Halickiej w ustawach synodalnych z lat 1596-1991, 14.06.2007.
 5. Szalay Laszlo, Problemy prawne zawierania małżeństw mieszanych na przykładzie Dekanatu Insulanus (Słowacja), 14.06.2007.
 6. Šimko Martin, Koncepcja trwałości małżeństwa w prawie wspólnot religijnych na Słowacji, 08.03.2010.
 7. Chomiv Martin, Nadzwyczajny Synod Ukraińskiej Hierarchii Katolickiej z 1980 roku, 22.06.2011.
 8. Pardel Dušan, Stwierdzenie stanu wolnego nupturientów w relacjach międzywyznaniowych, 09.01.2012.
 9. Rajec Michal, Znaczenie przygotowania do małżeństwa w kontekście procesów o nieważność, 09.01.2012.
 10. Lesnyak Vitaliy, Wpływ socjalistycznego wychowania ateistycznego na zdolność do zawarcia małżeństwa, 12.11.2012.
 11. Bzdyrak Grzegorz, Organizacja i działalność Sądu Biskupiego w Lublinie pod okupacją niemiecką (1939-1944), 10.12.2012.
 12. Popovič Juraj, Tvorba partikulárneho práva Mukačevskej a Prešovskej eparchie do roku 1950, 17.02.2015.

 13. Levytskyy Oleksandr, Formacja duchowieństwa według prawa partykularnego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, 26.05.2015.

 14. Stesenko Serhiy, Conventus eparchialis. Status prawny i aktywność na przykładzie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, 17.11.2015.

 15. Chornenko Andriy, Applicazione delle norme giuridiche dell’ecumenismo cattolico in Ucraina, 21.02.2017 (Pontificio Istituto Orientale – Rzym).
 16. Mishchenko Mykola, Zebrania biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (1951-1989). Studium historyczno-prawne, 16.10.2017 (Pontificio Istituto Orientale – Rzym).
 17. Machalaba Yuriy, Struktury duszpastersko-administracyjne Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w regionie wołyńskim. Perspektywa historyczno-kanoniczna, 14.11.2017 (Pontificio Istituto Orientale – Rzym).

 18. Korendiy Vasyl, Sakrament namaszczenia chorych i duszpasterstwo chorych według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich i prawa partykularnego Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, 07.11.2017.

 19. Nedzelskyy Andriy, Podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa w myśli teologiczno-prawnej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, 23.01.2018.
 20. Cipior Krzysztof, Odpowiedzialność biskupów Kościoła łacińskiego za katolików wschodnich, 06.03.2018.
 21. Kołakowski Robert, Ewolucja jurysprudencji w sprawach małżeńskich rozpatrywanych na podstawie kan. 1095 przez Trybunał Diecezjalny w Metuchen w latach 1986-2015 (Evolution of jurisprudence in marriage cases concerning canon 1095 in the Tribunal of Metuchen in years 1986-2015), 20.03.2018.
 22. Cząstkiewicz Artur, Model duszpasterstwa migrantów w Kościele katolickim w Szwajcarii na przykładzie kantonu Zurych, 11.12.2018.
 23. Bałdyga Marcin, Walor dokumentów świeckich w prawie kanonicznym i dokumentów kościelnych w polskim porządku prawnym, 16.06.2019.
 24. Hrynyshyn Bronislav, Recepcja prawa synodalnego Kościoła Rusińskiego na przykładzie dekanatu bełzkiego w latach 1890-1941, 19.11.2019.

 

 


 

Wykaz publikacji

 

1993

 • Communicatio in sacris według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (1990) i Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983), Collegium Polonorum 12 (1993/94) s. 135-153.

1994

 • Konkordat - szansą trwałego uznania praw człowieka wierzącego, Pan z Tobą 2 (1994) s. 2 oraz Rodzina Odku­piciela 2 (1994) s. 21-23.
 • Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), Lublin 1994 [red.]

1995

 • Zakres uprawnień spowiednika według Kodeksu Prawa Kanonicznego, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 69 (1995) s. 19-29.

1997

 • Sakrament Eucharystii w prawie kodeksowym Kościoła katolickiego, w: M. Rusecki, M. Cisło (red.), Jezus eucharystyczny, Lublin 1997, s. 305-326.
 • Inwentarz kościelny, EK VII, kol. 418.
 • Iteratio sacramentorum, EK VII, kol. 550-551.

1998

 • Historia kodyfikacji prawa dla Wschodnich Kościołów katolickich, w: A. Dębiński, G. Górski (red.), Historia et Ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, Lublin 1998, s. 109-119.
 • Archidiecezja w cyberprzestrzeni, Spojrzenia 10 (1998) nr 2, s. 14-15 [rozmowa].
 • Małżeństwa konkordatowe, Kurier Lubelski (1998) nr 275, s. 2 [rozmowa].
 • Ewangelizacja przez Internet, Gazeta w Lublinie (1998) nr 62, s. 4 [rozmowa].
 • Jedna ceremonia ślubu, Kresy. Tygodnik Chełmski (1998) nr 36, s. 12-13 [rozmowa].
 • Lubelski Sąd Metropolitalny, w: D. Pietrusiński (red.), W służbie Kościołowi Lubelskiemu 1975-1997. Księga upamiętniająca posługę Pasterza Diecezji Arcybiskupa Bolesława Pylaka, Lublin 1998, s. 269-271.

1999

 • Budownictwo sakralne i kościelne. Cmentarze wyznaniowe, w: H. Misztal (red.), Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, Lublin-Sandomierz 1999, s. 223-226.
 • Prawo majątkowe, podatkowe i celne, w: H. Misztal (red.), Prawo wyznaniowe III Rzeczy­pos­politej, Lublin-Sandomierz 1999, s. 247-256.
 • Wprowadzenie do prawa o sakramentach św. według Kodeksu Prawa Kano­nicz­nego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 1999.
 • Separacja. Zarys doktryny Kościoła katolickiego. Kazimierz Dolny 1999 [mps - materia­ły na Se­mi­narium Konkubinat - Małżeństwo. Najnowsze poglądy, nowe instytucje. Ka­zimierz Dolny 26-28 marca 1999].
 • Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla nauk prawnych i Wydziału Prawa Kanonicz­nego i Świec­kie­go KUL, Przegląd Uniwersytecki 11 (1999) nr 1, s. 7 i 12 oraz w: Wdzięczność i zobowiązanie. Pontyfikat Jana Pawła II w oczach środowiska naukowego KUL, Lublin 1999.
 • Kara śmierci dla morderców - kilka słów polemiki, Spojrzenia 11 (1999) nr 3, s. 25.
 • Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1998), Lublin 19992[red.]
 • Dla zbawienia dusz. Niedziela Lubelska 41 (1999) nr 27, s. III [rozmowa].
 • Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego, Roczniki Nauk Prawnych 8 (1998) s. 129-146.
 • Problem nauczania prawa katolickich Kościołów wschodnich w seminarium duchow­nym obrządku łacińskiego, Roczniki Nauk Prawnych 9 (1999) z. 2, s. 37-43.
 • Testament kapłana, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 73 (1999) s. 922-930.

2000

 • Odpust... czyli od razu do salonu, Spojrzenia 12 (2000) nr 1-2, s. 10-11 [rozmowa].
 • „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 13. 19 marca 2000, s. 1.
 • Małżeństwo - ważne czy nieważne?, Gość Niedzielny (wydanie lubelskie) 77 (2000) nr 10, s. 22.
 • Budownictwo sakralne i kościelne. Cmentarze wyznaniowe, w: H. Misztal (red.), Prawo wyz­na­nio­we, Lublin 2000, s. 460-464.
 • Sakrament święceń w prawie kodeksowym katolickich Kościołów wschodnich. w: A. Dębiński, E. Szczot (red.), Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bro­nis­ła­wowi W.­­ Zubertowi OFM z okazji 65 rocznicy urodzin, Lublin 2000, s. 173-206.
 • Zobowiązania Kościoła katolickiego w zakresie ochrony praw autorskich., w: A. Kaczor (red.), Przesłanie chrześcijańskie a mass media. Aspekty prawnokano­nicz­ne, Lublin 2000, s. 51-55. [współautor wraz z M. Kawa]
 • Kapituła w Kościele wschodnim, EK VIII, kol. 670-671.
 • Katolicki Kościół. Struktura organizacyjna, EK VIII, kol. 1148-1151.
 • Kary kościelne. W Katolickich Kościołach Wschodnich, EK VIII, kol. 931.
 • Nowi absolwenci. Niedziela Lubelska 43 (2000) VI. [współautor z A. Arty­miuk].

2001

 • Patriarcha we wschodnich Kościołach Katolickich. Geneza urzędu i procedura jego ob­sa­dzania według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, w: W. Bar (red.), Divina et humana. Księga pa­miątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Hen­ry­kowi Misztalowi z okazji 65 rocznicy urodzin, Lublin 2001, s. 345-364.
 • Wieczerza wcale nie ostatnia, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 16. 12 kwietnia 2001, s. 1.
 • Ślubuję Ci miłość. O kwestiach prawnych z wiązanych z zawieraniem małżeństw mie­szanych, Gość Niedzielny (Lublin) 78 (2001) nr 22, s. 17; nr 23, s. 18; nr 24, s. 18; nr 25, s. 16; nr 26, s. 18; nr 27, s. 18.
 • Zerwana więź, Gość Niedzielny (Lublin) 78 (2001) nr 37, s. 18.
 • Warsztaty Byli duchowni, Dyskusja panelowa, w: W trosce o Kościół. Tydzień Ekle­zjologiczny `99 Kościół poza Kościołem , Lublin 2001, s. 163-207 (passim).
 • Prawno-duszpasterskie aspekty małżeństw mieszanych, Wiadomości Archi­die­cezji Lubelskiej 75 (2001) s. 685-692.
 • Zakres uprawnień spowiednika według prawa powszechnego Kościoła łacińskiego i prawa wspólnego katolickich Kościołów wschodnich, Lublin 2001.

2002

 • Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich. Tłumaczenie, wstęp do wydania polskiego, opra­cowanie aparatu źródłowego, indeksu, słownika i wydania elektronicznego. Lublin 2002.
 • Wydarzenie na skalę europejską. Gość Niedzielny - Nasza Diecezja 79 (2002) nr 16, s. 27. [współautor z A. Mizińskim]
 • Chrońmy małżeństwo [rozmowa], Kurier Lubelski z 22.02.2002 r., nr 45, s. 4.
 • „Wy dajcie im jeść...”, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 38. 4 sierpnia 2002, s. 1.
 • Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, EK IX, kol. 277-279.
 • Kompetencja w prawie kanonicznym, EK IX, kol. 480-481.
 • Kongregacje Kurii Rzymskiej, EK IX, kol. 605.
 • Kongregacja Nauki Wiary, EK IX, kol. 605-606.
 • Kongregacja Kościołów Wschodnich, EK IX, kol. 606-607.
 • Kongregacja Ewangelizacji Narodów, EK IX, kol. 610-611.
 • Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, EK IX, kol. 613-614.
 • Kościół sui iuris, EK IX, kol. 1054.

2003

 • Unitas in varietate. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej po­łą­czo­nej z prezentacją polskiego wydania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Lublin, KUL - 20 lutego 2002 r. red. L. Adamowicz, Lublin 2003.
 • Prezentacja Kodeksu i polskiego tłumaczenia, w: Unitas in varietate. Materiały z Mię­dzy­narodowej Konferencji Naukowej połączonej z prezentacją polskiego wydania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Lublin, KUL - 20 lutego 2002 r., red. L. Adamowicz, Lublin 2003, s. 121-124.
 • Władza biskupa diecezjalnego w odniesieniu do majtku kościelnego, w: Biskup Pasterz Diecezji. Materiały z sympozjum Biskup diecezjalny a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych, red. P. Majer, Kraków 2003, s. 121-140.
 • Budownictwo sakralne i kościelne. Cmentarze wyznaniowe, w: Prawo wyzna­nio­we, wyd. 2, red. H. Misztal, P. Stanisz, Lublin 2003, s. 403-407.
 • Rewolucji nie będzie, Dziennik Wschodni. Magazyn 9 (2003) nr 277 z 28 listo­pada 2003, s. 3 [rozmowa].

2004

 • Lex - Natura - Ecclesia. Międzyreligijne, miedzywyznaniowe i między­obrząd­ko­we nor­my prawa kodeksowego Kościoła katolickiego, Lublin 2004.
 • Prawo wyznaniowe w programie studiów teologicznych, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 357-364.
 • „Idź, i ty czyń podobnie”. XV Niedziela zwykła „C”, Dzień Pański. Biuletyn li­tur­­gicz­ny nr 35. 11 lipca 2004, s. 1.

2005

 • Czy każdego można ochrzcić? Co mówi prawo kanoniczne na temat chrztu świętego?, Gość Niedzielny 82 (2005) n. 2 - Gość Lubelski, s. IV-V.
 • Kościół rozdaje odpusty, Gość Niedzielny 82 (2005) n. 6 - Gość Lubelski, s. VII. [artykuł niepodpisany z winy redakcji, sprostowanie w n. 9, s. III].
 • Chrzest w prawie kościelnym, Kresy. Tygodnik Chełmski nr 7 (501) z 7-13 lutego 2005, s. 16.
 • Każdy ma prawo do małżeństwa. Gość Niedzielny 82 (2005) n. 10 - Gość Lu­bel­ski, s. VI.
 • Cena Prawdy. Poniedziałek w Oktawie Uroczystości Zmartwychwstania Pańs­kie­go, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 18 z 28 marca 2005, s. 1.
 • Kiedy poznamy nowego papieża?, Kurier Lubelski nr 89 (12608) z 18 kwietnia 2005, s. 8-9. [rozmowa]
 • Jaki diakon stały w Polsce? Refleksje kanonisty. Diakon 2 (2005) s. 63-66.
 • Aspekty praktyczne związane z funkcjonowaniem małżeństwa „konkorda­to­we­go”, w: Kasprzyk P. (red.), Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, Lublin 2005, s. 135-139.
 • Prekursor ekumenizmu Ks. Michał Niechaj (*1900 1939), w: H. Misztal (red.), W Duchu i Prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła Lubelskiego (1805‑2005), Lublin 2005, s. 64‑68.
 • Lubelski Sąd Metropolitalny, w: J. Mariański (red.), W służbie Ewangelii i człowiekowi. Archidiecezja Lubelska w latach 1992‑2002, Lublin 2005, s. 343‑350.

2006

 • Kiedy przyjdzie godzina próby... Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 15 z 9 kwietnia 2006, s. 1.
 • Dzień Miłości. Wielki Czwartek, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 16 z 13 kwietnia 2006, s. 1.
 • Dzień Wiary. Wielki Piątek Męki Pańskiej, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 17 z 14 kwietnia 2006, s. 1.
 • Dzień Nadziei. Wigilia Paschalna w Wielką Noc, Dzień Pański. Biuletyn liturgiczny nr 18 z 15 kwietnia 2006, s. 1.
 • Paweł Pałka (1904-1992), w: A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006, s. 195-199.
 • Ochrona prawa do życia w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich, w: A. Dębiński, A. Dębiński, M. Gałązka, R. Hałas, K. Wiak (red.), Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, Lublin 2006
 • Sakrament święceń w prawie Kościoła łacińskiego, „Itinerarium" 7 (2006)
2007
 • Duszpasterstwo emigrantów w prawie kanonicznym, RNP 17 (2007) n. 1, s. 121-139
 • Wstęp, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, tom IV: Konstytucje, motu proprio, bulle, orędzia na światowe dni, Kraków 2007, s. 11-14, ISBN 978-83-60725-48-1
 • Wstęp, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, tom V: Orędzia, przesłania, przemówienia okolicznościowe, Kraków 2007, s. 631-633; ISBN 978-83-60725-47-4
2008
 • Katedra Prawa Katolickich, Kościołów Wschodnich, w: Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia WPPKiA KULJPII, pod red. A. Dębiński, Lublin 2008, s. 551-560
 • Pałka Paweł (1904-1992), w: Dziekani Wydziału PPKiA KULJPII, pod red. A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 147-152
 • Recenzja książki, A. Dębiński, Kościół i prawo rzymskie, Lublin: Wyd. KUL 2007, RNP 17 (2007) n.2, s. 227-229
 • Profilo giuridico della Chiesa greco - cattolica ucraina in Polonia, w: L. Okulik (red.), Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora, Venezia 2008, s. 161-175
 • Tajemnica spowiedzi, „Pokolenie." Dodatek do Tygodnika Katolickiego „Niedziela" 1 (2008) nr 12, s. 21; ISSN 0208-872X
 • Pałka Paweł (1904-1992), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębiński, W. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 335-339
 • Komentarz do dekretu generalnego o przestępstwie usiłowania wyświęcenia kobiet, WAL 82 (2008) n. 2, s. 296-297; ISSN 1230-6541
 • Stwierdzenie stanu wolnego niekatolików i nieochrzczonych przed zawarciem małżeństwa kanonicznego; Annales Canonici 4 (2008) s. 39-62.
 • Insegnamento del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium nel contesto occidentale, Servizio Informazioni Chiese Orientali 62 (2007) s. 245-252.
 • ks. dr hab. L. Adamowicz [red.] Papieska Rada do Spraw Migrantów i Podróżujących, Instrukcja „Erga migrantes caritas Christiani”, Lublin 2008.
 • Zawarcie małżeństwa z osobą nieochrzczoną, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej „Memoranda" 82 (2008), n. 4, s. 904-939.
2009
 • Zawarcie małżeństwa z osobą nieochrzczoną, w: Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce, pod red. M. Zając, Lublin 2009, s. 131-157.
 • Wybrane problemy katolickiego prawa małżeńskiego w kontekście emigracji w wielokulturowej Europie, w: W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (red.), Niespokojni nadzieją, Lublin 2009, s. 117-135; RNP 19 (2009) n. 2, s. 151-163.
 • Duszpasterstwo emigrantów w prawie kanonicznym. Zarys problematyki po wydaniu Instrukcji Erga migrantes caritas Christi, „Nauki o Rodzinie” 3 (2009) n. 1, s. 49-63; ISSN 1897-2829
2010
 • Tolerancja i szacunek. Kwestie prawne związane z zawieraniem małżeństw mieszanych, „Wiadomości. Miesięcznik Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii” (cz. I)  459-460 (2009-2010) s. 35-40; (cz. II) 461, (2010), s. 20-21.
 • Monastyr, EK XIII, kol. 114-115.
 • Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w kontekście wzrastającej liczby próśb o orzeczenie nieważności małżeństwa, Przegląd Homiletyczny 14 (2000), s. 159-164.
 • Forma prawna małżeństwa mieszanego wyznaniowo, w: F. Čitbaj (red.), Semper fidelis, Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 11. marec 2010, Prešov 2010, s. 11-23; ISBN 978-80-555-0292-2.
2011
 • Ecclesia supplet, „Pastores” 51 (2) 2011, s. 155-158.
 • Pokuty sakrament. Aspekt prawny, EK XV, kol. 1062-1067.
 • Patriarcha, EK, t. XV, kol. 41-43.
 • Patriarchat, EK, t. XV, kol. 44-45.

 

2012

 • Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Kódex kánonov východných cirkví (red.),Lublin 2012.
 • Protonotariusz, EK XVI, kol. 532-533.
 • Protosynkellos, EK XVI, kol. 534-535
 • Protoprezbiter, EK XVI, kol. 533.
 • Předpisy Polské biskupské konferencje pro řizení ohledně obvinění ze sexuálních trestných činu, „Studia Theologica” (Olomouc) 14 (2012) n. 3, s. 167-177.
 • Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w: A. Kaczor (red.), Porta fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła, Lublin 2012, s. 77-89.
 • Právo a pastorace: konflikt, nebo shoda cílů?, "Adnotatio Iurisprudentiae" 36 (2012), s. 306-314.

2013

 • Prawo i duszpasterstwo: konflikt czy zbieżność celów?, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Staszewski, A. Szarek, M. Wójcik, Lublin 2013, s. 999-1010. ISBN 978-83-7702-624-3

 • Zarys kościelnego prawa małżeńskiego, w: Poradnictwo rodzinne w teorii i w praktyce, red. U. Dudziak, G. Koszałka, J. Młyński, Kraków 2013, s. 76-95; ISBN 978-83-62579-76-1

 • Zarys kościelnego prawa małżeńskiego, w: U. Dudziak, G. Koszałka, J. Młyński (red.), Poradnictwo rodzinne w teorii i w praktyce, Kraków 2013, s. 76-95; ISBN: 978-83-62579-76-1

 • Prawo i duszpasterstwo: konflikt czy zbieżność celów?, w: A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz i in. (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin 2013, s. 999-1010; ISBN: 978-83-7702-624-3

 • Fides – Veritas – Iustitia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. P. Stanisz. L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, Lublin 2013, s. 230, ISBN 978-83-63761-12-7
 • Dichiarazione dell diritto divino nelle codificazioni di beato Giovanni Paolo II, w: Fides – Veritas – Iustitia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red. P. Stanisz. L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Lublin 2013, s. 23-44, ISBN 978-83-63761-12-7.
 • Zarys kościelnego prawa małżeńskiego, w: U. Dudziak, G. Koszałka, J. Młyński (red.), Poradnictwo rodzinne w teorii i w praktyce, Kraków 2013, s. 76-95; ISBN: 978-83-62579-76-1.

 • Życiorys [bp Antoni Stankiewicz], w: Biskup Profesor Antoni Stankiewicz. Odnowienie doktoratu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, s. 7-8.

 • Sobornost, EK XVIII, kol. 473-474; ISBN 978-83-7306-614-4.

 • Stauropigia, EK XVIII, kol. 893; ISBN 978-83-7306-614-4.

 • Synod – II. W katolickich kościołach wschodnich, EK XVIII, kol. 1341-1343; ISBN 978-83-7306-614-4.

 • Synod – III. W kościołach prawosławnych, EK XVIII, kol. 1343-1344; ISBN 978-83-7306-614-4.

 • Synodos endemusa, EK XVIII, kol. 1347; ISBN 978-83-7306-614-4.

 • Szambelan papieski, EK XVIII, kol. 1407-1408; ISBN 978-83-7306-614-4.
 • Free State Declaration of Non-Catholic Persons before Celebrating of Canonical Marriage, “Ecumeny and Law” 1 (2013) s. 173-195; ISSN 2353-4877.

   

2014

 • Aspekt prawno-liturgiczny zawarcia małżeństwa katolików z prawosławnymi, w: U. Nowicka (red.), Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych, Warszawa 2014, s. 69-81.

 • Przynależność do Kościoła sui iuris, w: J. Krukowski, M. Sitarz, B. Pieron (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Lublin 2014, s. 131-150; ISBN 978-83-7306-659-5.
 • Bonum prolis w małżeństwach mieszanych, w: A. Pastwa (red.), W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, Katowice 2014, s. 65-80; ISSN 1643-0131.
 • Wikariusz sądowy, EK XX, kol. 572-573; ISBN 978-83-7306-654-0.
 • Legal Factors in the Pastoral Care of Migrants in Poland, w: Mission of the Church and Human Migration, Warszawa 2014, s. 37-54; ISBN 978-83-940879-0-6.

 • Law and Pastoral Care: Reflections of Three Popes, Ecumeny and Law 2 (2014) s. 287-301; ISSN 2353-4877.

2015

 • Zagadnienia międzyobrządkowe w katolickim prawie małżeńskim, „Adnotatio Iurisprudentiae” Supplementum 1 (2015) s. 260-272; ISSN 2336-4629.
 • Przynależność kościelna i obrządkowa dziecka, w: P. Kroczek (red.), Prawa dziecka: perspektywa Kościoła („Annales Canonici. Monographie”, n. 3), Kraków 2015, s. 9-29; ISBN 978-83-7438-434-6.
 • Problematika rozdílnosti obřadů v manželském právu, „Adnotatio Iurisprudentiae” Supplementum 1 (2015) s. 273-284272; ISSN 2336-4629.
 • Jedna czy dwie instancje? – w oczekiwaniu na reformę procesu małżeńskiego, w: G. Leszczyński (red.), Procesy i procedury: nowe wyzwania, Warszawa – Wyd. UKSW 2015, s. 67-79; ISBN 978-83-65224-79-8.

 • Słowo na zakończenie konferencji, w: K. Burczak (red.), Hodie et cras. Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji, Lublin – Wyd. KUL 2014, s. 167-169, ISBN 978-83-8061-056-9.

 • Conference Closing Remarks, w: K. Burczak (red.), Hodie et cras. Today et Tomorrow of the 1983 Code of Canon Law Thirty Years after Promulgation, Lublin – Wyd. KUL 2014, s. 145-147, ISBN 978-83-8061-103-0.

 • Okoliczności osób i rzeczy zezwalające na prowadzenie procesu skróconego, w: J. Krajczyński (red.), Proces małżeński według motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus”, Płock – Płocki Instytut Wydawniczy 2015, s. 93-108; ISBN 978-83-65397-06-5.

 • Duchowni celibatariusze i duchowni żonaci – dwa konteksty posługiwania w Kościele katolickim, „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015) n. 3, s. 87-114, ISSN 1507-7896; DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2015.25.3-5

2016

 • Analiza systemu ekonomicznego zabezpieczenia sądów kościelnych na świecie oraz możliwość bezpłatnego przebiegu spraw w odniesieniu do sytuacji w Polsce (Relatio 48), „Adnotatio iurisprudentiae.” Supplementum 2 (2016) s. 254-262; ISSN 2336-4629
 • Analýza ekonomického systému zajištěni církevních soudů ve světě a možnosti dosažení bezplatného projedninávání kauz ze zřetelem na situaci v Polsku (Relatio 48), „Adnotatio iurisprudentiae.” Supplementum 2 (2016) s. 263-270; ISSN 2336-4629

 • The Right of the Child to Access Information and to Express Views Freely, „Ecumeny and Law” 3 (2015) s. 295-307; ISSN: 2353-4877
 • Nowy proces o deklarację nieważności małżeństwa w Kościele katolickim, „Metryka” 6 (2016) nr 1, s. 263-267.
 • The Circumstances of Things and Persons that Can Allow a Case for Nullity of Marriage, “Justitia – Dharmaram Journal of Canon Law” 6 (2015) n. 2, s. 165-177; ISSN: 2248-9789; przedruk:  “Newsletter of Canon Law Society of Great Britain and Ireland” 188 (2016) s. 59-70.
 • O nowym sposobie stwierdzenia nieważności małżeństwa, „Homo Dei” 85 (2016) n. 2 (319), s. 155-160; ISSN: 0208-757X
 • La Chiesa greco - cattolica in Polonia: configurazione attuale e rapporti giuridici oggi, w: Il diritto canonico orientale a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II. Kanonika 22, Roma 2016, s. 409-427; ISBN 978-88-97789-42-0

2017

 • Il sistema di sostentamento del clero cattolico in Polonia, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 25-35; ISBN 978-83-8061-384-3
 • Il sistema di sostentamento del clero cattolico in Polonia (System utrzymania duchowieństwa katolickiego w Polsce), w: Krzysztof Wiak; Paweł Kaleta (red.), Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, Wydawnictwo KUL 2017, s. 25-35; ISBN: 9788380613843

 • Małżeństwa mieszane między katolikami i prawosławnymi: różne spojrzenia na nierozerwalność małżeństwa, w: Józef Krukowski; Mirosław Sitarz; Janusz Gręźlikowski (red.), Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL 2017, s. 109-124; ISBN: 987-83-7306-779-0

 • Le Chiese orientali cattoliche: tra ritorno alle tradizioni avite e l’organico sviluppo (Wschodnie Kościoły katolickie: pomiędzy powrotem do tradycji przodków a organicznym rozwojem), w: Il CCEO - Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche, Georges Ruyssen; Sunny Kokkoaravalayil (red.), Edizioni Orientalia Christiana – Valore Italiano 2017, s. 111-121; ISBN: 978-88-97789-44-4
 • La Chiesa greco - cattolica in Polonia: configurazione attuale e rapporti giuridici oggi (Kościół Greckokatolicki w Polsce: aktualny stan prawny i organizacyjny), w: w: George Ruysssen (red.), Il diritto canonico orientale a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, Orientalia Christiana - Valore Italiano 2016, s. 409-427; ISBN: 978-88-97789-42-0
 • Czy można podjąć zadania rodzica chrzestnego przez pełnomocnika? Kwartalnik Prawny Proboszcza (ISSN 2544-0217) 3 (2017), s. 3-6

 

 

 


 

Referaty:

 • 1998 - 6-8 maja, Dąbrowica k. Lublina,  REFERAT: Zawarcie małżeństwa konkordatowego - Konferencja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego pt. Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja w prawie polskim i obcym oraz Kościołów i związków wyznaniowych.
 • 1999 - 8 kwietnia - Tuchów,  REFERAT: Zobowiązania Kościoła w zakresie ochrony praw autorskich. - Konferencja Przesłanie chrześcijańskie a mass media. Aspekty prawnokanoniczne. (współautor M. Kawa SSP)
 • 2001 - 13-14 listopada, Tuchów,  REFERAT: Prawo a sztuka sakralna - Sympozjum Kościół wobec piękna
 • 2003 - 14-16 stycznia, Kazimierz Dolny Prawo wyznaniowe w programie studiów teologicznych - Ogólnopolskie Sympozjum,  REFERAT: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego
 • 2003 - 26 marca, Kraków,  REFERAT: Władza biskupa diecezjalnego w odniesieniu do majątku kościelnego - Sympozjum Biskup diecezjalny a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych
 • 2003 - 14 maja, Warszawa,  REFERAT: Prawo kościelne a podpis elektroniczny - VII Seminarium Internet w służbie Kościołowi
 • 2003 - 18 listopada, Lublin,  REFERAT: Kodeks Prawa Kanonicznego i Kościoły wschodnie - Sympozjum naukowe na 20-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego
 • 2004 - 28 stycznia, Lublin, REFERAT: Posługa sakramentalna dla chorych - Konferencja dla kapelanów szpitalnych
 • 2004 - 12-14 maja, Lublin, REFERAT: Aspekty praktyczne związane z funkcjonowaniem małżeństwa konkordatowego - Konferencja Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Perspektywy zmian
 • 2005, 23-25 kwietnia, Wenecja, REFERAT: Profilo giuridico della Chiesa greco-cattolica ucraina in Polonia - Convegno di Studio Nuove terre e nuove Chiese. Le communiá di fedeli orientali in diaspora
 • 2006, 30 września, Londyn, REFERAT: Ogranizacja duszpasterstwa emigrantów według instrukcji "Erga migrantes caritas Christi.
 • 2006, 1 grudnia, Koszyce (Słowacja), REFERAT: Status prawny katolików wschodnich w Polsce.
 • 2007, 9 stycznia, Warszawa, REFERAT: Odpowiedzialność Konferencji Biskupów kraju a quo za duszpasterstwo migrantów.
 • 2007, 22 wrzesień, Konferencja pracowników sądowych Metropolii Przemyskiej, REFERAT: Prawo i duszpasterstwo. Zbieżności czy konflikt interesów. Refleksje na kanwie nauczania papieskiego.
 • 2007, 23 wrzesień, III Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy, Pułtusk, REFERAT: Kontekst międzyreligijny i międzykulturowy małżeństw zawieranych przez emigrantów.
 • 2007, 15 listopad, PAT, Małżeństwo wobec wyzwań współczesności.
 • 2007, 23-24 listopad, UKSW, IV Europejska Konferencja z cyklu: Rodzina Polska poza granicami kraju Najnowsza migracja Polaków po roku 2004 do Europy Zachodniej i jej konsekwencje dla rodziny; REFERAT: Zawarcie małżeństwa w emigracyjnym środowisku wielokulturowym i wieloreligijnym. Zarys problematyki prawnokanonicznej Kościoła katolickiego
 • 2008, 10 czerwca,KUL, Konferencja naukowa „Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych", REFERAT: Zbiórki publiczne.
 • 2008, 29 sierpnia, KUL, Duszpasterskie Wykłady Akademickie „Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce", REFERAT: Małżeństwo katolika z osoba nieochrzczoną lub niekatolikiem.
 • 2008, 26-27 września, Kraków, Wydział Prawa i Administracji UJ Konferencja Naukowa: „200 lat parafii greckokatolickiej w cerkwi św. Norberta", REFERAT: Katolickie Kościoły wschodnie we wspólnocie Kościoła powszechnego.
 • 2008, 8 listopada, Zamość, Kuria Diecezjalna Konferencja dla Księży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej REFERAT: Aktualne problemy prawno-duszpasterskie.
 • 2008, 10 listopada, Lubaczów, XII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie; Młodzi w kulturze chrześcijańskiej; REFERAT: Młodzież - małżeństwo - rodzina. Małżeństwa międzykulturowe i międzyreligijne - wyzwanie dla formacji młodzieży.
 • 2009, 4-5.03, KUL; Konferencja naukowa w ramach II Dni Kanonistów nt. „Kościół i Europa - wspólna droga", Referat: Wielokulturowość współczesnej Europy. Wybrane problemy katolickiego prawa małżeńskiego.
 • 2009, 12 marca, Prešov, Prešovská Univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta Międzynarodowa Konferencja naukowa "Manželstvo v kánonickom práve"; REFERAT: Skúmanie slobodného stavu u nepokrstených a nekatolíkov pred uzatvorením kánonického manželstva.
 • 2009, 15 kwietnia, Kraków; Centrum Formacji Duchowej Kurs jurysdykcyjny dla młodych salwatorianów; REFERAT: Funkcjonowanie kancelarii parafialnej.
 • 2009, 8-9 września, Częstochowa; Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów "Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła"; REFERAT: Forma prawna zawarcia małżeństwa mieszanego.
 • 2009, 14-15 październik, Poznań; Sympozjum Polonijne „Otoczmy troską życie polskich migrantów” w 5 rocznicę opublikowania Instrukcji Erga migrantes caritas Christi, REFERAT: Katolicy wschodni w emigracyjnym duszpasterstwie Kościoła łacińskiego.
 • 2010, 13 lutego, Sandomierz; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sacri canones - dwadzieścia latdoświadczeń; z okazji 20 rocznicy promulgacji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich”, REFERAT: Katolicy wschodni w duszpasterstwie Kościoła łacińskiego w Polsce.
 • 2010, 11 marca, Prešov (Słowacja), Międzynarodowa konferencja "Semper fidelis" z okazji 20-lecia promulgacji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, REFERAT: Forma kanoniczna małżeństw mieszanych.
 • 2010, 23-27 sierpnia, Spišska Kapitula, Słowacja XV Międzynarodowa Konferencja Prawa Kanonicznego, REFERAT: Wschodnie prawo kanoniczne - konieczność poznania i stosowania w Kościele łacińskim.
 • 2011, 27 stycznia, Lublin, Sesja naukowa Archiwalia dotyczące Mariana Leona Fulmana w lubelskich instytucjach kulturalnych i naukowych; PRELEGENT: Sylwetka bpa M. L. Fulmana.
 • 2011, 17 marzec, Lublin, III Dni Kanonistów pt. Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie, REFERAT: Prawo kanoniczne o małżeństwach osób o różnej przynależności religijnej.
 • 2011, 6 czerwca, Lublin, KUL, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępowanie administracyjne w Kościele; Referat: Procedury administracyjne w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich.
 • 2011, 16 czerwca, Lwów, Ukraina, Referat w ramach Studium Pastoralnego Archidiecezji Lwowskiej Zagadnienia międzywyznaniowe i międzyobrządkowe w praktyce pastoralnej.
 • 2012, 19 czerwca, Olomouc, Rep. Czeska, Uniwersytet Palackeho; Mezinárodní konferencia „Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve – legislativa a praxe” Referat: Przepisy Konferencji Episkopatu Polski (Předpisy Polské biskupské konferencje)
 • 2012, 18 października, Lublin – KUL; Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji rozpoczęcia Roku Wiary „Porta fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła”; Referat: Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich w Katechizmie Kościoła Katolickiego

 • 2012, 23-24 października, Warszawa – UKSW; Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Misje wobec migracji”; Referat: Uwarunkowania prawne duszpasterstwa migrantów w Polsce

 • 2012, 26 października, Katowice – UŚ; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W orbicie zasady «odpowiedzialnego rodzicielstwa». Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki; Referat: Bonum prolis w małżeństwach mieszanych

 • 2013, 19 kwietnia, Katowice (Brenna) – UŚ, II Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. "Rodzina suwerenna" - wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia, Referat: Prawo rodzin migrantów
 • 2013, 5-7 września, Kielce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pt. „Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym”, Referat: Przynależność wiernych do obrządku
 • 2013, 7-8 października, Vranov u Brna, Republika Czeska, Międzynarodowa Konferencja Prawa Kanonicznego, Referat: Zagadnienia międzyobrządkowe w prawie małżeńskim

 • 2013, 12 listopada, Biały Bór; Konferencja „Duszpasterstwo Kościoła Greckokatolickiego w Polsce”, Referat Prawo kanoniczne w duszpasterstwie Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • 2014, 10-11 kwietnia, Brenna, III Konferencja Ekumeniczno-Prawna „Dobro dziecka dobrem rodziny, Kościoła i społeczeństwa – w 25. rocznicę Konwencji o Prawach Dziecka ONZ oraz w 20. rocznicę Jana Pawła II Listu do Dzieci”, Referat: „Prawo dziecka do informacji i wyrażania własnych poglądów”

 • 2014, 23 kwietnia, Warszawa, UKSW, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych”, Referat: „Aspekt prawno-liturgiczny zawarcia małżeństwa katolików z prawosławnymi”

 • 2014, 23-25 kwietnia – Rzym, PIO i Angelicum, Convegno Internazionale „Il diritto canonico orientale a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II, Referat: “Chiesa greco – cattolica in Polonia: configurazione attuale e rapporti giuridici oggi”

 • 2014, 20 listopada, Kraków UPJP2; Sympozjum: „Ochrona praw dziecka w Kościele”; Referat: „Przynależność kościelna i obrządkowa dziecka”
 • 2015, 3 marca, Przemyśl; Referat: „Aktualne zagadnienia kanonicznego prawa wschodniego”

 • 2015, 21 marca, KUL, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich – 25 lat od promulgacji”, Referat: „Duchowni celibatariusze i duchowni żonaci. Dwa konteksty posługiwania w Kościele katolickim”

 • 2015, 20-23 września, Brno, Republika Czeska, Symposium kanonického práva v Brně/Convegno di diritto canonico, Referat: „Analýza ekonomického systému zajištění církevních soudů ve světě a možnosti dosažení bezplatného projednávání kauz vhledem k situaci v Polsku (Relatio 48)”

 • 2015, 7 października, Prešovská univerzita v Prešove, Słowacja, Medzinarodna vedecka konferencia „Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline, Prešovskej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku k 25. výročiu CCEO“ („Catholic University of John Paul II. in Lublin, Presov Greek Catholic Metropolitan Church sui iuris in Slovakia, for the 25th anniversary of CCEO.“), Referat: „Analiza nowych przepisów prawnych w procesach o nieważność małżeństwa, wynikających z motu proprio papieża Franciszka Mitis Iudex Dominus Iesus i Mitis et misericors Iesus

 • 2015, 13 października, Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Konwentu Oficjałów Polskich Sądów Kościelnych, Organizator, prowadzenie sesji i referat: „ Nowy proces o nieważność małżeństwa“

 • 2015, 22 października, UKSW, Konferencja Naukowa „Procesy i procedury: nowe wyzwania”; Referat: Jedna czy dwie instancje? – w kontekście reformy procesu małżeńskiego

 • 2015, 5 listopada, KUL, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Mitis Iudex Dominus Iesus“, Organizator i referat: „Proces zwyczajny“

 • 2015, 26 listopada, Popowo k. Serocka, Ogólnopolska Konferencja Proces małżeński według motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus“, Referat: Okoliczności osób i rzeczy zezwalające na prowadzenie procesu skróconego

 • 2015, 7-8 grudnia, KUL, XXXIII Dni Praw Człowieka „Prawo do zawarcia małżeństwa na progu XXI wieku”, Referat: Prawo do zawarcia małżeństwa międzywyznaniowego a wolność religijna – katolicka perspektywa kanoniczno-prawna

 • 2016, 31 marca – 2 kwietnia, Piana degli Albanesi (SI), Italia; Konferencja Międzynarodowa: „L’eparchia e il suo clero. Questioni strutturali e sostentamento.“; Referat: „Il sistema di sostentamento del clero cattolico in Polonia“
 • 2016, 9-14 maja, Kamieniec Podolski, Ukraina, Konferencja Formacyjna Diecezji Kamieniecko-Podolskiej; Cykl wykładów: Aktualności prawno -duszpasterskie.
 • 2016, 5-7 września, Włocławek, Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”; Referat: „Małżeństwo mieszane między katolikami i prawosławnymi: różne spojrzenia na nierozerwalność małżeństwa”
 • 2016, 1 października, Częstochowa, Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników „Miłosierdzie i sprawiedliwość”; Referat: „Sprawiedliwość i miłosierdzie – refleksje prawnika w Roku Miłosierdzia”
 • 2016, 20 października, KUL, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia Bożego „Misericordia et ius. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia“; Referat: „Miłosierdzie w dyscyplinie Katolickich Kościołów Wschodnich“
 • 2016, 16 listopada, Biały Bór, Soborczyk Duchowieństwa Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej; Wykład: „Aktualne problemy prawno-duszpasterskie”
 • 2016, 17 listopada, UPJP2 Kraków, Sympozjum naukowe „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka”; Referat: „Od kiedy zaczyna się małżeństwo? – Problem uważnienia w zawiązku sytuacji nieregularnych”
 • 2017, 31 stycznia, Lublin, Krajowe Duszpasterstwo Rodzin; Wykład: „Kościół w sprawie separacji”
 • 2017, 11 lutego, Lublin, Studium Formacji Kapłańskiej; Wykład: „Zmiany w Kodeksie Prawa Kanonicznego”
 • 2017, 18-19 lutego, Lublin, Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego; Wykład: „Kościelne prawo małżeńskie”
 • 2017, 22-24 lutego, Rzym, PIO, Simposio della Facoltà di Diritto Canonico Orientale in occasione delle celebrazioni per il Centenario del Pontificio Istituto Orientale 1917 – 2017: “Il CCEO Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche”; Referat: “Le Chiese orientali cattoliche: tra ritorno alle tradizioni avite e l’organico sviluppo”
 • 2017, 22.02; Pontificio Istituto Orientale - Rzym, Le Chiese orientali cattoliche: tra ritorno alle tradizioni avite e l’organico sviluppo (Wschodnie Kościoły katolickie: pomiędzy powrotem do tradycji ojców a organicznym rozwojem), Konferencja: Il CCEO Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche
 • 2017, 09.06; KUL – Lublin; Kodyfikacje Jana Pawła II, Konferencja: Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II
 • 2017; 13.12, Pontificio Istituto Orientale – Rzym; Il nuovo processo di nullità del matrimonio. I dubbi e le difficoltà nella prassi dei tribunali in Polonia (Nowy proces o nieważność małżeństwa. Wątpliwości i trudności w praktyce trybunałów polskich), Konferencja: “Quaestiones quaedam: A due anni dall'entrata in vigore  del Motu Proprio Mitis & Misericors Iesus"

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2019, godz. 10:42 - Leszek Adamowicz