Ks Dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL

Publikacje książkowe

Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej. Lublin: RW KUL 1996 (ss. 258).

Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła i świata. Lublin: Wydawnictwo KUL 2002 (ss. 438).

Książki redagowane

Teologia moralna u kresu II tysiąclecia. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin: RW KUL 1998 ss. 336.

Człowiek-Miłość-Rodzina. "Humanae vitae" po 30. latach. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin: RW KUL 1999 ss. 402.

Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin: RW KUL 2000 ss. 316.

Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005 s. 636.

Artykuły naukowe


1995
Uświęcenie czasu. Dzień Pański w świetle nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne Kościoła.. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1995 s. 143-155.

1996
Apostolstwo świeckich w Akcji Katolickiej - historia i perspektywy. RT 43:1996 z. 3 s. 97-109.

Formacja religijno-duchowa w Akcji Katolickiej w okresie II Rzeczypospolitej. W: Świeccy w akcji. Red. W. Słomka. Lublin 1996 s. 113-132.

1997
Działalność społeczno-polityczna w Akcji Katolickiej. RT 44:1997 z. 3 s. 107-124.

Wizja apostolstwa świeckich według Akcji Katolickiej w Polsce. W: Veritatem facientes. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Franciszka Greniuka. Lublin 1997 s. 333-359.

Zadania apostolskie Akcji Katolickiej na płaszczyźnie kulturalnej. W: Człowiek-sumienie-wartości. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1997 s. 177-202.

Ćwiczenia z teologii moralnej: cel, zakres i sposób prowadzenia. W: Tożsamość i metodyka nauczania teologii moralnej. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1997 s. 109-115.

Posługa wobec człowieka w starości i cierpieniu. Refleksje kapelana. W: Jan Paweł II. Evangelium vitae. Tekst i komentarze. Red. T. Styczeń, J. Nagórny. Lublin 1997 s. 266-276.
1998
Wezwanie do ewangelizacji w perspektywie Jubileuszu roku 2000. Refleksje nad nauczaniem Jana Pawła II. RT 45:1998 z. 3 s. 63-90.

Nowa ewangelizacja a teologia moralna. W: Teologia moralna u kresu II tysiąclecia. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1998 s. 279-304.

1999
Wezwanie do pojednania w perspektywie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. RT 46:1999 z. 3 s. 39-62.

Moralny wymiar nowej ewangelizacji. W: Wyzwania moralne przełomu tysiącleci. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 141-162.

Udział Akcji Katolickiej w nowej ewangelizacji. W: Akcja Katolicka w społeczeństwie polskim. Red. R. Podpora. Lublin 1999 s. 44-83.

Rodzina podmiotem i przedmiotem nowej ewangelizacji. W: Człowiek-Miłość-Rodzina. Humanae vitae po 30. latach. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1999 s. 281-316.

2000
Odpowiedzialność za Kościół w Polsce w świetle nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski. RT 47:2000 z. 3 s. 101-120.

Eucharystia źródłem zbawienia i pojednania dla wszystkich ludzi. W: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 2000 s. 207-236.

2001
Jedność wiary i życia moralnego w perspektywie nowej ewangelizacji. RT 48:2001 z. 3 s. 91-112.

I przykazanie kościelne: świętowanie niedzieli. W: Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2001 s. 105-137.

2002
Chrzest podstawą nowej ewangelizacji jako odpowiedzialności za Kościół. RT 49:2002 z. 3 s. 65-81.

Ekologia ludzka. W: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2002 s. 105-138.

Kościół wobec współczesnych zagrożeń. W: Chrześcijanie świadkami nadziei. I Archidiecezjalny Kongres Akcji Katolickiej (Lublin, 7-8.06.2002). Red. S. Weremczuk. Lublin 2002 s. 21-36.

2003
Trzecie tysiąclecie "nową wiosną" Kościoła. RT 50:2003 z. 3 s. 41-53.

O nową "kulturę miłości i życia". W: Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin 2003 s. 211-225.

Maryjny wymiar nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II. "Salvatoris Mater" 5:2003 nr 4 (20) s. 278-298.

2004
Nowa ewangelizacja nowym imieniem misji Kościoła. W: Z potrzeby serca... Księga Jubileuszowa Dedykowana Księdzu Doktorowi Edwardowi Pohoreckiemu Dyrektorowi Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy KUL. Red. Z. Krzyszowski, M. Nowak, S. Sieczka. Lublin 2004 s. 376-387.

Udział Akcji Katolickiej w apostolstwie. W: Wczoraj - dziś - jutro Akcji Katolickiej. Red. T. Borutka. Kraków 2004 s. 135-152.

Zaangażowanie członków Akcji Katolickiej w budowanie cywilizacji miłości. W: Wczoraj - dziś - jutro Akcji Katolickiej s. 241-276.

Lekarz w służbie rodzinie. W: Lekarz w służbie rodzinie. Konferencja Naukowa Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (Jasna Góra, 22.05.2004). Red. W. Terlecka. Częstochowa 2004 s. 7-32.

Sakrament Bierzmowania źródłem nowej ewangelizacji. RT 51:2004 z. 3 s. 79-90.

Odpowiedzialność "nowego człowieka" w Chrystusie za przyszłość świata. W: Spór o człowieka - spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2004 s. 177-192.

Zadania apostolskie Akcji Katolickiej w duchu nowej ewangelizacji. W: Wokół Chrystusa Króla. Świętowanie uroczystości patronalnej Akcji katolickiej w roku 2004 w Poznaniu. Poznań 2004 s. 74-91.

2005
Eklezjalny charakter moralności chrześcijańskiej. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005 s. 163-169.

Eucharystia. W: Tamże s. 188-195.

Ewangelizacja – nowa ewangelizacja. W: Tamże s. 200-204.

Inkulturacja. W: Tamże s. 244-246.

Sakramenty. W: Tamże s. 479-484.

Świętowanie – dzień święty. W: Tamże s. 529-533.

Eucharystia źródłem nowej ewangelizacji. RT 52:2005 z. 3 s. 33-47.

Autoerotyzm (masturbacja, ipsacja, onanizm, samogwałt). W: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin 2005 s. 193-202.
Życie gospodarcze areopagiem nowej ewangelizacji. W: Wolność wolnego rynku. Red. S. Kowolik. Tarnowskie Góry 2005 s. 61-74.

Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 2003/2004. RT 52:2005 z. 3. s. 195-208.

Życiorys

Autor: Piotr Kieniewicz
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2016, godz. 11:39 - Marian Pokrywka