Ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski, urodzony 13.01.1962 w Zamościu. Kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej. 9.06.1987 święcenia kapłańskie w Lublinie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. Pracownik naukowy KUL od 1.10.1998 r.

1982-1984 WSD w Przemyślu, a po przeniesieniu Seminarium Archidiecezji w Lubaczowie do Lublina, w latach 1984-1987 na KUL; magisterium z teologii dogmatycznej w roku 1987. Praca magisterska pt. Chrześcijańska wizja świata w poezji ks. Jana Twardowskiego pod kierunkiem ks. prof. Czesława Bartnika.

1988-1993 studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu "Angelicum" w Rzymie uwieńczone 1993 doktoratem na podstawie rozprawy Ermeneutica e cristologia in Czesław Stanisław Bartnik napisanej pod kierunkiem pani prof. Nelli Filippi, recenzentem był o. prof. Edward Kaczyński OP. Wcześniej (1990) stopień licencjata na tymże Uniwersytecie na podstawie pracy: Il cammino di Gesù verso la croce nel "Mysterium Paschale" di Hans Urs von Balthasar, pod kierunkiem pani prof. Nelli Filippi. Po święceniach, oprócz studiów i pracy duszpasterskiej w Lubaczowie i Zamościu, był diecezjalnym wizytatorem religii oraz duszpasterzem nauczycieli i środowisk twórczych oraz wykładowcą Kolegium Katechetycznego w Zamościu, WSD Księży Marianów w Lublinie i Uniwersytetu Ludowego w Sitnie. Był asystentem i - kolejno - adiunktem ks. Prof. Czesława Bartnika w Katedrze Teologii Historycznej, a od lutego 2005 objął kierownictwo założonej przez siebie Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego. W czerwcu 2004 r. po odbytym kolokwium habilitacyjnym otrzymał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Symbolika trynitarna Brunona Fortego. Od kwietnia 2006 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Dotychczas opublikował dwie książki naukowe: doktorat i habilitację, cztery tomiki wierszy oraz wydał jako redaktor osiemnascie pozycji naukowych z zakresu personalizmu, osiem podręczników do katechezy oraz trzy antologie poetyckie. Jest redaktorem i wydawcą serii personalistycznej pt. "Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego". Opublikował ponad pięćdziesiąt artykułów naukowych po polsku, włosku, słowacku, hiszpańsku i angielsku.

Pasją naukową ks. K. Guzowskiego i kierunkiem badań jest personalizm. Od 1997 r. jest stałym współpracownikiem włoskiego pisma personalistycznego "Prospettiva Persona", członkiem Centrum Badań nad Osobą w Teramo, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Personalistów z siedzibą w Madrycie. W świetle kategorii osoby buduje nową metodę teologiczną, a z pomocą personalizmu realistycznego i uniwersalnego dokonuje interpretacji rzeczywistości objawienia, łaski, sakramentów (zwłaszcza Eucharystii), odkupienia i historii zbawienia. Profil Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego jest interdyscyplinarny. Osoba jest nie tylko tematem trynitologii czy antropologii, ale i kategorią, z pomocą której budowana jest metodologia i epistemologia. Zasadniczym zamiarem teologii o profilu personalistycznym jest zbliżenie osób ludzkich do Osób Boskich, dlatego K. Guzowski zastępuje – tam gdzie to możliwe – na kategorie rzeczowe na kategorie osobowe i relacyjne. W Katedrze rozwijana jest myśl K. Wojtyły, W. Granata, a zwłaszcza Cz. S. Bartnika.

Ks. Krzysztof Guzowski od roku akademickiego 2008/2009 pełni funkcję dyrektora Instytutu Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologii KUL. Aktualnie jest też wiceprezesem Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Jest twórcą Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli i Wychowaców z Zakresu Nauczania Mysli Jana Pawła II, Lubelskich Dni Personalizmu - cyklicznych sympozjów promujących personalizm oraz strony internetowej www.polski-personalizm.pl.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2011, godz. 10:44 - Ewa Zięba