Ks Dr hab. Krzysztof Jeżyna, prof. KUL

Urodził się 30 września 1956 roku w Puławach. Jest kapłanem Archidiecezji Lubelskiej.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Puławach, w latach 1963-71. Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzu Dolnym ukończył w 1975 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, jednocześnie rozpoczynając studia teologiczne w KUL. Studia te ukończył w 1981 ze stopniem magistra teologii, uzyskanym na podstawie pracy "Czas historiozbawczy w ujęciu Oskara Cullmanna" pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Cz. Bartnika. W dniu 14 czerwca przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę duszpasterską.

W latach 1984-1987 odbył studia specjalistyczne w ramach Sekcji Teologii Moralnej na Wydziale Teologii KUL. W roku 1986 uzyskał licencjat z teologii moralnej. W marcu 1993 przystąpił do obrony rozprawy doktorskiej: "Apostolstwo świeckich według Akcji Katolickiej w Polsce okresu międzywojennego" [Lublin 1993 mps ss. 403] napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Nagórnego i uzyskał tytuł naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej. Praca doktorska ukazała się drukiem, po nieznacznym skróceniu i zmianie tytułu: "Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej". Lublin 1996 ss. 258.

Kolokwium habilitacyjne odbyło się 8 października 2002 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy "Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła i świata". Lublin 2002 [ss. 438]. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Teologii KUL o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej dnia 24 lutego 2003. Senat KUL dnia 28 marca 2003 decyzję Centralnej Komisji przyjął i zatwierdził.

Od dnia 1 lipca 2004 jest zatrudniony w KUL na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W dniu 28.09.2004 Senat KUL zatwierdził powierzył mu kierownictwo Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej w Instytucie Teologii Moralnej KUL.


Bibliografia
Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2007, godz. 09:42 - Krystyna Szawłowska